Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Nyderlandai
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Paprastai ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra vykdoma įteikiant šaukimą atvykti į apylinkės teismą (sector kanton van de rechtbank). Tai yra įprasta šaukimo į teismą procedūra, kuriai taikomos supaprastintos procesinės taisyklės. Civilinio proceso kodekse (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) nėra jokių atskirų taisyklių dėl bylos iškėlimo apylinkės teisme.

ES tarpvalstybinėse bylose taip pat gali būti naudojama Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra.

Nyderlandų teisėje galioja įstatymas, kuriuo įgyvendinamas Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros reglamentas (2009 m. gegužės 29 d. įstatymas, kuriuo įgyvendinamas 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą) (Wet van 29 mei 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen).

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Į apylinkės teismą kreipiamasi:

 • dėl bylų, susijusių su reikalavimais, kurių suma neviršija 25 000 EUR;
 • dėl bylų, susijusių su reikalavimais, kurių vertė nenustatyta, jeigu tikėtina, kad vertė neviršys 25 000 EUR.

Be to, apylinkės teismo teisėjas priima sprendimus bylose, susijusiose su darbo teise, išperkamąja nuoma, atstovavimu, samda, pirkimu išsimokėtinai ir vartojimo pirkimo – pardavimo sutartimis, skundais dėl baudų už kelių eismo taisyklių pažeidimus ir baudžiamuosius nusižengimus.

Bylas dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų taip pat nagrinėja apylinkės teismas. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikoma vertės riba, t. y. ne daugiau kaip 2 000 EUR, nustatyta reglamente.

1.2 Procedūros taikymas

Konkrečios apylinkės teisme taikomos procedūros nėra. Šaukimo į teismą procedūros taisyklės iš esmės taikomos apygardos ir apylinkės teismams. Svarbus skirtumas yra tai, kad tais atvejais, kai byla nagrinėjama apylinkės teisme, šalys turi teisę pačios įrodinėti savo bylos faktus, o kitais atvejais (apygardos teisme) būtina, kad šalims atstovautų advokatai. Žr. atsakymą į 1.4 klausimą. Be to, apylinkės teisme bylas nagrinėja vienas teisėjas, t. y. teisėjas posėdžiauja vienas.

Europos ieškiniams dėl nedidelių sumų taikomos skundo procedūros taisyklės.

1.3 Formos

Byla apylinkės teisme paprastai pradedama įteikiant šaukimą į teismą. Bylos, kurios pradedamos įteikiant šaukimą į teismą, yra vienodos visuose teismuose (apygardos teisme ir apylinkės teisme). Svarbiausi pareiškimai šaukime į teismą yra ieškinio pareiškimas (pats reikalavimas) ir jo priežastys (faktai ir teisė, kuria grindžiamas ieškinio pareiškimas).

Apylinkės teisme nagrinėjamai bylai būdinga keletas ypatybių:

 1. atsakovas gauna šaukimą į A apygardos teismą, tačiau turi atvykti pas apylinkės teismo teisėją, kuris posėdžiauja pagrindinėje A teismo vietoje, arba į konkrečią A teismo apylinkės teismo vietą;
 2. jeigu ieškovui byloje atstovauja įgaliotas atstovas, šaukime į teismą būtina nurodyti įgalioto atstovo vardą, pavardę ir adresą.

Ieškinys pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą pareiškiamas naudojant A formą. Šią formą galima atsisiųsti iš Europos e. teisingumo portalo.

Prašymas turi būti pateiktas jurisdikciją turinčiame teisme. Teismas privalo turėti jurisdikciją pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo.

1.4 Pagalba

Apylinkės teisme nagrinėjamose bylose šalys turi teisę pačios įrodinėti savo bylos faktus. Tai reiškia, kad advokato teisinis atstovavimas nebūtinas. Pagalbą taip pat leidžiama teikti įgaliotam atstovui, kuris nebūtinai turi būti advokatas. Dėl advokato teikiamos teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo taip pat žr. atsakymą į 1.8 klausimą toliau.

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje taip pat nereikalaujama, kad šalims atstovautų advokatas ar kitas patarėjas teisės klausimais.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Taikomos įprastos įstatyme dėl įrodymų nustatytos taisyklės. Pagal Nyderlandų įstatymą dėl įrodymų teisėjas iš esmės gali laisvai vertinti pateiktus įrodymus. Taip pat žr. „įrodymų rinkimas“. Minėto Reglamento (EB) Nr. 861/2007 9 straipsnyje taip pat reglamentuojamas įrodymų rinkimas vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

1.6 Rašytinė procedūra

Apylinkių teismų civilinis vaidmuo reglamentuojamas pagal nacionalines procesines taisykles. Rašytinius dokumentus galima pateikti apygardos teismo kanceliarijai (asmeniškai arba atsiųsti paštu ar faksu) iki numatytos teismo posėdžio datos, bet taip pat bylos nagrinėjimo metu. Pareiškimai ir pastabos gali būti pateikiamos žodžiu proceso metu bylą nagrinėjančiame apylinkės teisme. Europos procedūra yra rašytinė procedūra, tačiau jeigu teisėjas mano, kad tai reikalinga, arba jei to prašo šalys, gali būti rengiamas žodinis posėdis.

1.7 Sprendimo turinys

Teismo sprendime būtina nurodyti:

 • šalių, jų įgaliotų atstovų ar advokatų vardus ir pavardes bei jų adresus;
 • bylos eigą;
 • informaciją apie šaukimą į teismą ir šalių pareiškimus;
 • sprendimo motyvus, nurodant faktus ir teisėjo argumentus;
 • galutinį teisėjo sprendimą;
 • teisėjo vardą ir pavardę, ir
 • teismo sprendimo įteikimo datą.

Teismo sprendimą pasirašo teisėjas.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Jeigu byla iškeliama apylinkės teisme, gali būti patiriamos toliau nurodytos išlaidos: žyminis mokestis, teismo priteistų išlaidų paskirstymas ir teisinės pagalbos išlaidos.

Žyminis mokestis sumokamas iškeliant bylą teisme. Mokesčio dydis priklauso nuo bylos pobūdžio. Dažniausiai jūsų advokatas šį mokestį sumokės iš anksto, o paskui jis bus įskaičiuotas į advokato išlaidas. Teisėjas gali įpareigoti pralaimėjusią šalį sumokėti kitos šalies išlaidas. Jeigu nė viena iš šalių bylos nelaimėjo visais atžvilgiais, kiekviena šalis sumoka savo išlaidas. Teismo priteistų išlaidų paskirstymas gali apimti ne tik teisinės pagalbos išlaidas, bet ir liudytojų, ekspertų, kelionės bei pragyvenimo išlaidas, išrašų gavimo ir kitas neteismines išlaidas (http://www.rechtspraak.nl/).

Pagal Nyderlandų teisės aktus mažiau pasiturintys asmenys turi galimybę gauti įnašą, kuriuo padengiama dalis teisinės pagalbos išlaidų. Teisinės pagalbos subsidijavimas negalioja visose apylinkių teismuose nagrinėjamose bylose. Jeigu teisinę pagalbą galima subsidijuoti, bylos šalis taip pat sumoka savo įnašą, iš kurio padengiamos teisinės pagalbos išlaidos; šio įnašo dydis priklauso nuo bylos šalies finansinės padėties. Prašymą sumokėti dalį teisinės pagalbos išlaidų advokatas pateikia Teisinės pagalbos valdybai (Raad voor rechtsbijstand). Šis klausimas reglamentuojamas Teisinės pagalbos įstatyme (Wet op de Rechtsbijstand). Šio įstatymo III A skyriuje pateikiamos taisyklės dėl teisinės pagalbos suteikimo tarpvalstybinėse ES nagrinėjamose bylose. Šiuo įstatymu įgyvendinama 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyva, numatanti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles (http://www.rvr.org./).

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Apylinkės teismo priimtus sprendimus galima apskųsti apeliaciniam teismui. Skundą galima pateikti tik jeigu reikalavimo vertė viršija 1 750 EUR. Skundą galima pateikti per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įteikimo dienos. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje apylinkės teismo sprendimo apskųsti negalima.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.