Maza apmēra prasības

Austrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Austrijas tiesībās netiek izdalīta speciāla procedūra maza apmēra prasībām. Tomēr Austrijas Civilprocesa kodeksā (ZPO) vienkāršota procedūra vai īpaši procesuālie noteikumi ir paredzēti saistībā ar īpašām lietām, kas izskatāmas rajona tiesās.

Daži no šiem īpašajiem procesuālajiem noteikumiem piemērojami tikai maza apmēra prasībām, kuru summa nepārsniedz 1000 EUR (sk. 1.5. punktu) vai 2700 EUR (sk. 1.9. punktu).

1.2 Procedūras piemērošana

Saskaņā ar Austrijas procesuālajām tiesībām īpašu noteikumu piemērošana maza apmēra prasībās ir obligāta un puses nevar no tās atteikties.

Tādējādi ne tiesa, ne puses nevar nodot prasību izskatīšanai “parastā” kārtībā.

1.3 Veidlapas

Tā kā Austrijā nepastāv speciāla procedūra maza apmēra prasībām, šādu prasību celšanai nav paredzētas īpašas veidlapas.

1.4 Advokāta palīdzība

Austrijā juridiskā pārstāvība nav obligāta lietās, kuru summa nepārsniedz 5000 EUR. Tiesnešiem ir jānodrošina atbalsts pusēm, kurām nav juridiskā pārstāvja, t. i., viņiem ir jāinformē šīs puses par viņu procesuālajām tiesībām un pienākumiem, kā arī par viņu darbības un bezdarbības tiesiskajām sekām. Puses, kurām nav juridiskā pārstāvja, var reģistrēt savu prasību arī mutiski piekritīgajā rajona tiesā vai viņu dzīvesvietas rajona tiesā. Ja rakstisks iesniegums, ko sagatavojusi puse, kurai nav juridiskā pārstāvja, neatbilst prasībām, tiesnesim minētajai pusei ir jāsniedz atbilstošs skaidrojums un ieteikumi. Tas nedrīkst kompromitēt tiesneša objektivitāti.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Saistībā ar prasībām, kuru summa nepārsniedz 1000 EUR, tiesa var neņemt vērā puses piedāvātos pierādījumus, ja pilnīga attiecīgo apstākļu noskaidrošana būtu nesamērīgi sarežģīta. Tomēr arī šajā gadījumā tiesnesim ir jāpieņem nepatvaļīgs nolēmums labā ticībā, pamatojoties uz visa procesa iznākumu kopumā. Šo nolēmumu var pārskatīt turpmākās pārsūdzības stadijās.

1.6 Rakstiska procedūra

Austrijas tiesībās nav atļauts pilnībā rakstisks tiesas process. Piemēram, civilprocesa noteikumos saskaņā ar tiešuma principu (sachlicher Unmittelbarkeitsgrundsatz: priekšroka dodama faktu tiešiem pierādījumiem, nevis netiešiem pierādījumu avotiem) noteikts, ka rakstiskas liecības nevar iesniegt kā dokumentāru pierādījumu.

1.7 Sprieduma saturs

Saskaņā ar Austrijas Civilprocesa kodeksu, ja spriedums tiek paziņots mutiski, attiecībā uz sprieduma rakstisko eksemplāru piemērojamas mazāk stingras prasības neatkarīgi no strīda summas. Ja spriedums ir paziņots mutiski abu pašu klātbūtnē un neviena puse nav atvēlētajā laikā to pārsūdzējusi, tiesa var izdot saīsinātu spriedumu, uzrādot tikai galvenos lēmuma pamatojumus.

1.8 Izmaksu kompensācija

Saskaņā ar Austrijas tiesību aktiem civillietās izdevumus puses parasti sedz samērīgi ar to, kādā mērā ir apmierināta prasība. Gan tiesas izdevumi, gan nodevas par juridiskajiem pakalpojumiem ir tieši saistītas ar strīda summu. Tāpēc parasti strīdos par mazākām summām ir mazāki tiesas izdevumi un mazākas nodevas par juridiskajiem pakalpojumiem. Tā kā likumos un noteikumos izdevumi ir noteikti tarifu veidā, maza apmēra prasību lietās izdevumus var saglabāt zemā līmenī. Tomēr attiecībā uz šāda veida prasībām nepastāv īpašas izdevumu normas.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Saistībā ar maza apmēra prasībām Austrijas tiesību aktos ir noteikti pārsūdzības tiesību ierobežojumi. Pirmās instances tiesas procesā, kur prasības summa nepārsniedz 2700 EUR, pārsūdzība ir atļauta tikai tad, ja to var pamatot ar lietas apstākļu kļūdainu juridisko novērtējumu vai spēkā neesību (ārkārtēji nopietnas procesuālās kļūdas). Citu nopietnu procesuālo kļūdu gadījumā pārsūdzību iesniegt nevar. Pārsūdzība nav iespējama arī tad, ja pirmās instances tiesa pieļāvusi būtiskas kļūdas faktu konstatēšanā (piemēram, kļūdaini novērtējusi pierādījumus). Citos gadījumos ir piemērojami “parastās” procedūras noteikumi.

Lapa atjaunināta: 05/06/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.