Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Slovėnija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Slovėnijos teisės aktuose nustatyta speciali ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, kuri reglamentuojama Civilinio proceso įstatymo (slov. Zakon o pravdnem postopku, ZPP) 30 skyriuje.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Vadovaujantis ZPP nuostatomis, ieškiniai dėl nedidelių sumų yra susiję su ginčais, kuriuose reikalaujama suma neviršija 2 000 EUR. Komercinėse bylose ieškiniai dėl nedidelių sumų yra susiję su ginčais, kuriuose reikalaujama suma neviršija 4 000 EUR. Ieškiniai dėl nedidelių sumų taip pat apima ginčus, kuriuose pateikiamas nepiniginis reikalavimas, o ieškovas tokiame ieškinyje pareiškė sutinkąs, kad, užuot patenkinus jo reikalavimą, jam būtų sumokėta 2 000 EUR neviršijanti suma (4 000 EUR komerciniuose ginčuose), ir ginčuose, kuriuose ieškinio dalykas yra susijęs su kilnojamojo daikto pristatymu, o ieškovo ieškinyje nurodyta suma neviršija 2 000 EUR (4 000 EUR komerciniuose ginčuose). Pagal ieškinių dėl nedidelių sumų procedūrą nenagrinėjami ginčai, susiję su nuosavybe, autorių teisėmis, išradimų ir prekių ženklų apsauga ir naudojimu arba teise naudoti prekių ženklą, konkurencijos apsauga arba ginčai dėl žalos.

1.2 Procedūros taikymas

Procedūros taikymo tvarka yra nurodyta atsakyme į 1.1 klausimą. Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra vyksta vietos teisme (slov. okrajno sodišče), išskyrus komercinius ginčus, kuriuos nagrinėja apygardos teismas (slov. okrožno sodišče).

1.3 Formos

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje iš anksto parengtos formos naudojamos tik tais atvejais, kai šią procedūrą šalis pradeda remdamasi autentišku dokumentu. Užpildytą formą galima pateikti elektroninėmis priemonėmis, kurios pateikiamos šiuo adresu: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Procedūroje, remiantis autentišku dokumentu, atliekami vykdymo veiksmai, kurie, pateikus tinkamai pagrįstą skundą, tęsiami atsižvelgiant į prieštaravimą dėl mokėjimo įsakymo. Išskyrus šią formą, siekiant šalims padėti išspręsti ginčą, susijusį su ieškiniais dėl nedidelių sumų, jokios kitos formos iš anksto nėra parengtos.

Daugiau informacijos apie galimybes teikti prašymus elektroninėmis priemonėmis žr. skiltį „Automatizuotas tvarkymas“.

1.4 Pagalba

Šalys gali kreiptis dėl teisinės pagalbos, kuri suteikiama tuo atveju, jeigu jos atitinka Nemokamos teisinės pagalbos įstatyme (slov. Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP) nustatytas sąlygas.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje ieškovas turi pareigą nurodyti visas faktines aplinkybes ir byloje pateikti visus įrodymus, o atsakovas tai daro savo atsiliepime į ieškinį. Tuomet kiekviena šalis gali pateikti po vieną parengiamąjį pareiškimą. Į vėliau rašytiniuose pareiškimuose nurodytus faktus ir įrodymus neatsižvelgiama. Atsiliepimas į ieškinį ir parengiamieji pareiškimai turi būti pateikiami per aštuonių dienų terminą.

1.6 Rašytinė procedūra

Ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra vykdoma rašytinio proceso tvarka. Teismas gali riboti įrodymų rinkimo proceso trukmę ir apimtį, taip pat rinkti įrodymus savo iniciatyva, kad užtikrintų tinkamos šalių teisių apsaugos ir kuo greitesnio ir ekonomiškesnio proceso pusiausvyrą.

1.7 Sprendimo turinys

Teismo sprendimas ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje paskelbiamas iškart po to, kai baigiamas pagrindinis posėdis. Rašytinį teismo sprendimą turi sudaryti įvadinė dalis, motyvuojamoji dalis, pareiškimas dėl pagrindų ir teisinis dėstymas. Teisėjas gali pateikti rašytinį teismo sprendimą, kuriame pateikiamas ilgas arba sutrumpintas pareiškimas dėl pagrindų.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Bylos nagrinėjimo išlaidos padalijamos atsižvelgiant į tai, kuri šalis laimėjo bylą, t. y. bylą pralaimėjusi šalis turi pareigą kitai šaliai atlyginti išlaidas.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Pirmosios instancijos teismo sprendimą arba nutartį, kuria užbaigiamas ginčas dėl nedidelių sumų, šalys gali apskųsti per aštuonias dienas.. Teismo sprendimas arba nutartis gali būti ginčijama tik remiantis tuo, kad padarytas šiurkštus civilinio proceso nuostatų, nurodytų ZPP 339 straipsnio antroje pastraipoje, pažeidimas ir materialinės teisės pažeidimas. Komercinėse ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrose skundą dėl teismo sprendimo gali paduoti tik ta šalis, kuri paskelbė ketinanti paduoti tokį skundą. Ginčuose dėl nedidelių sumų peržiūros procesas nėra galimas, o priežastys, dėl kurių galima prašyti pakartoti procedūrą, yra ribotos.

Susijusios nuorodos

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov
http://www.sodisce.si/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs
http://www.pisrs.si/Pis.web/

Paskutinis naujinimas: 08/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.