Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra taikoma siekiant supaprastinti ir paspartinti tarpsvalstybinių ieškinių, kurių suma neviršija 5 000 EUR, nagrinėjimą.

Užuot pasirinkę valstybių narių įstatymuose numatytas procedūras, bylos šalys gali rinktis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Sprendimas, priimtas vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, pripažįstamas ir yra vykdytinas kitoje valstybėje narėje nereikalaujant jį pripažinti vykdytinu ir nesuteikiant galimybės ginčyti jo pripažinimą.

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikyti parengtas standartines formas visomis kalbomis rasite čia. Procedūra pradedama nuo A formos, kurią pildant reikėtų pridėti visus reikiamus patvirtinamuosius dokumentus, kaip antai kvitus, sąskaitas faktūras ir pan.

A forma turi būti siunčiama jurisdikciją turinčiam teismui. Gavęs prašymą, teismas turi užpildyti atitinkamą atsiliepimo formos dalį. Per 14 dienų nuo prašymo gavimo, teismas turėtų įteikti atsakovui jo kopiją kartu su atsiliepimo forma. Atsakovas turi užpildyti jam skirtą atsiliepimo formos dalį ir atsakyti per 30 dienų. Kad ir koks būtų atsakymas, jo kopiją teismas turi išsiųsti ieškovui per 14 dienų.

Per 30 dienų nuo atsakovo atsiliepimo gavimo (jei jis gautas), teismas turi priimti sprendimą dėl nedidelės sumos ieškinio arba bet kurios bylos šalies paprašyti raštu pateikti daugiau informacijos, arba sušaukti abi bylos šalis į žodinį bylos nagrinėjimą. Jeigu surengiamas žodinis bylos nagrinėjimas, nėra būtina būti atstovaujamam advokato ir, jei teismas turi tinkamą įrangą, teismo posėdis turėtų vykti kaip vaizdo konferencija arba telekonferencija.

Kai teismas išduos pažymą (kurią galbūt reikės išversti į kitos valstybės narės kalbą) ir sprendimo kopiją, sprendimas be jokių papildomų formalumų bus vykdytinas visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Kitos valstybės narės institucija gali atsisakyti vykdyti sprendimą tik jeigu jis prieštarauja kitoje valstybėje narėje priimtam sprendimui tų pačių šalių byloje Sprendimas vykdomas pagal valstybės narės, kurioje jis turi būti vykdomas, nacionalines taisykles ir procedūras.

Susijusios nuorodos

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007 - 2017 m. birželio 14 d. konsoliduotas tekstas PDF (1940 Kb) lt

Naudotojo vadovas kaip taikyti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą PDF (1827 Kb) lt

Praktinis vadovas kaip taikyti nagrinėjimo procedūrą PDF (2272 Kb) lt

Vartotojams skirtas infografikas PDF (104 Kb) lt

Teisininkams skirtas lankstinukas PDF (556 Kb) lt

Verslininkams skirtas lankstinukas PDF (234 Kb) lt

Tinklo priemonių rinkinys. Informacija apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą

Ieškiniai dėl nedidelių sumų – Pranešimai valstybėms narėms ir paieškos priemonė, padėsianti susirasti kompetentingą teismą ar instituciją

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Paskutinis naujinimas: 03/04/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.