Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Prancūzija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros gali būti pradedamos pareiškimu kreipiantis į vietos teismus (pranc. chambres de proximité des tribunaux judiciaires) ir į ginčų dėl apsaugos teisėjus (pranc. juges des contentieux de la protection), kaip numatyta Civilinio proceso kodekso 756 straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose.

Procedūra yra žodinė, tačiau, jeigu šalys pageidauja, jos gali pateikti rašytines išvadas.

Pareiškime gali būti nurodomas pareiškėjo sutikimas, kad procedūra būtų vykdoma be posėdžio (Civilinio proceso kodekso 757 straipsnis). Pagal Civilinio proceso kodekso 828 straipsnį šalims taip pat leidžiama bet kuriuo procedūros etapu duoti konkretų sutikimą, kad procedūra būtų vykdoma be posėdžio. Ši procedūra be posėdžio taikoma nuo 2020 m. sausio 1 d., ji buvo parengta remiantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros pavyzdžiu.

Kanceliarija sušaukia šalis į teismo posėdį registruotu laišku su gavimo patvirtinimu. Jeigu atsakovas šio laiško negavo, teisėjas gali paprašyti, kad ieškovas jį pristatytų per antstolį (pranc. huissier de justice).

Prieš prasidedant teismo procesui, šalių pasirinkimu turi būti bandoma sutaikyti šalis per teismo taikintoją, taikyti mediaciją arba dalyvaujamąją procedūrą, o jeigu šalių sutaikyti nepavyksta, teisėjas savo iniciatyva gali priimti nutartį, kad pareiškimas yra nepriimtinas.

Teisinis atstovavimas nėra būtinas. Šalims gali atstovauti sutuoktinis, kartu gyvenantis partneris, asmuo, su kuriuo šalis yra sudariusi civilinio solidarumo paktą, kraujo ryšiais su šalimi susiję arba dėl santuokos jais tapę giminaičiai, arba kiti šalies pasamdyti asmenys.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Ieškinio suma turi neviršyti 5 000 EUR ir jis turi priklausyti atitinkamo vietos teismo arba ginčų dėl apsaugos teisėjo jurisdikcijai.

1.2 Procedūros taikymas

1.3 Formos

Ieškiniui pareikšti naudojama ieškinio pareiškimo teismui forma.

CERFA Nr. 11764*08 forma yra pateikta Prancūzijos vyriausybės interneto svetainėje, visose bylos šalių priėmimo tarnybose (pranc. Services d'Accueil Unique du Justiciable) ir adresu www.justice.fr.

1.4 Pagalba

Kadangi tai yra paprasta procedūra dėl sumų, neviršijančių 5 000 EUR, ir šalis išklauso teisėjas, nebent jos sutiko vykdyti procedūrą be posėdžio, teisės aktuose pagalba nenumatyta. Tačiau šalims gali padėti arba atstovauti advokatas, taip pat ir po to, kai pateikiamas prašymas skirti teisinę pagalbą.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Įrodinėjimo taisyklės yra panašios į taisykles, taikomas per įprastą procedūrą.

1.6 Rašytinė procedūra

Kai pareiškimu pradedama tokia procedūra, ji nėra vien rašytinė, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria, kad procedūra vyktų be posėdžio.

1.7 Sprendimo turinys

Teismo sprendimui taikomos tos pačios taisyklės kaip ir per įprastą procedūrą.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Taisyklės nesiskiria nuo tų, kurios taikomos per kitas procedūras. Vis dėlto, kadangi per šią procedūrą iš esmės nereikalaujama turėti advokato ar teisinio atstovo, susijusios išlaidos yra mažesnės.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Atsižvelgiant į tokių ieškinių sumas, apskundimo galimybė nenumatyta. Galima tik pareikšti prieštaravimą teismo sprendimui (jeigu atsakovas negavo šaukimo į posėdį) arba perduoti jį kasacijai (jeigu atsakovas gavo šaukimą į posėdį).

Susijusios nuorodos

Teisingumo ministerijos (pranc. Ministère de la Justice) interneto svetainė

Svetainė Legifrance

Paskutinis naujinimas: 12/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.