Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Malta
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Speciali ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra nustatyta Maltos įstatymų 380 skyriuje (Ieškinių dėl nedidelių sumų teismo įstatymas) ir papildomuose teisės aktuose 380.01, 380.02 ir 380.03.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Šis teismas [malt. Tribunal għal Talbiet Żgħar] kompetentingas nagrinėti ir spręsti tik tuos piniginius ieškinius, kurių suma neviršija 3 494,06 EUR.

1.2 Procedūros taikymas

Byla pradedama nagrinėti, kai ieškovas užpildo reikiamą formą, pateikia ieškinį teismo kanceliarijai, sumoka mokestį ir paprašo teismo įteikti ieškinį atsakovui. Paskui atsakovas turi pateikti atsiliepimą per aštuoniolika dienų po pranešimo apie ieškinį įteikimo. Leidžiama pateikti ir priešieškinį. Jei, atsakovo manymu, už ieškinį turi sumokėti kitas asmuo, jis privalo nurodyti tą asmenį. Tada teismo kancleris praneša šalims posėdžio datą ir laiką. Teisėjas sureguliuoja bylos nagrinėjimą teisme savo nuožiūra, vadovaudamasis pagrindiniais teisingumo principais. Teisėjas privalo užtikrinti, kad byla būtų išnagrinėta ir išspręsta kuo skubiau, nagrinėjimo dieną ir kad nagrinėjimas neužtruks ilgiau nei vieną posėdį. Jis privalo surinkti informaciją visais jo nuožiūra tinkamais būdais, nevaržomas geriausių įrodymų pateikimo principo ar su netiesioginiais įrodymais susijusių taisyklių, jei, teisėjo manymu, jam pateikti įrodymai yra pakankamai patikimi sprendimui nagrinėjamoje byloje priimti. Jeigu tik įmanoma, jis stengiasi neskirti ekspertų išvadoms pateikti. Jam suteikiami tokie pat įgaliojimai kaip ir civilinės jurisdikcijos magistratų teisme posėdžiaujančiam magistratui, jis taip pat yra įgaliotas šaukti liudytojus ir priimti liudytojų priesaiką.

1.3 Formos

Ieškovas privalo užpildyti ieškinio formą, nustatytą Papildomų teisės aktų 380.01 (Ieškinių dėl nedidelių sumų teismo reglamentas) pirmame priede. Atsiliepimą atsakovas taip pat turi pateikti užpildydamas minėtą formą, nustatytą pirmiau Papildomų teisės aktų pirmame priede.

1.4 Pagalba

Pagalbą šaliai gali teikti bet koks asmuo, nebūtinai advokatas ar įgaliotinis.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Įrodymus šalys gali pateikti žodžiu, raštu arba abiem būdais. Liudytojas gali būti šaukiamas liudyti teisme arba pateikti dokumentus teismui konkrečią dieną ir konkrečiu laiku, bet ne vėliau nei likus trims dienoms iki parodymų davimo dienos. Jeigu liudytojui buvo deramai įteiktas šaukimas ir jis neatvyksta į teismą, teismas gali pareikalauti, kad liudytojas į kitą dieną surengtą posėdį būtų atvesdintas.

1.6 Rašytinė procedūra

Ieškinys ir atsiliepimas turi būti rašytiniai. Įrodymai gali būti pateikiami dokumentų forma. Tačiau atvykti į teismą jo nustatytu laiku yra privaloma.

1.7 Sprendimo turinys

Teisėjas sprendime privalo nurodyti pagrindinę informaciją, kuria grindžia savo sprendimą. Sprendime jis taip pat privalo išspręsti bylinėjimosi išlaidų klausimą.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Kad ir koks sprendimas priimamas, teisėjas privalo nustatyti kiekvienos šalies bylinėjimosi išlaidas. Pralaimėjusiajai šaliai nurodoma padengti šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, bylinėjimosi išlaidas, nebent dėl ypatingų aplinkybių reikia nuspręsti kitaip. Bylinėjimosi išlaidas privalo sudaryti faktinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su byla ir patirtos šalies, kurios naudai priimtas sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų. Jeigu pareikštas ieškinys yra nereikšmingas arba juo siekiama tiesiog suerzinti atsakovą, teismas gali nurodyti ieškovui sumokėti atsakovui ne didesnę kaip 232,94 EUR baudą; tokia bauda laikoma civiliniu įsiskolinimu.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Bet koks apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo turi būti paduotas teismo kanceliarijai per aštuoniolika dienų nuo teisėjo sprendimo priėmimo dienos, prašymą pateikiant žemesnės instancijos apeliaciniam teismui.

Paskutinis naujinimas: 22/03/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.