Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Malta
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Speciali ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra nustatyta Maltos įstatymų rinkinio 380 skyriuje (Ieškinių dėl nedidelių sumų teismo įstatyme) ir įgyvendinamuosiuose teisės aktuose 380.01, 380.02 ir 380.03.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Šis teismas [malt. Tribunal għal Talbiet Żgħar] turi jurisdikciją nagrinėti ir spręsti tik piniginius ieškinius, kurių suma neviršija 5 000 EUR.

1.2 Procedūros taikymas

Teismo procesas pradedamas, kai ieškovas užpildo reikiamą formą, pateikia ieškinį teismo kanceliarijai, sumoka mokestį ir paprašo teismo įteikti ieškinį atsakovui. Atsakovas turi pateikti atsiliepimą per aštuoniolika dienų po pranešimo apie ieškinį įteikimo. Leidžiama pateikti ir priešieškinį. Jei atsakovas mano, kad už ieškovo ieškinį turi sumokėti kitas asmuo, jis tą asmenį turėtų nurodyti. Tada teismo kancleris praneš šalims posėdžio datą ir laiką. Teisėjas sureguliuoja bylos nagrinėjimą teisme savo nuožiūra, vadovaudamasis pagrindiniais teisingumo principais. Teisėjas privalo užtikrinti, kad byla būtų išnagrinėta ir sprendimas būtų priimtas kuo skubiau, nagrinėjimo dieną, ir kad nagrinėjimas neužtruks ilgiau nei vieną posėdį. Jis privalo surinkti informaciją visais jo nuožiūra tinkamais būdais, nevaržomas geriausių įrodymų pateikimo principo ar su netiesioginiais įrodymais susijusių taisyklių, jei, teisėjo manymu, jam pateikti įrodymai yra pakankamai patikimi sprendimui nagrinėjamoje byloje priimti. Jeigu tik įmanoma, jis stengiasi neskirti ekspertų išvadoms pateikti. Jam suteikiami tokie pat įgaliojimai kaip ir civilinės jurisdikcijos Magistratų teisme posėdžiaujančiam magistratui, jis taip pat yra įgaliotas šaukti liudytojus ir priimti liudytojų priesaiką.

1.3 Formos

Ieškinį reiškianti šalis privalo užpildyti ieškinio formą, pateiktą Įgyvendinamojo teisės akto 380.01 (Ieškinių dėl nedidelių sumų teismo reglamento) pirmame priede. Atsiliepimą atsakovas taip pat turi pateikti užpildydamas formą, kuri taip pat pateikta pirmiau minėto įgyvendinamojo teisės akto pirmame priede.

1.4 Pagalba

Pagalbą šaliai gali teikti bet kuris asmuo, nebūtinai advokatas ar teisės prokuristas.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Įrodymus šalys gali pateikti žodžiu, raštu arba abiem būdais. Liudytojas ne vėliau nei likus trims dienoms iki parodymų davimo dienos gali būti šaukiamas konkrečią dieną ir konkrečiu laiku atvykti į teismą ir duoti parodymus ar pateikti dokumentus. Jeigu tinkamai šaukiamas liudytojas neatvyksta į posėdį, teismas gali pareikalauti, kad liudytojas į kitą dieną surengtą posėdį būtų atvesdintas.

1.6 Rašytinė procedūra

Ieškinys ir atsiliepimas turi būti rašytiniai. Įrodymai gali būti dokumentiniai. Tačiau atvykti į teismą jo nustatytu laiku yra privaloma.

1.7 Sprendimo turinys

Teisėjas sprendime privalo nurodyti pagrindinius duomenis, kuriais grindžia savo sprendimą. Sprendime jis taip pat privalo išspręsti bylinėjimosi išlaidų klausimą.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Kad ir koks sprendimas priimamas, teisėjas privalo nustatyti kiekvienos šalies bylinėjimosi išlaidas. Pralaimėjusiajai šaliai nurodoma padengti šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, bylinėjimosi išlaidas, nebent dėl ypatingų aplinkybių reikia nuspręsti kitaip. Bylinėjimosi išlaidos apima tik faktines išlaidas, tiesiogiai susijusias su byla ir patirtas šalies, kurios naudai priimtas sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų. Jeigu pareikštas ieškinys yra nerimtas ar nesąžiningas, teismas gali nurodyti ieškovui sumokėti atsakovui ne mažesnę kaip 250 EUR ir ne didesnę kaip 1 250 EUR baudą; tokia bauda laikoma skola pagal civilinę teisę.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Bet koks apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo turi būti paduotas teismo kanceliarijai per dvidešimt dienų nuo tada, kai teisėjas paskelbia sprendimą, prašymą pateikiant žemesnės instancijos apeliaciniam teismui.

Paskutinis naujinimas: 15/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.