Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Graikija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Ar Graikijoje taikoma ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (t. y. speciali supaprastinta procedūra, kuri taikoma atvejais, kai neviršijama tam tikra piniginė riba, arba taikoma tam tikrų rūšių bylinėjimuisi, neatsižvelgiant į piniginę ribą)?

Civilinio proceso kodekso M skyriaus 466–469 straipsniuose numatytos specialios nuostatos dėl ieškinių dėl nedidelių sumų.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Specialios nuostatos dėl ieškinių dėl nedidelių sumų taikomos:

  1. kai ginčo dalykas priklauso ieškinių dėl nedidelių sumų teismo jurisdikcijai ir yra susijęs su reikalavimais, teisėmis į kilnojamąjį turtą ar nuosavybės teise, o jo vertė neviršija 5 000 EUR, ir
  2. kai ginčo dalyko vertė yra didesnė nei 5 000 EUR, jeigu skundo pateikėjas nurodo sutinkantis priimti ne didesnę kaip 5 000 EUR sumą jo reikalavimui patenkinti vietoj skunde pateikto reikalavimo. Tokiu atveju iš atsakovo priteisiama ieškovo nurodyta suma arba suma, nurodyta ieškinių dėl nedidelių sumų teismo priimtame sprendime.“

1.2 Procedūros taikymas

Procedūra yra privaloma.

Teismas arba priešingos šalys vietoj specialios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros negali taikyti įprastos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

1.3 Formos

Dar nepriimtas Prezidento dekretas dėl standartinių dokumentų, susijusių su ieškiniais dėl nedidelių sumų, aktyvavimo (procedūra vykdoma).

1.4 Pagalba

Ar bylos šalims, kurioms neatstovauja advokatas, teikiama pagalba procesiniais klausimais (pvz., teikiama teismo tarnautojo arba teisėjo)? Jei taip, kokiu mastu?

Šalis gali atvykti į teismą viena arba jai gali atstovauti advokatas.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Ar yra tam tikros įrodymų rinkimo taisyklės ir ar jos yra supaprastintos, palyginti su įprasta procedūra? Jei taip, kokios tai taisyklės ir kokiu mastu jos taikomos?

Teisėjas, priimantis sprendimą pagal specialią ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, gali nukrypti nuo procesinių taisyklių ir atsižvelgti į teisinių sąlygų neatitinkančius įrodymus.

1.6 Rašytinė procedūra

Ieškinys turi būti pateiktas ieškinių dėl nedidelių sumų teismo kanceliarijai. Ieškinyje

  1. aiškiai išdėstomi faktai, pagrindžiantys ieškinį pagal įstatymus ir pagrindžiantys ieškovo prieš atsakovą pateiktą skundą,
  2. tikslus ginčo dalyko aprašymas ir
  3. konkretus prašymas.

1.7 Sprendimo turinys

 

1.8 Išlaidų atlyginimas

Išlaidos nėra atlyginamos.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Sprendimai dėl ieškinių dėl nedidelių sumų negali būti skundžiami.

Paskutinis naujinimas: 08/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.