Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Airija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Taip, Airijos teisėje numatyta tokia procedūra, kaip alternatyvus metodas pateikti civilinį ieškinį dėl nedidelių sumų. (Žr. Apylinkės teismo (Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra) 1997 ir 1999 m. taisykles). Ši paslauga teikiama apylinkės teismo kanceliarijose ir yra taikoma nagrinėjant vartotojų ieškinius, patiriant nedideles išlaidas ir nedalyvaujant advokatui. Taip pat ieškinių dėl nedidelių sumų (t. y. tam tikrų ieškinių dėl ne didesnių kaip 2 000 EUR sumų) nagrinėjimo procesą galima pradėti internetu.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Ieškiniai, kuriems taikoma ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra:

i) ieškinys dėl prekių arba paslaugų, įsigytų privačiam naudojimui iš asmens, kuris vykdo verslą parduodamas šias prekes ar paslaugas (vartotojų ieškiniai);

ii) ieškinys dėl nedidelės materialinės žalos (išskyrus kūno sužalojimus);

iii) ieškinys dėl negrąžinto nuomos užstato už tam tikros rūšies nuomojamą turtą. Pavyzdžiui, nuomojant vasarnamį arba kambarį ar butą patalpose, kuriose taip pat gyvena savininkas, jei ieškinys neviršija 2 000 EUR.

Su savininko ir (arba) nuomininko ieškiniais arba nuomojamu būstu susijusius ieškinius, kuriems netaikoma ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, galima teikti Privačios gyvenamosios vietos nuomos valdybai, antras aukštas, O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2. Interneto svetainė: Home

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra netaikoma ieškiniams dėl:

i) išperkamosios nuomos sutarties;

ii) nuomos sutarties pažeidimo;

iii) skolų.

1.2 Procedūros taikymas

Kad šią procedūrą būtų galima taikyti, vartotojas turi būti įsigijęs prekių arba paslaugų privačiam naudojimui iš asmens, kuris vykdo verslą parduodamas šias prekes ar paslaugas. Nuo 2010 m. sausio mėn. procedūrą taip pat gali taikyti vienas verslininkas kitam. Ieškinius dėl nedidelių sumų nagrinėja apylinkės teismo sekretorius, vadinamas ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo pareigūnu. Jei įmanoma, pareigūnas tariasi su šalimis dėl sprendimo be teismo posėdžio. Jei klausimas negali būti išspręstas, pareigūnas ieškinį pateikia apylinkės teismui.

Ieškovas turi tiksliai žinoti asmens (įmonės), kuriam nori pateikti ieškinį, pavardę (pavadinimą) ir adresą. Jei ieškinys teikiamas įmonei, turi būti nurodomas tikslus juridinis pavadinimas. Ši informacija turi būti tiksli, kad šerifas galėtų vykdyti teismo nutarimą (dekretą).

Jei ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo pareigūnas gauna atsakovo pranešimą, kuriuo ieškinys užginčijamas arba pateikiamas priešieškinis, pareigūnas susisiekia su ieškovu ir jam pateikia atsakovo atsakymo į ieškinį kopiją. Pareigūnas, siekdamas susitarimo, gali apklausti abi šalis ir su jomis tartis.

Jei atsakovas sutinka su ieškiniu, jis turi pranešti apie tai pareigūno biurui pateikdamas pranešimą apie atsakomybės prisiėmimo formą. Jei atsakovas neatsako, ieškinys automatiškai laikomas neginčijamu. Paskui apylinkės teismas priima ieškovui palankų nutarimą (ieškovui nebūtina dalyvauti teisme) dėl prašomos grąžinti sumos, ir nurodo, kad ji turi būti sumokėta per konkretų trumpą laikotarpį.

1.3 Formos

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo pareigūnas pateikia ieškovui paraiškos formą. Šią formą taip pat galima atsisiųsti iš Teismų tarnybos interneto svetainės adresu https://www.courts.ie/.

1.4 Pagalba

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros tikslas – nagrinėti vartotojų ieškinius patiriant nedideles išlaidas ir nedalyvaujant advokatui; paprastai šios rūšies ieškiniams teisinė pagalba arba teisinės konsultacijos nebūtinos.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Jei klausimas perduodamas teismui, šalys privalo dalyvauti apylinkės teismo posėdyje. Byla bus nagrinėjama viešai per įprastinį apylinkės teismo posėdį. Pranešus apie bylos nagrinėjimą, teismo sekretorius pakviečia ieškovą į liudytojo vietą, kad jis duotų parodymus. Parodymai turi būti teikiami davus priesaiką arba pasižadėjimą, o atsakovas gali atlikti ieškovo kryžminę apklausą su ieškiniu susijusiais klausimais. Atsakovui taip pat suteikiama galimybė duoti parodymus. Prieštaraujanti šalis arba jos teisiniai atstovai, jei jie dalyvauja, gali atlikti kiekvieno liudytojo kryžminę apklausą. Be to, šalys turi teisę iškviesti liudytojus arba pateikti liudytojų pranešimus, tačiau jos negali susigrąžinti dėl to patirtų išlaidų, nes pagal procedūrą nenumatyta padengti tokias išlaidas, o, priešingai, siekiama, kad būtų paprasčiau pateikti ieškinius dėl nedidelių sumų patiriant santykinai nedideles išlaidas.

1.6 Rašytinė procedūra

Jei ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo pareigūnas klausimo neišsprendžia, teismo posėdžio dieną ieškovas turi pateikti ieškinį patvirtinančius dokumentus, pavyzdžiui, susijusius laiškus, kvitus arba sąskaitas faktūras. Be to, abiem šalims suteikiama galimybė pateikti žodinius parodymus ir jos gali būti apklaustos kryžminėje apklausoje.

1.7 Sprendimo turinys

Ieškinį išnagrinėjus ieškovo naudai, apylinkės teismas priima ieškovui palankų nutarimą dėl prašomos grąžinti sumos ir nurodo, kad ji turi būti sumokėta per konkretų trumpą laikotarpį.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Šalys gali naudotis teisės konsultantų paslaugomis, tačiau jos neturi teisės susigrąžinti dėl to patirtų išlaidų iš kitos šalies, net jei per teismo posėdį priimamas joms palankus sprendimas. Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra siekiama, kad būtų paprasčiau pateikti ieškinį nedalyvaujant advokatui arba baristeriui.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Tiek ieškovas, tiek atsakovas turi teisę apygardos teismui pareikšti skundą dėl apylinkės teismo nutarimo. Apygardos teismas gali priteisti išlaidas, bet šį klausimą kiekvienu atskiru atveju sprendžia apygardos teismo teisėjas.

Susijusios nuorodos

https://www.courts.ie

https://www.courts.ie/small-claims

http://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

https://www.courts.ie/small-claims

Paskutinis naujinimas: 07/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.