Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Ispanija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Taip, kai ieškiniai neviršija 6 000 EU, turi būti taikoma žodinio nagrinėjimo procedūra, nedarant poveikio galimybei taikyti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą pagal


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2007 sumoms, kurioms taikomas šis reglamentas.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

6 000 EUR neviršijantys ieškiniai turi būti nagrinėjami žodine tvarka.

1.2 Procedūros taikymas

Pateikiant rašytinį prašymą.

1.3 Formos

Nėra nustatyta standartinių privalomų formų. Tačiau vyriausiųjų teisėjų biuruose (isp. los Decanatos) 2 000 EUR neviršijantiems ieškiniams ieškovai gali gauti standartinę formą ieškiniui pateikti, o atsakovai – jam užginčyti.

Šias formas galima parsisiųsdinti iš generalinės teisminių institucijų tarybos (isp. Consejo General del Poder Judicial) interneto svetainės.

Kai ieškinys viršija 2 000 EUR, privalo dalyvauti advokatas (isp. abogado) ir teismo atstovas (isp. procurador). Be tokių atstovų ieškinys negali būti vykdomas ar ginčijamas.

Jeigu atsakovas reikalavimo neginčija, tai nereiškia, kad reikalavimas bus patenkintas, o tik tai, kad atsakovas nesiėmė veiksmų ir byla bus nagrinėjama toliau.

1.4 Pagalba

Ieškovai žodinio nagrinėjimo procedūroje gali dalyvauti asmeniškai, tačiau kai ieškinys viršija 2 000 EUR privalo dalyvauti advokatas ir teismo atstovas.

Jeigu ieškovas teismo posėdyje nedalyvauja (atstovaujamas advokato ar teismo atstovo arba, jei tokio atstovo nereikalaujama, – asmeniškai), laikoma, kad ieškinys atsiimtas, išskyrus atvejus, kai atsakovas turi teisėtų interesų, susijusių su ieškiniu, ir paprašo tęsti bylos nagrinėjimą, kad būtų priimtas galutinis sprendimas dėl bylos tuo pačiu pagrindu.

Jeigu atsakovas nedalyvauja asmeniškai, bylos nagrinėjimas tęsiamas.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Renkant įrodymus taikomos bendrosios taisyklės. Priimtini bet kokie įrodymai, be to, prieš bylos nagrinėjimą galima prašyti pateikti įrodymus.

1.6 Rašytinė procedūra

Tiek ieškinys, tiek priešieškinis pateikiami raštu. Procedūriniai klausimai sprendžiami nagrinėjant bylą teisme. Įrodymai taip pat pirmiausia pateikiami teisme žodžiu.

1.7 Sprendimo turinys

Sprendimas priimamas raštu, nurodant motyvus, tokia pačia forma kaip ir per kitas procedūras.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Jeigu privalo dalyvauti advokatas ir teismo atstovas ir jeigu yra išduotas nurodymas sumokėti išlaidas, bylą laimėjusiai šaliai gali būti padengtos teismo išlaidos, atlikus atitinkamą įvertinimą ir su sąlyga, kad jos neviršija kiekvienos iš bylos šalių, kurioms priteista padengti išlaidas, teismo proceso išlaidų sumos trečdalio.

Jeigu bylą laimėjusi šalis negyvena bylos nagrinėjimo vietoje, jai gali būti padengtos teismo atstovavimo išlaidos, net jeigu teisinio atstovo dalyvavimas nebuvo privalomas.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Sprendimą galima apskųsti, jeigu bylos suma viršija 3 000 EUR. Apeliacinis skundas pateikiamas raštu ne vėliau kaip per 20 dienų tam pačiam teismui.

Jurisdikciją nagrinėti apeliacinį skundą turi Provincijos teismas (isp. Audiencia Provincial), t. y. vienas teisėjas, o jo sprendimo apskųsti nebegalima, nors tam tikrose autonominėse srityse, turinčiose savo civilinę teisę, buvo leista tokius sprendimus apskųsti dėl teisės klausimo.

Paskutinis naujinimas: 10/03/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.