Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Vengrija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Nuo 2018 m. sausio 1 d. specialių procedūrų, pagal kurias nagrinėjami ieškiniai dėl nedidelių sumų, kitų nei 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 861/2007, nustatančiame Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą (ir 2016 m. įstatymo Nr. CXXX dėl Civilinio proceso kodekso 598–602 straipsniuose, kuriuose kalbama apie tame reglamente nesureguliuotus klausimus) nustatytas procedūras, galiojančiuose Vengrijos teisės aktuose nenumatyta. Anksčiau ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo tvarka buvo nustatyta 1952 m. įstatyme Nr. III dėl Civilinio proceso kodekso; tačiau šis įstatymas nuo 2018 m. sausio 1 d. buvo panaikintas 2016 m. įstatymu Nr. CXXX dėl Civilinio proceso kodekso. Tai reiškia, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. Vengrijos civilinio proceso teisėje nėra specialių ieškiniams dėl nedidelių sumų skirtų nuostatų. Todėl reikalavimams dėl mažų sumų taikoma bendroji tvarka. Tačiau iki 2018 m. sausio 1 d. pradėtos bylos nagrinėjamos pagal anksčiau galiojusį 1952 m. įstatymą Nr. III dėl Civilinio proceso kodekso. Taigi toliau pateikiama informacija aktuali tik kalbant apie dar nagrinėjamas bylas, kurios buvo pradėtos prieš 2018 m. sausio 1 d.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra galima pasinaudoti tais atvejais, kai reikalavimo suma yra ne didesnė kaip 1 mln. HUF (Vengrijos forintų) ir pareiškiamas prieštaravimas dėl mokėjimo įsakymo arba kai reikalavimai apskritai yra grindžiami mokėjimo įsakymo procedūra, t. y. tuomet, kai:

a) notarui ex officio atmetus prašymą išduoti mokėjimo įsakymą, ieškovas pradeda teismo procesą, kuriame pareiškia savo reikalavimą;

b) notaro nurodymu užbaigus mokėjimo įsakymo procedūrą, ieškovas pradeda teismo procesą, kuriame pareiškia savo reikalavimą.

1.2 Procedūros taikymas

Procedūra vykdoma apygardos teismuose.

1.3 Formos

Paraiškų, kuriomis pradedama procedūra, formų nėra, tačiau mokėjimo įsakymo procedūros, kuri vyksta prieš pateikiant tokias paraiškas, atveju ir kai šias procedūras vykdo notarai, galima pasinaudoti forma, kurią galima rasti Vengrijos notarų rūmų svetainėje ir notarų biuruose.

1.4 Pagalba

Pagalbą gauti galima. Fiziniai asmenys, kurie dėl savo pajamų ir finansinės padėties negali padengti bylos nagrinėjimo išlaidų, siekiant palengvinti jų teisių įgyvendinimą, gali prašyti visiškai arba iš dalies atleisti nuo šių išlaidų apmokėjimo. Pagal Žyminių mokesčių įstatymą šalims taip pat gali būti suteikiama teisė mokėti mažesnius žyminius mokesčius (atleidimas nuo mokesčių arba teisė atidėti jų mokėjimą), o asmenys, kuriems to iš tikrųjų reikia, taip pat turi teisę pagal Teisinės pagalbos įstatymą pasisamdyti teisinį padėjėją arba advokatą, jeigu jiems toks atstovas reikalingas savo teisėms veiksmingai įgyvendinti.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Bylose, kurios pradėtos pateikus prieštaravimą dėl mokėjimo įsakymo, teismas, ne vėliau kaip išduodamas šaukimą atvykti į bylos nagrinėjimo posėdį, informuoja atsakovą apie faktines aplinkybes ir ieškovo pateiktus įrodymus. Šalis įrodymus gali pateikti ne vėliau kaip pirmąją bylos nagrinėjimo dieną. Tačiau šiai taisyklei taikoma išimtis, t. y. šalis įrodymus gali pateikti bet kuriuo bylos nagrinėjimo metu, jeigu su tuo sutinka priešinga šalis arba jeigu įrodymus pateikianti šalis remiasi faktinėmis aplinkybėmis ar įrodymais, galutiniais teismo sprendimais ar kitomis administracinėmis nutartimis ir nurodo, kad dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių šios faktinės aplinkybės ar įrodymai, galutiniai teismo sprendimai ar kitos administracinės nutartys jai tapo žinomos arba ji apie jas buvo informuota suėjus įprastam įrodymų pateikimo terminui, ir jeigu šalis pateikia išsamius tokio savo reikalavimo įrodymus.

Jeigu paraiška keičiama arba jeigu pateikiamas priešieškinis, šalis, keisdama pareiškimą ir (arba) pateikdama priešieškinį, gali pateikti susijusius įrodymus, o tais atvejais, kai pateikiamas prieštaravimas dėl reikalavimo, nurodant, kad jis buvo įvykdytas, šalis įrodymus, patvirtinančius, kad reikalavimas buvo įvykdytas, gali pateikti kartu su prieštaravimu. Teismas neatsižvelgia į jokius įrodymus, kurie buvo pateikti pažeidžiant šias nuostatas. Visais kitais atvejais taikomos įprastos įrodymų pateikimo taisyklės.

1.6 Rašytinė procedūra

Teismas bylą gali nagrinėti ir žodinio proceso tvarka.

1.7 Sprendimo turinys

Teismo sprendimų turinį reglamentuoja įprastai taikomos taisyklės, kuriose nustatyta, kad šalims po teismo sprendimo motyvuojamąja dalimi turi būti pateikiama informacija apie duomenis, kuriuos reikia nurodyti skunde, ir teisines pasekmes, kurios atsiranda nenurodžius šių duomenų.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Paprastai taikomas principas „pralaimėjusioji šalis apmoka išlaidas“.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Apskundimo galimybės yra ribotos, o svarbiausias apribojimas yra susijęs su tuo, kad skundus galima reikšti tik esant rimtų procesinių taisyklių pažeidimų pirmosios instancijos teisme arba neteisingo teisės aktų taikymo atveju; tik tuomet byla gali būti nagrinėjama iš esmės. Pareiškiant skundus taikomos įprastos taisyklės ir terminai, t. y. skundai per 15 dienų nuo teismo sprendimo įteikimo dienos turi būti paduodami sprendimą priėmusiame pirmosios instancijos teisme ir juos nagrinės kompetentingas regiono teismas.

Paskutinis naujinimas: 16/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.