Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Nyderlandai
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Paprastai ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra vykdoma įteikiant šaukimą atvykti į apylinkės teismą (nyd. k. sector kanton van de rechtbank). Tai yra įprasta šaukimo į teismą procedūra, kuriai taikomos supaprastintos procesinės taisyklės. Jeigu byla nagrinėjama apylinkės teisme, jums neprivalo atstovauti advokatas – galite tai daryti pats.

ES tarpvalstybinėse bylose taip pat gali būti naudojama Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą taip pat galite naudoti, jeigu jums skolingi:

 • kita bendrovė,
 • organizacija,
 • klientas.

Nyderlandų teisėje galioja įstatymas, kuriuo įgyvendinamas Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros reglamentas (2009 m. gegužės 29 d. įstatymas, kuriuo įgyvendinamas 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą).

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Į apylinkės teismą kreipiamasi:

 • dėl bylų, susijusių su ieškiniais, kurių suma neviršija 25 000 EUR;
 • dėl bylų, susijusių su ieškiniais, kurių vertė nenustatyta, jeigu tikėtina, kad vertė neviršys 25 000 EUR.

Be to, apylinkės teismas priima sprendimus bylose, susijusiose su darbo teise, išperkamąja nuoma, samda, pirkimu išsimokėtinai, vartojimo prekių pardavimo ir vartojimo kredito sutartimis, skundais dėl baudų už kelių eismo taisyklių pažeidimus ir baudžiamuosius nusižengimus. Jis taip pat nagrinėja administracines bylas, bylas dėl globos, rūpybos ir palikimo priėmimo arba atsisakymo. Daugiau informacijos apie šaukimo į teismą procedūrą apylinkės teisme rasite čia.

Bylas dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų taip pat nagrinėja apylinkės teismas. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikoma didžiausios vertės riba, t. y. ne daugiau kaip 5 000 EUR, nustatyta Reglamente (EB) Nr. 861/2007.

1.2 Procedūros taikymas

Konkrečios apylinkės teisme taikomos procedūros nėra. Šaukimo į teismą procedūros taisyklės iš esmės taikomos apygardos ir apylinkės teismams. Svarbus skirtumas yra tas, kad tais atvejais, kai byla nagrinėjama apylinkės teisme, šalys turi teisę pačios įrodinėti savo bylos faktus, o kitais atvejais (apygardos teisme) būtina, kad šalims atstovautų advokatai. Žr. 1.4 dalį. Be to, apylinkės teisme bylas nagrinėja vienas teisėjas, t. y. teisėjas posėdžiauja vienas.

Europos ieškiniams dėl nedidelių sumų taikomos skundo procedūros taisyklės.

1.3 Formos

Byla apylinkės teisme paprastai pradedama įteikiant šaukimą į teismą. Svarbiausi pareiškimai šaukime į teismą yra ieškinio pareiškimas (pats reikalavimas) ir jo priežastys (faktai ir teisė, kuria grindžiamas ieškinio pareiškimas).

Apylinkės teisme nagrinėjamai bylai būdinga keletas ypatybių:

 1. atsakovas gauna šaukimą į A apygardos teismą, tačiau turi atvykti pas apylinkės teismo teisėją, kuris posėdžiauja pagrindinėje A teismo vietoje, arba į konkrečią A teismo apylinkės teismo vietą;
 2. jeigu ieškovui byloje atstovauja įgaliotas atstovas, šaukime į teismą būtina nurodyti įgalioto atstovo vardą, pavardę ir adresą.

Ieškinys pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą pareiškiamas naudojant A formą. Prašymas turi būti pateiktas jurisdikciją turinčiame teisme. Šią formą galima atsisiųsti iš Europos e. teisingumo portalo.

1.4 Pagalba

Apylinkės teisme nagrinėjamose bylose šalys turi teisę pačios įrodinėti savo bylos faktus. Tai reiškia, kad advokato teisinis atstovavimas nebūtinas. Pagalbą taip pat leidžiama teikti įgaliotam atstovui, kuris nebūtinai turi būti advokatas. Dėl advokato teikiamos teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo taip pat žr. 1.8 dalį.

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje taip pat nereikalaujama, kad šalims atstovautų advokatas ar kitas patarėjas teisės klausimais.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Taikomos įprastos įstatyme dėl įrodymų nustatytos taisyklės. Pagal Nyderlandų įstatymą dėl įrodymų teisėjas iš esmės gali laisvai vertinti pateiktus įrodymus. Minėto Reglamento (EB) Nr. 861/2007 9 straipsnyje taip pat reglamentuojamas įrodymų rinkimas vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

1.6 Rašytinė procedūra

Apylinkių teismų civilinis vaidmuo reglamentuojamas pagal nacionalines procesines taisykles (nyd. k. Landelijk Procesreglement voor rolzaken kanton). Rašytinius dokumentus galima pateikti apygardos teismo kanceliarijai iki numatytos teismo posėdžio datos, bet taip pat bylos nagrinėjimo metu. Pareiškimai ir pastabos gali būti pateikiamos žodžiu proceso metu bylą nagrinėjančiame apylinkės teisme. Europos procedūra yra rašytinė procedūra, tačiau jeigu teisėjas mano, kad tai reikalinga, arba jei to prašo šalys, gali būti rengiamas žodinis posėdis.

1.7 Sprendimo turinys

Teismas sprendime būtinai nurodo:

 • šalių, jų įgaliotų atstovų ar advokatų vardus ir pavardes bei jų adresus;
 • šalių išreikštas nuomones;
 • bylos eigą;
 • informaciją apie šaukimą į teismą ir šalių pareiškimus;
 • sprendimo motyvus, nurodant faktus ir teisėjo argumentus;
 • galutinį teisėjo sprendimą;
 • teisėjo vardą ir pavardę;
 • išlaidų paskirstymą;
 • teismo sprendimo datą.

Teismo sprendimą pasirašo teisėjas.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Jeigu byla iškeliama apylinkės teisme, gali būti patiriamos toliau nurodytos išlaidos: žyminis mokestis, teismo priteistų išlaidų paskirstymas ir teisinės pagalbos išlaidos.

Žyminis mokestis sumokamas iškeliant bylą teisme. Mokesčio dydis priklauso nuo bylos pobūdžio. Dažniausiai jūsų advokatas šį mokestį sumokės iš anksto, o paskui jis bus įskaičiuotas į advokato išlaidas. Teisėjas gali įpareigoti pralaimėjusią šalį sumokėti kitos šalies išlaidas. Jeigu nė viena iš šalių bylos nelaimėjo visais atžvilgiais, kiekviena šalis sumoka savo išlaidas. Teismo priteistų išlaidų paskirstymas gali apimti ne tik teisinės pagalbos išlaidas, bet ir liudytojų, ekspertų, kelionės bei pragyvenimo išlaidas, išrašų gavimo ir kitas neteismines išlaidas.

Pagal Nyderlandų teisės aktus mažiau pasiturintys asmenys turi galimybę gauti įnašą, kuriuo padengiama dalis teisinės pagalbos išlaidų. Teisinės pagalbos subsidijavimas negalioja visose apylinkių teismuose nagrinėjamose bylose. Jeigu teisinę pagalbą galima subsidijuoti, bylos šalis taip pat sumoka savo įnašą, iš kurio padengiamos teisinės pagalbos išlaidos; šio įnašo dydis priklauso nuo bylos šalies finansinės padėties. Prašymą sumokėti dalį teisinės pagalbos išlaidų advokatas pateikia Teisinės pagalbos valdybai (nyd. k. Raad voor rechtsbijstand). Šis klausimas reglamentuojamas Teisinės pagalbos įstatyme (nyd. k. Wet op de Rechtsbijstand). Šio įstatymo III A skyriuje pateikiamos taisyklės dėl teisinės pagalbos suteikimo tarpvalstybinėse ES nagrinėjamose bylose.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Apylinkės teismo priimtus sprendimus galima apskųsti apeliaciniam teismui. Skundą galima pateikti tik jeigu ieškinio vertė viršija 1 750 EUR. Jį galima pateikti per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įteikimo dienos. Per Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą priimtą apylinkės teismo sprendimą galima apskųsti.

Paskutinis naujinimas: 10/03/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.