Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Lietuva
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso IV dalies XXIV skyrius numato nacionalinę ieškinių dėl nedidelių sumų priteisimo nagrinėjimo procedūrą.

Europos ieškiniai dėl nedidelių sumų nagrinėjami kaip nustato 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, bylos dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjamos pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatyme nurodytas išimtis.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Tiek nacionalinė ieškinių dėl nedidelių sumų priteisimo nagrinėjimo procedūra, tiek Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra taikoma piniginiams reikalavimams iki 2000 EUR.

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra taikoma ieškiniams civilinėse bylose, kurie yra ne didesni nei 2000 eurų. Procedūra netaikoma bylose: dėl fizinių asmenų statuso arba teisnumo ir veiksnumo; dėl turtinių teisių, atsirandančių iš santuokinių ryšių, išlaikymo prievolių, testamentų ir paveldėjimo; dėl bankroto, nemokių bendrovių ar kitų juridinių asmenų likvidavimo procesų, dėl socialinio draudimo, dėl arbitražo, dėl darbo tesiės, dėl nekilnojamo turto nuomos, išskyrus bylas dėl piniginių reikalavimų, dėl privataus gyvenimo ir asmeninių teisių pažeidimų, įskaitant šmeižtą.

1.2 Procedūros taikymas

Procedūra taikoma nuo 2009 m. sausio 1 d. Bylas dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėja apylinkės teismai pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytas teritorinio teismingumo taisykles, t.y. miestų ar rajono apylinkės teismai.

Reglamento (EB) Nr. 861/2007 4 straipsnio 3 dalyje ir 5 straipsnio 7 dalyje nurodytais atvejais teismas privalo pranešti ieškovui (atsakovui), kad šis ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos turi teisę pareikšti ieškinį (priešieškinį), atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatytus reikalavimus. Jeigu ieškovas (atsakovas) per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą tinkamai įforminto ieškinio (priešieškinio) teismui nepareiškia, pareiškimas laikomas nepaduotu ir teismo nutartimi grąžinamas ieškovui (atsakovui). Ši nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu.

1.3 Formos

Formos pateikiamos teismuose ir Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale adresu: https://e.teismas.lt/lt/public/home/.

1.4 Pagalba

Teisinio atstovo/advokato dalyvavimas nėra privalomas. Teismuose teikiama pagalba užpildant formas, tačiau nekonsultuojama dėl ieškinio iš esmės. Reglamento (EB) Nr. 861/2007 11 straipsnio 1 dalyje nurodytą praktinę pagalbą ir informaciją proceso šalims teikia pirminę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiantys subjektai.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Įrodymų rinkimas reglamentuojamas Civilinio proceso kodekso 2 dalies 13 skyriuje.

1.6 Rašytinė procedūra

Nacionalinėje nedidelių sumų priteisimo nagrinėjimo procedūroje, bylą nagrinėjantis teismas turi teisę pats nuspręsti kokia forma ir tvarka nagrinėti bylą. Byla gali būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka, jei dėl to yra bent vienos šalies prašymas. Rašytinio proceso atveju į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Apie rašytinį procesą dalyvaujantiems byloje asmenims pranešama šio Civilinio proceso kodekso 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Kai byla nagrinėjama iš esmės rašytinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį skelbiama specialiame interneto tinklalapyje (http://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/ ) ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos, išskyrus šio Kodekso numatytus atvejus, kai dalyvaujantiems byloje asmenims pranešama kita tvarka. Šią informaciją taip pat teikia teismo raštinė.

1.7 Sprendimo turinys

Nacionalinėje nedidelių sumų priteisimo nagrinėjimo procedūroje teismas priima sprendimą, kuriame turi būti įžanginė ir rezoliucinė dalys, taip pat trumpai išdėstyti motyvai.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Ieškiniai dėl nedidelių sumų apmokami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu. jis sudaro 1/4 sumos, mokėtinos už ieškinį, bet ne mažiau kaip 10 EUR.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Įstatymo 29 straipsnis numato, kad Lietuvoje teismų sprendimai priimti pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, gali būti skundžiami apeliacine tvarka. Apeliacijos tvarką Lietuvoje reglamentuoja LR CPK 301-333 straipsniai, o vadovaujantis LR CPK 307 straipsnio 1 dalimi, apeliacinis skundas, esant apeliacijos pagrindams, gali būti paduotas per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos.

Paskutinis naujinimas: 21/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.