Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Rumunija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

2013 m. vasario 15 d. įsigaliojusio naujo Civilinio proceso kodekso 1026–1033 straipsniuose konkrečiai reglamentuojama ši ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Naujo Civilinio proceso kodekso 1026 straipsnyje nustatyta, kad ieškinio suma, neskaitant palūkanų, bylinėjimosi išlaidų ir papildomų mokesčių, pateikimo teismui dieną negali viršyti 10 000 RON (Rumunijos lėjų).

Vadovaujantis 2022 m. liepos 15 d. įstatymo Nr. 220/2022 dėl tam tikrų priemonių, kurios pasiteisino teisingumo srities institucijoms per nepaprastąją padėtį, paskelbtą siekiant užkirsti kelią COVID-19 pandemijos padariniams ir su jais kovoti, pritaikymo 8 straipsniu, tais atvejais, kai ieškinio vertė, neįskaitant palūkanų, teisinių išlaidų ir kitų papildomų pajamų, ieškinio iškėlimo teisme dieną neviršija 50 000 RON, bus taikoma naujos redakcijos Įstatymo Nr. 134/2010 VI tomo X antraštinės dalies ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra. Pagal įstatymo Nr. 220/2022 20 straipsnį šio įstatymo 8 straipsnio nuostatos galioja vienerius metus nuo 2022 m. liepos 22 d. (įstatymo įsigaliojimo dienos).

1.2 Procedūros taikymas

Naujame Civilinio proceso kodekse nustatytas alternatyvus ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros pobūdis. Ieškovas gali pasirinkti, kurią procedūrą, t. y. ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą arba įprastą teismo procedūrą, taikyti. Jeigu ieškovas kreipiasi į teismą pareikšdamas ieškinį, jis nagrinėjamas pagal įprastą procedūrą, nebent ieškovas ne vėliau kaip per pirmą posėdį aiškiai prašo taikyti specialią procedūrą. Tais atvejais, kai ieškinio negalima nagrinėti taikant ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, teismas įteikia ieškovui su tuo susijusį pranešimą, o jeigu ieškovas neatsiima ieškinio, jis bus nagrinėjamas bendra tvarka. Kompetenciją ieškinį nagrinėti pirmąja instancija turi apylinkės teismas. Teritorinė kompetencija nustatoma pagal bendrąją teisę.

1.3 Formos

2013 m. sausio 29 d. Teisingumo ministro įsakyme Nr. 359/C, kuriuo patvirtinamos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje naudojimo formos, numatytos Civilinio proceso kodekso įstatymo Nr. 134/2010 1025–1032 straipsniuose, pateikiama standartinė forma, kurią privaloma naudoti ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje. Standartinės formos yra: ieškinio forma, forma, kuria iš dalies keičiama ir (arba) taisoma ieškinio forma, ir atsakymo forma.

1.4 Pagalba

Pagalbą teikia teisėjas, atsižvelgdamas į savo aktyvų vaidmenį, kuris nėra būdingas šios rūšies byloms.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Be šalių dokumentų, teismas gali priimti ir kitus įrodymus. Tačiau jeigu įrodymų gavimas, palyginti su ieškinio arba pateikto priešieškinio suma, yra neproporcingai brangus, tokie įrodymai nėra priimami.

1.6 Rašytinė procedūra

Naujo Civilinio proceso kodekso 1029 ir kt. straipsniuose nustatyta, kad ieškovas ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą inicijuoja užpildydamas ieškinio formą ir pateikdamas arba atsiųsdamas ją teismui paštu arba bet kuriomis kitomis priemonėmis, kuriomis užtikrinamas dokumentų perdavimas ir patvirtinimas apie jų gavimą. Dokumentų, kuriais šalis ketina remtis, kopijos taip pat pateikiamos ar atsiunčiamos kartu su ieškinio forma. Jeigu ieškovo pateikta informacija yra nepakankamai aiški arba netinkama, arba jeigu ieškinio forma užpildyta netiksliai, teismas pasiūlo ieškovui pasinaudoti galimybe iki galo užpildyti arba ištaisyti formą arba pateikti papildomą informaciją ar dokumentus, išskyrus atvejus, kai ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas arba nepriimtinas. Ieškinys atmetamas, jei jis yra akivaizdžiai nepagrįstas ar nepriimtinas. Jeigu ieškovas neužpildo arba neištaiso paraiškos formos per teismo nustatytą terminą, ieškinys nenagrinėjamas.

Ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra vyksta raštu ir tik uždarame teismo posėdyje. Teismas gali liepti šalims atvykti į teismą, jei mano, kad jų dalyvavimas yra būtinas, arba vienos iš šalių prašymu. Teismas gali atsisakyti patenkinti tokį prašymą, kai mano, kad, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas. Prašymo atmetimo motyvai nurodomi raštu ir jų negalima skųsti.

Gavęs teisingai užpildytą ieškinio formą, teismas nusiunčia atsakovui atsakymo formą, įskaitant ieškinio formos ir ieškovo dokumentų kopijas. Atsakovas tinkamai užpildytą atsakymo formą, įskaitant dokumentų, kuriais jis ketina remtis, formas, turi pateikti per 30 dienų nuo dokumentų įteikimo. Atsakovas atsakymą gali pateikti bet kuriomis kitomis tinkamomis priemonėmis nenaudodamas atsakymo formos. Teismas atsakovo atsakymo, jei taikytina, priešieškinio ir atsakovo dokumentų kopijas iš karto įteikia ieškovui. Jeigu atsakovas pareiškė priešieškinį, ieškovas, per 30 dienų nuo dokumentų įteikimo jam datos, privalo pateikti tinkamai užpildytą atsakymo formą arba bet kuriomis kitomis priemonėmis parengtą atsakymą. Priešieškinis, kurio negalima nagrinėti taikant šią procedūrą, bus atskiriamas ir nagrinėjamas bendra tvarka. Teismas gali prašyti, kad šalys per jo nustatytą terminą, kuris negali viršyti 30 dienų nuo to momento, kai gaunamas atsakovo arba, kai taikytina, ieškovo atsakymas, pateiktų papildomos informacijos. Jeigu teismas nustatė terminą, per kurį šalys turi atvykti į teismą, šalims turi būti įteikiamas šaukimas į teismą. Tais atvejais, kai teismas nustato terminą procesiniam veiksmui atlikti, jis informuoja suinteresuotąją šalį apie tokio termino nesilaikymo pasekmes.

Teismas sprendimą priima per 30 dienų nuo visos reikalaujamos informacijos gavimo arba, kai taikytina, nuo žodinio posėdžio surengimo dienos. Jei suinteresuotoji šalis per nustatytą terminą nepateikia jokio atsakymo, teismas sprendimą dėl pagrindinio ieškinio arba priešieškinio priima atsižvelgdamas į prie bylos medžiagos pridėtus dokumentus. Pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas tampa vykdytinas nuo jo priėmimo ir įteikimo šalims dienos.

1.7 Sprendimo turinys

Ne.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Naujo Civilinio proceso kodekso 1032 straipsnyje nustatyta, kad bylą pralaimėjusi šalis kitos šalies prašymu turi sumokėti teisines išlaidas. Tačiau teismas bylą laimėjusiai šaliai nepriteis nereikalingų arba ieškinio sumai neproporcingų išlaidų.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Naujo Civilinio proceso kodekso 1033 straipsnyje nustatyta, kad teismo sprendimą apskųsti galima tik bendrosios kompetencijos teismui ir tai galima padaryti per 30 dienų nuo teismo sprendimo įteikimo. Pagrįstais atvejais apeliacinis teismas gali sustabdyti vykdymo procesą, jeigu pateikiamas užstatas, kuris sudaro 10 proc. ginčijamos sumos. Apeliacinio teismo sprendimas įteikiamas šalims ir jis yra galutinis.

Paskutinis naujinimas: 13/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.