Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Portugalija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Šiame klausime nurodytoms byloms iš tikrųjų taikoma speciali supaprastinta procedūra.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Kai ieškinio suma nesiekia 15 000 EUR, taikoma speciali piniginių prievolių, laikomų mažos vertės prievolėmis arba kylančių iš komercinių sandorių, įvykdymo pareikalavimo procedūra.

1.2 Procedūros taikymas

Ši procedūra neprivaloma.

1.3 Formos

Tokiems ieškiniams, kuriais siekiama, kad būtų priimtas teismo sprendimas dėl pripažinimo, pagal Portugalijos teisę specialių formų nėra numatyta.

1.4 Pagalba

Teisinės pagalbos sistema taikoma visiems teismams, visų tipų byloms.

Kai ieškinio vertė nesiekia 5 000 EUR, jeigu proceso šalys neskyrė advokatų arba advokatai nedalyvavo posėdyje, kuriame aptariama byla ir priimama nutartis, liudytojų apklausą atlieka teisėjas.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Pagal šią procedūrą taikomos ne tokios griežtos įrodymų paėmimo taisyklės, lankstesnės už tas, kurios reglamentuoja įprastą procesą, kuriuo siekiama, kad būtų priimtas teismo sprendimas dėl pripažinimo.

Toliau išdėstomos taisyklės, kuriomis, kaip minėta, siekiama sumažinti proceso sudėtingumą ir padidinti jo lankstumą.

a)      Įrodymai pateikiami per posėdį. Jeigu atitinkama suma yra mažesnė negu 5 000 EUR, proceso šalys gali pasitelkti tik tris liudytojus; kitais atvejais jos gali pasitelkti penkis liudytojus. Tačiau joms neleidžiama pasitelkti daugiau kaip trijų liudytojų, patvirtinsiančių kiekvieną faktą, kurį jos siekia įrodyti. Šiuo tikslu neįskaitomi liudytojai, kurie teigia nieko nežinantys.

b)      Posėdis surengiamas per trisdešimt dienų ir, jeigu atitinkama ieškinio suma yra mažesnė negu 5 000 EUR, paskirtojo advokato pritarimu nereikia skirti datos.

c)      Bet kurios iš proceso šalių nedalyvavimas, net ir pateisinamas, nėra priežastis nutraukti posėdį; o jeigu atitinkama suma yra mažesnė negu nurodyta pirmesniame punkte, advokato nedalyvavimas, net ir pateisinamas, taip pat nėra priežastis nutraukti posėdį.

d)     Jeigu suma yra didesnė negu minėtoji suma ir posėdis nutraukiamas, kitas posėdis turi įvykti vieną iš tolesnių trisdešimties dienų. Antrą kartą nutraukti posėdžio neleidžiama.

e)      Jeigu teisėjas mano, kad tinkamam sprendimui priimti reikalingi papildomi tyrimai, jis sustabdo posėdį, jo nuomone, patogiausiu metu ir iš karto paskiria tų tyrimų datą. Teisminis nagrinėjimas turi būti užbaigtas per trisdešimt dienų.

f)       Eksperto parodymus visada teikia vienas ekspertas.

g)      Baigus įrodinėjimą, kiekvienas advokatas gali padaryti trumpą pranešimą.

1.6 Rašytinė procedūra

Kaip ir kitos procedūros, ši procedūra vykdoma žodžiu.

1.7 Sprendimo turinys

Taisyklės dėl sprendimo turinio yra lankstesnės, nes motyvuojamoji dalis visada turi būti glausta, kitaip tariant, trumpa ir atspindinti esmę.

Be to, teisėjas neprivalo surašyti nutarties, tačiau gali ją iš karto padiktuoti rašant protokolą.

Teismo sprendimas, priimamas tais atvejais, kai asmeniškai pašauktas atsakovas ieškinio neginčija, taip pat yra daug paprastesnės struktūros, nes vienintelis nutarties galią turėsiantis teisėjo veiksmas yra prie prašymo pridėti vykdymo užtikrinimo sąlygą, išskyrus atvejus, kai pagal aplinkybes akivaizdžiai darytina atidėjimo išimtis arba kai prašymas akivaizdžiai neleistinas.

Atidėjimo išimtys (procesiniai trūkumai, pakankamai svarbūs, kad teisėjas nevertintų prašymo ir atleistų atsakovą nuo prievolės) yra leidžiamos arba ieškovo reikalavimai yra atmetami kaip akivaizdžiai neleistini tik tuo atveju, kai esama aiškių įrodymų, kad tokių trūkumų esama.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Apribojimų nėra.

Per penkias dienas nuo galutinio sprendimo priėmimo proceso šalys, turinčios teisę į išlaidų atlyginimą, teismui siunčia atitinkamą aiškinamąjį raštą, skirtą bylą pralaimėjusiai šaliai.

Aiškinamajame rašte turi būti pateikta ši informacija:

a)      proceso šalies vardas ir pavardė (pavadinimas), bylos numeris ir advokato arba vykdymo užtikrinimo pareigūno vardas ir pavardė;

b)      atskira pozicija turi būti nurodytos proceso šalies sumokėtos teismo mokesčių sumos;

c)      atskira pozicija turi būti nurodytos proceso šalies padengtos išlaidos;

d)     atskira pozicija turi būti nurodytos advokatui sumokėtos išlaidos, išskyrus atvejus, kai atitinkamos sumos yra didesnės negu 50 proc. bylą pralaimėjusios proceso šalies ir ją laimėjusios proceso šalies sumokėtos bendros teismo mokesčių sumos;

e)      turi būti nurodyta gautina suma.

Išlaidas bylą pralaimėjusi proceso šalis tiesiogiai sumoka jas kreditavusiai proceso šaliai, išskyrus atvejus, kai Civilinio proceso kodekso 540 straipsnyje nustatyta kitaip.

Pagal Civilinio proceso kodekso nuostatas bylą pralaimėjusiai proceso šaliai nurodoma kaip išlaidas sumokėti šias sumas:

a)      sumas, susijusias su bylą laimėjusios šalies sumokėtais teismo mokesčiais, proporcingai atlyginimui;

b)      bylą laimėjusios proceso šalies sumokėtas išlaidoms padengti skirtas sumas;

c)      50 proc. bylą pralaimėjusios proceso šalies ir ją laimėjusios proceso šalies sumokėtos bendros teismo mokesčių sumos – taip bylą laimėjusiai proceso šaliai atlyginamos su advokato mokesčiais susijusios išlaidos, kai pateikiamas minėtasis raštas.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Apeliaciniams skundams specialios taisyklės netaikomos ir galimybė paduoti apeliacinį skundą negali būti atmetama ar konkrečiai ribojama, o paduoti apeliacinį skundą leidžiama (arba jo paduoti neleidžiama) vadovaujantis bendrosiomis nuostatomis.

Susijusios nuorodos

Papildomos informacijos galima gauti naudojantis toliau pateiktomis nuorodomis:

Paskutinis naujinimas: 14/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.