Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Vokietija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Civilinio proceso kodekse (vok. Zivilprozessordnung, toliau – CPK) nenustatyta jokia speciali ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra. Tačiau CPK 495a straipsnyje numatyta galimybė taikyti supaprastintą procesą. Pagal šį straipsnį teismas gali, vadovaudamasis pagrįsta diskrecijos teise, nustatyti proceso tvarką tais atvejais, kai nagrinėjama byla yra susijusi su 600 EUR arba mažesnės vertės ginču. Kodekse nenumatyti jokie kiti šios taisyklės apribojimai, pvz., nenumatyta, kad taip gali būti nagrinėjami tik konkrečios rūšies ginčai.

1.2 Procedūros taikymas

Todėl tokiose bylose teismas, vadovaudamasis pagrįsta diskrecijos teise, gali nustatyti proceso tvarką ir visų pirma pasinaudoti tam tikrais konkrečiais proceso supaprastinimo būdais. Tačiau teismas nėra įpareigotas tai daryti. Net jeigu ginčo vertė yra mažesnė nei 600 EUR, teismas gali bylą nagrinėti įprasta tvarka.

Jeigu teismas nustato proceso tvarką savo nuožiūra, šalys tam negali prieštarauti. Jos gali tik prašyti surengti žodinį bylos nagrinėjimą.

1.3 Formos

Standartinių naudotinų formų nėra.

1.4 Pagalba

Taikomos įprastos taisyklės. Taip yra todėl, kad procesas supaprastinamas tik atsižvelgiant į procedūrą, kuria bus vadovaujamasi. Teisinių atstovų neturinčioms šalims pagalba teikiama taip pat, kaip ir toms šalims, kurios turi teisinį atstovą. Pavyzdžiui, ieškiniai vietos teismuose (vok. Amtsgerichte) gali būti užregistruojami žodžiu teismo raštinėje. Net ir teisinį atstovą turintis asmuo pareiškimą, užuot jį pateikęs per savo advokatą, gali užregistruoti žodžiu.

Panašiai yra ir tais atvejais, kai šaliai atstovauja teisinis atstovas ir kai neatstovauja; abiem atvejais teismas turi vienodą pareigą teikti informaciją ir konsultuoti (vok. Aufklärungs- und Hinweispflichten). Teismas yra teisiškai įpareigotas paaiškinti net tik teisinius ir faktinius proceso aspektus, bet ir šalims kylančius klausimus.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Teismas neprivalo įrodymų rinkti įprastais būdais. Nukrypdamas nuo tiesioginių įrodymų principo (vok. Unmittelbarkeit), kuris taikomas įprastame procese ir pagal kurį reikalaujama liudytojus, ekspertus arba pačias šalis apklausti bylą nagrinėjančiame teisme šalių akivaizdoje, teismas supaprastintame procese, pvz., gali atlikti liudytojų, ekspertų arba šalių apklausą telefonu arba raštu.

1.6 Rašytinė procedūra

Gali būti taikoma rašytinė procedūra. Tačiau vienos iš šalių prašymų turi būti rengiamas žodinis bylos nagrinėjimas.

1.7 Sprendimo turinys

Teismo sprendimo struktūra yra paprastesnė, palyginti su įprastame procese priimamu teismo sprendimu. Taip yra dėl to, kad teismo sprendimų, priimtų išnagrinėjus mažesnės nei 600 EUR vertės ginčą, paprastai negalima apskųsti apeliacine tvarka.

Pavyzdžiui, faktinių aplinkybių teismo sprendime galima neaprašyti. Taip pat įmanoma nenurodyti sprendimo motyvų, jeigu šalys savanoriškai su tuo sutinka arba jeigu motyvų esminis turinys jau nurodytas teismo protokole. Tačiau, atsižvelgiant į tarptautinius teisinius santykius, teismo sprendimo motyvai turi būti nurodomi, jeigu tikėtina, kad teismo sprendimas bus vykdomas užsienyje (CPK 313a straipsnio 4 dalis).

Jeigu išimtiniais atvejais teismas turės duoti leidimą apskųsti sprendimą apeliacine tvarka, teismo sprendimo struktūrai bus taikomos įprastos taisyklės.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Išlaidų atlyginimui netaikomi jokie apribojimai; galioja įprastos taisyklės.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Paprastai teismo sprendimų, priimtų išnagrinėjus mažesnės nei 600 EUR vertės ginčus, negalima apskųsti apeliacine tvarka. Tačiau nukrypstant nuo šios taisyklės apeliacinį skundą gali būti leidžiama paduoti, jeigu pirmasis sprendimą priėmęs teismas leidžia paduoti apeliacinį skundą. Taip gali būti dėl to, kad byla yra itin svarbi, arba dėl to, kad, siekiant plėtoti taikomą teisę arba užtikrinti nuoseklią teismų praktiką, reikalingas apeliacinio teismo sprendimas.

Jeigu neleidžiama paduoti apeliacinio skundo, pirmasis teismas privalo atnaujinti bylos nagrinėjimą, jeigu dėl teismo sprendimo nukentėjusi šalis teigia, kad teismas neužtikrino tinkamo bylos nagrinėjimo ir iš esmės priėmė klaidingą sprendimą. Jeigu teismo proceso metu šis skundas nepatenkinamas, šaliai lieka vienintelė teisinė galimybė – pateikti konstitucinį skundą Federaliniam Konstituciniam Teismui.

Paskutinis naujinimas: 06/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.