Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Graikija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Ar Graikijoje yra ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (t. y. konkreti procedūra, kurios procedūriniai aspektai, atsižvelgiant į įprastą procedūrą, yra supaprastinti, ir kuri taikoma tais atvejais, kai neviršijama tam tikra piniginė riba, arba tam tikrų rūšių bylose, nepaisant piniginės ribos)?

Civilinio proceso kodekse įtvirtintos specialios nuostatos, kuriomis reglamentuojama ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (XIII skyriaus 466–472 straipsniai).

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Specialios nuostatos dėl ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikomos: 1) kai ginčo dalykas priklauso apygardos civilinio teismo jurisdikcijai (eirinodikeío) ir yra susijęs su reikalavimais ar teisėmis į kilnojamąjį turtą arba disponavimu kilnojamuoju turtu, kurio vertė neviršija 5 000 EUR, arba 2) kai ginčo vertė viršija 5 000 EUR, jeigu pareiškėjas pareiškia, kad jis priims 5 000 EUR neviršijančią sumą kaip taikų susitarimą dėl reikalavimo arba dėl byloje siekiamos apginti teisės. Šiuo atveju bylą pralaimėjusiam atsakovui bus įsakyta patenkinti reikalavimą arba byloje siekiamą apginti teisę arba sumokėti teismo nustatytą turto vertę.

1.2 Procedūros taikymas

Procedūra yra privaloma.

Nei teismas, nei bylos šalys neturi galimybės vietoje specialios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikyti įprastos procedūros.

1.3 Formos

Nėra nustatyta jokių formų.

1.4 Pagalba

Ar bylos šalys, kurioms neatstovauja advokatas, gali gauti pagalbos, susijusios su procesinių klausimų sprendimu (pvz., teismo sekretoriaus arba teisėjo teikiama pagalba)? Jei taip, kokio masto pagalba suteikiama?

Bylos šalys teisme gali dalyvauti asmeniškai. Bylos šaliai taip pat gali atstovauti jos sutuoktinis, tiesiosios aukštutinės ar žemutinės linijos giminaitis, kraujo giminaitis iki antrojo laipsnio arba sutuoktinio giminaitis iki antrojo laipsnio, arba samdomas darbuotojas, kuriam mokamas atlyginimas. Daroma prielaida, kad sutuoktinis visada gali veikti savo sutuoktinio vardu ir gali paskirti kitus atstovus. Nėra jokios nuostatos, kad tokiais atvejais teismo sekretorius arba teisėjas padėtų bylos šaliai arba atstovams, kurie nėra advokatai.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Ar tam tikros taisyklės, susijusios su įrodymų rinkimu, yra lankstesnės, palyginti su įprastoje procedūroje taikomomis taisyklėmis? Jei taip, kokios tai taisyklės ir kokiu mastu jos yra paprastesnės?

Nagrinėdami ieškinius dėl nedidelių sumų pagal specialią ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, apygardos civilinio teismo teisėjai gali nukrypti nuo įprastų procesinių taisyklių: jie gali atsižvelgti į įrodymus, kurie neatitinka įstatyme nustatytų reikalavimų, ir savo nuožiūra gali taikyti procedūrą tokiomis aplinkybėmis, kurios, jų manymu, yra saugiausios, greičiausios ir ekonomiškiausios nustatant bylos faktus.

1.6 Rašytinė procedūra

Prašymas gali būti pateikiamas raštu apygardos civilinio teismo kanceliarijoje arba gali būti pateikiamas žodžiu apygardos civilinio teismo teisėjo akivaizdoje; toks žodinis pareiškimas įrašomas į protokolą. Prašyme būtina: a) pagal įstatymo nuostatas tiksliai aprašyti faktus, kuriais grindžiamas reikalavimas, ir pagrįsti, kodėl ieškovas pareiškia ieškinį atsakovui, b) tiksliai aprašyti ginčo dalyką; c) konkrečiai nurodyti, kokius reikalavimus prašoma patenkinti, ir d) pateikti visų prieinamų formų įrodymus.

1.7 Sprendimo turinys

Teismo sprendimai priimami žodžiu viešame teismo posėdyje, paprastai iš karto po bylos nagrinėjimo, kol teismas dar posėdžiauja ir prieš teisėjui pradedant nagrinėti kitą bylą. Teismo sprendimas šalims neįteikiamas, jeigu teismo protokole patvirtinama, kad jis priimtas dalyvaujant abiem šalims, jų vardu byloje veikiantiems asmenims arba jų įgaliotiems atstovams.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Išlaidos nėra atlyginamos.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Teismo sprendimų dėl ieškinių dėl nedidelių sumų negalima apskųsti.

Paskutinis naujinimas: 17/07/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.