Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Rumunija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

2013 m. vasario 15 d. įsigaliojusio naujo Civilinio proceso kodekso 1026–1033 straipsniuose konkrečiai reglamentuojama ši ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Naujo Civilinio proceso kodekso 1025 straipsnyje nustatyta, kad ieškinio suma, neskaitant palūkanų, bylinėjimosi išlaidų ir papildomų mokesčių, pateikimo teismui dieną negali viršyti 10 000 RON (Rumunijos lėjų).

Atsižvelgiant į taikymo sritį (ratione materiae), ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra negali būti taikoma nagrinėjant fiskalinius, muitinės arba administracinius klausimus arba klausimus, susijusius su valstybės atsakomybe už veikimą arba neveikimą naudojantis valdžios įgaliojimais. Procedūra taip pat netaikoma reikalavimams, susijusiems su: civiline būkle arba fizinių asmenų veiksnumu; iš šeimos santykių atsirandančiomis turtinėmis teisėmis; paveldėjimu; nemokumu, sutartimi su kreditoriais, nemokių įmonių ir kitų juridinių asmenų likvidavimo procedūromis arba kitomis panašiomis procedūromis; socialiniu draudimu; darbo teise; nekilnojamojo turto nuoma, išskyrus pajamas, susijusias su skolomis ir pinigų sumokėjimu; arbitražu; teisės į privatumą pažeidimu arba asmeninėmis teisėmis.

1.2 Procedūros taikymas

Naujame Civilinio proceso kodekse nustatytas alternatyvus ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros pobūdis. Ieškovas gali pasirinkti, kurią procedūrą, t. y. ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą arba įprastą teismo procedūrą, taikyti. Jeigu ieškovas kreipiasi į teismą pareikšdamas ieškinį, jis nagrinėjamas pagal įprastą procedūrą, nebent ieškovas ne vėliau kaip per pirmą posėdį aiškiai prašo taikyti specialią procedūrą. Tais atvejais, kai ieškinio negalima nagrinėti taikant ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, teismas įteikia ieškovui su tuo susijusį pranešimą, o jeigu ieškovas neatsiima ieškinio, jis bus nagrinėjamas bendra tvarka. Kompetenciją ieškinį nagrinėti pirmąja instancija turi apylinkės teismas. Teritorinė kompetencija nustatoma pagal bendrąją teisę.

1.3 Formos

2013 m. sausio 29 d. Teisingumo ministro įsakyme Nr. 359/C, kuriuo patvirtinamos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje naudojimo formos, numatytos Civilinio proceso kodekso įstatymo Nr. 134/2010 1025–1032 straipsniuose, pateikiama standartinė forma, kurią privaloma naudoti ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje. Standartinės formos yra: paraiškos forma, forma, kuria iš dalies keičiama ir (arba) taisoma paraiškos forma, ir atsiliepimo forma.

1.4 Pagalba

Pagalbą teikia teisėjas, atsižvelgdamas į savo aktyvų vaidmenį, kuris nėra būdingas šios rūšies byloms.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Be šalių dokumentų, teismas gali priimti ir kitus įrodymus. Tačiau jeigu įrodymų gavimas, palyginti su ieškinio arba pateikto priešieškinio suma, yra neproporcingai brangus, tokie įrodymai nėra priimami.

1.6 Rašytinė procedūra

Naujo Civilinio proceso kodekso 1028 ir kt. straipsniuose nustatyta, kad ieškovas ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą inicijuoja užpildydamas paraiškos formą ir pateikdamas arba atsiųsdamas ją teismui paštu arba bet kuriomis kitomis priemonėmis, kuriomis užtikrinamas dokumentų perdavimas ir patvirtinimas apie jų gavimą. Dokumentų, kuriais šalis ketina remtis, kopijos taip pat pateikiamos ar atsiunčiamos kartu su paraiškos forma. Jeigu ieškovo pateikta informacija yra nepakankamai aiški arba netinkama, arba jeigu paraiškos forma užpildyta netiksliai, teismas pasiūlo ieškovui pasinaudoti galimybe iki galo užpildyti arba ištaisyti formą arba pateikti papildomą informaciją ar dokumentus, išskyrus atvejus, kai ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas arba nepriimtinas. Ieškinys atmetamas, jei jis yra akivaizdžiai nepagrįstas ar nepriimtinas. Jeigu ieškovas neužpildo arba neištaiso paraiškos formos per teismo nustatytą terminą, ieškinys nenagrinėjamas.

Ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra vyksta raštu ir tik uždarame teismo posėdyje. Teismas gali liepti šalims atvykti į teismą, jei mano, kad jų dalyvavimas yra būtinas, arba vienos iš šalių prašymu. Teismas gali atsisakyti patenkinti tokį prašymą, kai mano, kad, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas. Prašymo atmetimo motyvai nurodomi raštu ir jų negalima skųsti.

Gavęs tinkamai užpildytą paraiškos formą, teismas nusiunčia atsakovui atsiliepimo formą, įskaitant paraiškos formos ir ieškovo dokumentų kopijas. Atsakovas tinkamai užpildytą atsiliepimo formą, įskaitant dokumentų, kuriais jis ketina remtis, formas, turi pateikti per 30 dienų nuo dokumentų įteikimo. Atsakovas atsakymą gali pateikti bet kuriomis kitomis tinkamomis priemonėmis nenaudodamas atsiliepimo formos. Teismas atsakovo atsakymo, jei taikytina, priešieškinio ir atsakovo dokumentų kopijas iš karto įteikia ieškovui. Jeigu atsakovas pareiškė priešieškinį, ieškovas, per 30 dienų nuo dokumentų įteikimo jam datos, privalo pateikti tinkamai užpildytą atsiliepimo formą arba bet kuriomis kitomis priemonėmis parengtą atsakymą. Priešieškinis, kurio negalima nagrinėti taikant šią procedūrą, bus atskiriamas ir nagrinėjamas bendra tvarka. Teismas gali prašyti, kad šalys per jo nustatytą terminą, kuris negali viršyti 30 dienų nuo to momento, kai gaunamas atsakovo arba, kai taikytina, ieškovo atsakymas, pateiktų papildomos informacijos. Jeigu teismas nustatė terminą, per kurį šalys turi atvykti į teismą, šalims turi būti įteikiamas šaukimas į teismą. Tais atvejais, kai teismas nustato terminą procesiniam veiksmui atlikti, jis informuoja suinteresuotąją šalį apie tokio termino nesilaikymo pasekmes.

Teismas sprendimą priima per 30 dienų nuo visos reikalaujamos informacijos gavimo arba, kai taikytina, nuo žodinio posėdžio surengimo dienos. Jei suinteresuotoji šalis per nustatytą terminą nepateikia jokio atsakymo, teismas sprendimą dėl pagrindinio ieškinio arba priešieškinio priima atsižvelgdamas į prie bylos medžiagos pridėtus dokumentus. Pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas tampa vykdytinas nuo jo priėmimo ir įteikimo šalims dienos.

1.7 Sprendimo turinys

Ne.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Naujo Civilinio proceso kodekso 1031 straipsnyje nustatyta, kad bylą pralaimėjusi šalis kitos šalies prašymu turi sumokėti bylinėjimosi išlaidas. Tačiau teismas bylą laimėjusiai šaliai nepriteis nereikalingų arba ieškinio sumai neproporcingų išlaidų.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Naujo Civilinio proceso kodekso 1032 straipsnyje nustatyta, kad teismo sprendimą apskųsti galima tik bendrosios kompetencijos teismui ir tai galima padaryti per 30 dienų nuo teismo sprendimo įteikimo. Pagrįstais atvejais apeliacinis teismas gali sustabdyti vykdymo procesą, jeigu pateikiamas užstatas, kuris sudaro 10 proc. ginčijamos sumos. Apeliacinio teismo sprendimas įteikiamas šalims ir jis yra galutinis.

Paskutinis naujinimas: 29/03/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.