Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Šiaurės Airija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Šiaurės Airijoje taikoma ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra. Ieškinius dėl nedidelių sumų nagrinėjančių teismų struktūra yra tokia, kad jiems leidžiama tam tikrų rūšių ieškinius dėl nedidelių sumų nagrinėti grafystės teisme nesilaikant kai kurių reikalavimų, dažnai nereikalaujant turėti teisinio atstovo.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Paprastai ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra gali būti taikoma tais atvejais, kai ginčijama pinigų suma arba prekių vertė neviršija 3 000 GBP. Tačiau tam tikrų rūšių ieškiniams taikomos išimtys, pvz., su asmens sužalojimu, šmeižtu arba įžeidimu, palikimu arba kasmetine renta, žemės nuosavybe, santuokoje įgytu turtu ir nelaimingais atsitikimais kelyje susiję ieškiniai.

1.2 Procedūros taikymas

Procedūra neprivaloma ir teisėjas turi įgaliojimus tam tikromis aplinkybėmis nurodyti perduoti paraišką grafystės teismui.

1.3 Formos

1981 m. Grafystės teismo darbo tvarkos taisyklėse (Šiaurės Airija) [S.R.1981 Nr. 225] pateikiamos formos, kurias reikėtų naudoti ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje. Nustatytos privalomos bylos pradėjimo, ieškinio ginčijimo ir atsakomybės prisiėmimo formos. Taip pat yra nustatytos prašymo priimti sprendimą už akių ir prašymo panaikinti sprendimą formos.

1.4 Pagalba

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra yra laisvos formos. Teismo darbuotojai taip pat gali padėti užpildyti būtinas formas ir paaiškinti proceso aspektus. Tačiau jie negali teikti teisinių konsultacijų.

Piliečių konsultacijų biuras arba interesantų konsultavimo centrai taip pat gali padėti besibylinėjančioms šalims.

Jeigu besibylinėjanti šalis yra neįgali ir dėl savo negalios jai sunku kreiptis į teismą arba bendrauti, ji turėtų kreiptis į atitinkamo teismo interesantų aptarnavimo pareigūną, kuris gali suteikti tolesnę pagalbą.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Ieškinius dėl nedidelių sumų nagrinėjantis teismas veikia laisvai ir jame netaikomos griežtos įrodinėjimo taisyklės. Todėl teismas gali pasirinkti bet kurį teismo posėdžio organizavimo būdą, kuris, jo manymu, yra sąžiningas. Visos šalys privalo sutikti dalyvauti teisėjo apklausoje prisiekus, tačiau šiuo atveju galima pareikšti teisinį prieštaravimą.

1.6 Rašytinė procedūra

Jeigu byla neginčijama ir joje nagrinėjamas klausimas dėl konkrečios sumos, ieškinys gali būti nagrinėjamas nerengiant teismo posėdžio ir taikant tik rašytinių įrodymų nagrinėjimo procedūrą. Tai vadinama sprendimu už akių.

1.7 Sprendimo turinys

Teisėjas paprastai sprendimą priima žodžiu, kuriame išdėsto savo motyvus. Tačiau jis gali nuspręsti priimti rašytinį sprendimą.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Išlaidų atlyginimui taikomi apribojimai. Dabar teisėjas gali priimti sprendimą dėl šių išlaidų:

  • teismo mokesčių ir
  • liudytojų ekspertų išlaidų.

Jeigu viena iš šalių elgėsi nepagrįstai, teisėjai gali įpareigoti tą šalį atlyginti išlaidas. Jeigu byla buvo pradėta tinkamai grafystės teisme, teisėjas gali priteisti atitinkamas išlaidas.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Jeigu pralaimėjusi šalis dalyvavo arba jai buvo atstovaujama teismo posėdyje, skundą galima priimti tik prašant teisėjo nurodyti savo sprendimo motyvus ir kreipiantis į Aukštąjį teismą, kad pastarasis nuspręstų, ar teisėjo sprendime nebuvo teisės klaidų.

Jeigu pralaimėjusi šalis nedalyvavo teismo posėdyje ir jai nebuvo atstovaujama, be to, ji kreipiasi į ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo tarnybą po to, kai buvo priimtas dekretas arba sprendimas, nurodydama, kad ji negavo ieškinio arba gavo jį pavėluotai ir negalėjo pateikti atsiliepimo, arba dėl bet kurios kitos priežasties ji laiku nepateikė atsiliepimo, tuomet jai patariama pateikti prašymą panaikinti dekretą. Laimėjusiai šaliai bus nusiųsta prašymo kopija prašant per 14 dienų raštu atsakyti į šį prašymą. Išnagrinėjęs prašymą ir bet kokį atsakymą, teisėjas gali:

  • nuspręsti, kad atsakymas nebuvo pateiktas dėl pagrįstos priežasties ir gali panaikinti teismo sprendimą nerengdamas teismo posėdžio, ir gali pateikti nurodymus dėl tolesnės bylos eigos. Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo tarnyba informuos šalis apie bet kokią teisėjo priimtą nutartį arba
  • nustatys prašymo panaikinti dekretą nagrinėjimo teismo posėdyje datą. Šalys bus informuotos apie šią datą ir pakviestos atvykti į teismo posėdį. Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo tarnyba šalims taip pat nusiųs bet kurios teisėjo nutarties, kurią jis priims išnagrinėjęs tokios rūšies prašymą, kopiją.

Panašiai, jeigu pralaimėjusios šalies dokumentai grąžinami ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo tarnybai per pašto tarnybą ir akivaizdu, kad ta šalis nežinojo apie pareikštą ieškinį, tuomet teismo kanceliarija paprašys teisėjo panaikinti bet kokį priimtą dekretą ir susisieks su laimėjusia šalimi, kad ji pateiktų papildomą informaciją, pvz., nurodytų naują atsakovo adresą.

Susijusios nuorodos

Daugiau informacijos apie procedūras galima rasti Šiaurės Airijos bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų tarnybos svetainėje.

Pagalba neįgalioms bylinėjimosi šalims

Kai kurios teismo kanceliarijos yra paskyrusios interesantų aptarnavimo pareigūnus, kurie gali suteikti pagalbą. Jeigu jie negali padėti, neįgalus besibylinėjantis asmuo gali kreiptis į Teismų tarnybos informacijos centrą + 44 300 200 7812.

Paskutinis naujinimas: 23/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.