Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Slovakija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros nėra, tokiems ieškiniams taikomos bendrosios civilinio proceso nuostatos. Nagrinėjant ieškinius dėl sumų, kurios neviršija 2 000 EUR, posėdžiai nerengiami, tokiais atvejais atliekamas tik paprastas įvertinimas.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Šiai procedūrai taikomos bendrosios civilinio proceso nuostatos.

1.2 Procedūros taikymas

Procedūra pradedama pateikiant prašymą įprasta tvarka, kuri taikoma pateikiant bet kokio pobūdžio prašymą pradėti procedūrą.

1.3 Formos

Konkrečių formų nenustatyta.

1.4 Pagalba

Šalims teikiama pagalba remiantis bendrąja teismų prievole bet kuriuo metu konsultuoti šalis dėl jų procesinių teisių ir prievolių ir dėl galimybės pasirinkti advokatą arba kreiptis į Teisinės pagalbos centrą (Centrum právnej pomoci).

https://www.centrumpravnejpomoci.sk

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Šiai procedūrai taikomos bendrosios civilinio proceso nuostatos.

1.6 Rašytinė procedūra

Ji paprastai yra tokia pati, kaip ir kitose civilinėse bylose.

1.7 Sprendimo turinys

Jis paprastai yra toks pat, kaip ir kitose civilinėse bylose.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Jis paprastai yra toks pat, kaip ir kitose civilinėse bylose.

Teismas priteisia šaliai teisines išlaidas priklausomai nuo bylos nagrinėjimo rezultatų. Jeigu bylos nagrinėjimo rezultatai šaliai buvo sėkmingi tik iš dalies, teismas teisines išlaidas priteisia proporcingai arba nusprendžia, kad teisinių išlaidų atlyginimas nepriklauso nė vienai iš šalių. Jeigu viena iš šalių procesine prasme atsako už bylos nagrinėjimo nutraukimą, teismas teisines išlaidas priteisia kitai šaliai. Jeigu viena iš šalių atsako už bylos nagrinėjimo išlaidas, kurios kitu atveju nebūtų buvusios patirtos, teismas šias išlaidas priteisia kitai šaliai. Išimtinėmis aplinkybėmis, dėl priežasčių, kurioms reikia skirti ypatingą dėmesį, teismas nusprendžia nepriteisti teisinių išlaidų.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Šalis turi galimybę skųsti teismo sprendimą įprasta civilinio proceso tvarka. Teismui, kurio sprendimas yra užginčijamas, apeliacinis skundas gali būti pateiktas per 15 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos.

Paskutinis naujinimas: 06/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.