Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Portugalija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Nacionalinės teisės aktuose nustatytos dvi specialios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros (1998 m. rugsėjo 1 d. Įstatyminis dekretas Nr. 269/98):

 • specialus ieškinys dėl finansinių prievolių, kylančių iš sutarties, įvykdymo – skubi, supaprastinta ieškinio pareiškimo procedūra (Procesinių taisyklių (port. Regime dos Procedimentos), pridėtų prie Įstatyminio dekreto Nr. 269/98), 1–5 straipsniai);
 • mokėjimo įsakymas – priemonė, kuria ieškiniui dėl nesumokėtų skolų, kurias sudaro nedidelės sumos, priskiriama vykdomojo dokumento galia (Procesinių taisyklių, pridėtų prie Įstatyminio dekreto Nr. 269/98, 7–22 straipsniai).

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Abi pirmiau paminėtos specialios procedūros taikomos, kai nagrinėjamas atvejis atitinka šiuos reikalavimus:

 • nagrinėjama finansinė prievolė (piniginio atsiskaitymo prievolė);
 • prievolė įtvirtinta sutartyje;
 • suma neviršija 15 000 EUR.

1.2 Procedūros taikymas

Ieškovas gali pasirinkti vieną iš atsakyme į 1 klausimą nurodytų procedūrų.

1.3 Formos

Kai teikiamas specialus ieškinys dėl finansinių prievolių, kylančių iš sutarties, įvykdymo, ieškinys ir atsiliepimas į ieškinį neturi būti teikiami kaip procesiniai dokumentai, kitaip tariant, rašytiniai pareiškimai neturi būti suskirstyti į straipsnius. Jeigu juos teikia teisinis atstovas, jie turi būti siunčiami elektroniniu formatu, naudojant specialias formas, tuo tikslu pateiktas teismų kompiuterinėje pagalbos sistemoje, nebent atstovas nurodo pagrįstas priežastis, kodėl ta sistema nesinaudoja. Kai šalys juos teikia pačios, specialios formos naudoti nereikalaujama, dokumentai gali būti pristatyti teismui registruotu paštu arba faksu.

Mokėjimo įsakymas turi būti parengtas naudojant specialią formą, kurią galima rasti internete adresu Mokėjimo įsakymo procedūra – portalas „Citius“ (mj.pt). Šią formą naudoti privaloma, nepriklausomai nuo to, ar ją šalis teikia tiesiogiai, ar per atstovą.

Jeigu mokėjimo įsakymo formą siunčia teisinis atstovas, ji turi būti siunčiama elektroniniu formatu, naudojantis teismo kompiuterine pagalbos sistema (nebent atstovas nurodo teisėtus šios sistemos nenaudojimo pagrindus). Jeigu mokėjimo įsakymą šalis siunčia tiesiogiai, ji gali pateikti atspausdintą mokėjimo įsakymo formą.

1.4 Pagalba

Teisinės pagalbos sistema taikoma abiem procedūroms (pvz., teisinio atstovo skyrimas, honoraro teisiniam atstovui sumokėjimas, teismo mokesčių ir kitų su tuo susijusių mokesčių sumokėjimas) (Įstatymas dėl teisės kreiptis į teismą (port. Lei de acesso aos tribunais), 2004 m. liepos 29 d. Įstatymas Nr. 34/2004).

Išsamesnės informacijos šia tema rasite informacijos apie teisinę pagalbą suvestinėje.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Kai teikiamas specialus ieškinys dėl finansinių prievolių, kylančių iš sutarties, vykdymo, pateikiami tokie įrodymai:

 • įrodymai pateikiami per posėdį;
 • jeigu ieškinio suma neviršija 5 000 EUR, kiekviena šalis gali kviesti ne daugiau kaip tris liudytojus. Visais kitais atvejais galima kviesti ne daugiau kaip penkis liudytojus. Bet kuriuo iš pirmiau paminėtų atvejų šalis vienam faktui patvirtinti gali kviesti ne daugiau kaip tris liudytojus;
 • jeigu ieškinio suma neviršija 5 000 EUR ir šalys neturi teisinio atstovo arba teisinis atstovas neatvyksta, liudytojus apklausia teisėjas;
 • eksperto parodymus visada pateikia vienas ekspertas;
 • teisėjas gali pareikalauti pateikti papildomus įrodymus, jeigu jie yra būtini tam, kad būtų galima priimti tinkamą sprendimą. Tokiais atvejais posėdis teisėjo nuožiūra pasirinktu laiku gali būti sustabdytas ir teisėjas gali nustatyti datą, kada posėdis bus pratęstas. Teismo sprendimas turi būti priimtas per 30 dienų.

Mokėjimo įsakymai:

 • jeigu informuotas atsakovas mokėjimo įsakymo neginčija, įrodymų pateikti nereikia. Kompetentingas teismo tarnautojas prie mokėjimo įsakymo prideda prierašą „Šis dokumentas turi teisinę galią“;
 • jeigu mokėjimo įsakymas užginčijamas, teikiamas specialus ieškinys dėl finansinių prievolių, kylančių iš sutarties, vykdymo ir taikoma su tuo susijusi įrodymų teikimo tvarka;
 • jeigu paaiškėja, kad atsakovo informuoti neįmanoma, mokėjimo įsakymo klausimas nagrinėjamas kaip įprasta byla, jeigu ieškovas išreiškė tokį pageidavimą; kitu atveju teismo tarnautojas grąžina mokėjimo įsakymą ieškovui.

1.6 Rašytinė procedūra

Jeigu atsakovas informuojamas, tačiau mokėjimo įsakymo neginčija, visa procedūra vykdoma raštu.

Jeigu teikiamas specialus ieškinys dėl finansinių prievolių, kylančių iš sutarties, vykdymo, ir liudytojai turi pateikti įrodymus, liudytojai įrodymus gali pateikti raštu, jeigu įrodymai buvo gauti liudytojams vykdant savo pareigas.

Tokiais atvejais liudytojas savo parodymus surašo raštu, nurodo datą ir pasirašo, taip pat nurodo ieškinį, su kuriuo susiję parodymai, išdėsto jam žinomus faktus ir paaiškina, kaip juos sužinojo.

1.7 Sprendimo turinys

Jeigu specialiam ieškiniui dėl finansinių prievolių, kylančių iš sutarties, nagrinėti surengiamas teismo posėdis, teismo sprendimas perskaitomas ir padiktuojamas, kad jį būtų galima surašyti. Glaustai išdėstoma motyvuojamoji dalis.

Jeigu mokėjimo įsakymas patvirtinamas, sprendimas nepriimamas, teismo tarnautojas tiesiog prideda vykdomąjį dokumentą.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Laimėjusiosios šalies teisines išlaidas padengia pralaimėjusioji šalis, jos dengiamos pagal slankiąją skalę, priklausomai nuo nuostolio dydžio. Laimėjusiajai šaliai gali būti atlygintos visos šios išlaidos arba dalis šių išlaidų: jau sumokėti teismo mokesčiai; išlaidos, kurias šalis patyrė rinkdama įrodymus, nors įrodymų prašė ne ši šalis, arba tokie įrodymai nepanaudojami; teismo antstoliui sumokėtas atlygis ir jo patirtos išlaidos (pvz., kai teismo antstolis teikia atsakovui šaukimą į teismą); advokato honoraras ir jo patirtos išlaidos.

Atlygintinos sumos turi būti nurodytos aiškinamajame rašte. Šalis, turinti teisę į tai, kad būtų atlygintos išlaidos, siunčia aiškinamąjį raštą teismui, pralaimėjusiajai šaliai ir teismo antstoliui (atitinkamai) per penkias dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo.

Aiškinamajame rašte pateikiama ši informacija:

 • šalies vardas ir pavardė (pavadinimas), bylos numeris ir teisinio atstovo arba teismo antstolio vardas ir pavardė;
 • šalies sumokėtos žyminių mokesčių sumos;
 • sumos, kurias šalis sumokėjo padengdama teismo antstolio anksčiau patirtas išlaidas;
 • teisiniam atstovui arba teismo antstoliui sumokėtos sumos;
 • gautina suma.

Paprastai pralaimėjusioji šalis sumoka tiesiogiai laimėjusiajai šaliai, nebent įstatyme nurodyta kitaip.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Sprendimus dėl specialaus ieškinio dėl finansinių prievolių, kylančių iš sutarties, vykdymo galima ginčyti apeliacine tvarka, pateikiant apeliacinį skundą apeliaciniam teismui, jeigu ieškinio suma viršija 5 000 EUR ir jeigu ginčijamas sprendimas skundo pateikėjui yra nepalankus ir jis dėl to gali prarasti daugiau negu 2 500 EUR.

Tokia yra paprasto skundo teikimo tvarka. Nacionalinės teisės aktuose taip pat nustatytos ir taikomos taisyklės dėl specialiųjų skundų teikimo.

Mokėjimo įsakymų atveju teisėjui turi būti teikiami skundai dėl prašymo priimti mokėjimo įsakymą panaikinimo ir dėl vykdomojo dokumento prijungimo procedūros, kurią atlieka teismo tarnautojas, panaikinimo.

Naudingos nuorodos

Pastaba.

Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose kontaktinis asmuo, teismai ir kitos įstaigos bei institucijos šioje informacijos suvestinėje pateikta informacija vadovautis neprivalo. Taip pat būtina susipažinti su visa atitinkamų galiojančių teisės aktų redakcija, nes kai kurie jų pakeitimai į šią informacijos suvestinę gali būti neįtraukti.

Paskutinis naujinimas: 10/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.