Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Liuksemburgas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Liuksemburgo teisėje galioja ne tik 2007 m. liepos 11 d. Reglamente (EB) Nr. 861/2007 numatyta Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, bet ir supaprastinta ieškinių nagrinėjimo procedūra, skirta skoloms, kurių suma neviršija 15 000 EUR (išskyrus palūkanas ir išlaidas), išieškoti, dar vadinama mokėjimo įsakymo procedūra (pranc. ordonnance de paiement).

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Mokėjimo įsakymo procedūra gali būti taikoma siekiant išieškoti bet kokią ne didesnę nei 15 000 EUR piniginę skolą, jeigu skolininko nuolatinė gyvenamoji vieta yra Liuksemburge.

1.2 Procedūros taikymas

Ieškovai patys nusprendžia, ar, siekdami išieškoti skolą, jie nori pasinaudoti mokėjimo įsakymo procedūra; jie taip pat gali pateikti prašymą įteikti šaukimą (pranc. citation) atvykti į taikos teismą.

Vienas iš taikos teisme naudojamos mokėjimo įsakymo procedūros ir apygardos teismui teikiamos paraiškos dėl laikino mokėjimo įsakymo skirtumų yra tai, kad byla taikos teisme gali būti užbaigiama priimant galutinį sprendimą (pranc. jugement), o apygardos teismas, baigęs nagrinėti bylą, gali priimti tik teismo nutartį (pranc. ordonnance).

1.3 Formos

Taikos teisėjo teismo raštinei prašymas dėl mokėjimo įsakymo gali būti pateikiamas žodžiu arba raštu.

Kad ieškinys galiotų, jame turi būti nurodyta ieškovo ir atsakovo vardas ir pavardė, profesija ir nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, ieškinio pagrindai ir reikalaujama suma, taip pat turi būti pateikiamas prašymas išduoti sąlyginį mokėjimo įsakymą.

Kreditorius turi pridėti arba pateikti visus dokumentus, kuriais patvirtinami skolos ir jos dydžio įrodymai, ir nurodyti, kad jie yra tinkamai pagrįsti.

Lyginamoji teisės aktų analizė rodo, kad pagrindai, kuriuos reikalaujama nurodyti taikos teisėjui pateikiamame nagrinėti ieškinyje, yra ne tokie išsamūs, nes pakanka nurodyti skolos sumą ir jos kilmę.

1.4 Pagalba

Teisės aktuose teismo antstoliams arba teisėjams nenustatyta jokia pareiga padėti šalims.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Taikomos įprastos įrodymų taisyklės. Žr. „Įrodymų rinkimas – Liuksemburgas“.

1.6 Rašytinė procedūra

Jeigu skolininkas pareiškia prieštaravimą, o kreditorius nori tęsti procedūrą, ieškinys turi būti nagrinėjamas viešame teismo posėdyje.

1.7 Sprendimo turinys

Mokėjimo įsakymo bylose priimtiems sprendimams taikomi tokie pat principai, kaip ir įprastose bylose priimamiems sprendimams.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Pagal Liuksemburgo teisę išlaidas paprastai apmoka pralaimėjusi šalis, tačiau teismas, priimdamas specialią ir pagrįstą nutartį, gali nuspręsti, kad visas arba dalį išlaidų turėtų atlyginti kita šalis. Jeigu bylą laimėjusi šalis patyrė su procedūra susijusių išlaidų, ji gali prašyti, kad kita šalis jas atlygintų.

Kitaip nei kitose šalyse, Liuksemburge advokatų išlaidos nėra sistemingai atlyginamos. Liuksemburgo teisėje galiojančio naujojo Civilinio proceso kodekso 238 straipsnyje nurodyta, kad sąvoka „išlaidos“ apima teismo antstolių, ekspertų išlaidas, bet kokias liudytojų išlaidas, vertimų raštu ir pan. išlaidas, bet ne advokatų išlaidas.

Bylą laimėjusiai šaliai teisėjas gali priteisti vienkartinę sumą, kuria siekiama atlyginti dėl pareikšto ieškinio patirtas išlaidas, įskaitant advokatų išlaidas. Taip visų pirma yra tuo atveju, kai būtų neteisinga vienai šaliai priteisti padengti išlaidas, kurias ji patyrė ir kurios nėra priskiriamos prie išlaidų; teisėjas gali nurodyti kitai šaliai atlikti tokį mokėjimą, jeigu, jo manymu, tai yra tinkama.

Sprendimą dėl mokėjimo, įskaitant priteistą sumą, teisėjas priima savo nuožiūra.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Mokėjimo įsakymo bylose taikomos įprastos taisyklės. Taikos teisėjo priimtus sprendimus galima apskųsti apeliacine tvarka, jeigu ginčijama suma viršija 2 000 EUR.

Susijusios nuorodos

LEGILUX

https://justice.public.lu/fr.html

Paskutinis naujinimas: 05/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.