Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Maza apmēra prasības

Austrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Austrijas tiesībās netiek izdalīta speciāla procedūra maza apmēra prasībām. Austrijas Civilprocesa kodeksā (ZPO) vienkāršota procedūra ir paredzēta tikai saistībā ar īpašām lietām, kas izskatāmas rajona tiesās. Parasti tie ir īpaši procesuālie noteikumi vai vienkāršots process, izskatot tīri finansiālus strīdos, kas ir rajona tiesu jurisdikcijā (strīda summa līdz EUR 15 000, kas tiks paaugstināta līdz EUR 20 000 no 2015. gada 1. janvāra un līdz EUR 25 000 no 2016. gada 1. janvāra). Lietās, kas ir saistītas ar darba un sociālā nodrošinājuma tiesībām, neatkarīgi no strīda summas var tikt ieviesti atsevišķi procesuāli vienkāršojumi.

Parasti šādi vienkāršojumi piemērojami saistībā ar maza apmēra prasībām, kuru summa nepārsniedz EUR 1000 (sk. 1.5. punktu) vai EUR 2700 (sk. 1.9. punktu).

1.2 Procedūras piemērošana

Saskaņā ar Austrijas procesuālajām tiesībām īpašu noteikumu piemērošana maza apmēra prasībās ir obligāta, un puses nevar no tā izvairīties.

Tādējādi ne tiesa, ne puses nevar nodot prasību izskatīšanai “parastā” kārtībā.

1.3 Veidlapas

Tā kā Austrijā nepastāv speciāla procedūra maza apmēra prasībām, šādu prasību celšanai nav paredzētas īpašas veidlapas.

1.4 Advokāta palīdzība

Austrijā juridiskā pārstāvība nav obligāta lietās, kuru summa nepārsniedz EUR 5000. Tiesnešiem ir jānodrošina atbalsts pusēm, kurām nav juridiskā pārstāvja, t. i., viņiem ir jāinformē šīs puses par viņu procesuālajām tiesībām un pienākumiem, kā arī par viņu darbības un bezdarbības tiesiskajām sekām. Puses var reģistrēt savu prasību arī mutiski piekritīgajā rajona tiesā vai rajona tiesā pēc viņu dzīvesvietas. Ja rakstisks iesniegums, ko sagatavojusi puse, kurai nav juridiskā pārstāvja, neatbilst prasībām, tiesnesim minētajai pusei ir jāsniedz atbilstošs skaidrojums un padoms. Tas nedrīkst kompromitēt tiesneša objektivitāti.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Saistībā ar prasībām, kuru summa nepārsniedz EUR 1000, tiesa var neņemt vērā puses piedāvātos pierādījumus, ja pilnīga attiecīgo apstākļu noskaidrošana būtu nesamērīgi sarežģīta. Tomēr arī šajā gadījumā tiesnesim ir jāpieņem nepatvaļīgs lēmums labā ticībā, pamatojoties uz visa procesa iznākumu kopumā. Šo lēmumu var pārskatīt turpmākās pārsūdzības stadijās.

1.6 Rakstiska procedūra

Austrijas tiesībās nav atļauts pilnībā rakstisks tiesas process. Tomēr, tā kā Austrijā nepastāv nekādi ierobežojumi attiecībā uz pierādījumiem, liecinieks ziņojumus var iesniegt rakstiski. Taču šādi pierādījumi tiek uztverti kā dokumentāri pierādījumi, nevis liecība.

1.7 Sprieduma saturs

Saskaņā ar Austrijas Civilprocesa kodeksu, ja spriedums tiek paziņots mutiski, attiecībā uz sprieduma rakstisko eksemplāru piemērojamas mazāk stingras prasības neatkarīgi no strīda summas. Ja spriedums ir paziņots mutiski abu pašu klātbūtnē un neviena puse nav to pārsūdzējusi atvēlētajā laikā, tiesa var izdot saīsinātu spriedumu, uzrādot galvenos pamatojumus, kas tika izmantoti lēmuma pieņemšanā.

1.8 Izmaksu kompensācija

Saskaņā ar Austrijas tiesībām civillietās izdevumus puses parasti sedz samērīgi ar to, kādā mērā ir apmierināta prasība. Gan tiesu izdevumi, gan nodevas par juridiskajiem pakalpojumiem ir tieši saistītas ar strīda summu. Tāpēc parasti strīdos par mazākām summām būs mazāki tiesas izdevumi un mazākas nodevas par juridiskajiem pakalpojumiem. Tā kā likumos un noteikumos izdevumi ir noteikti tarifu veidā, saistībā ar mazām prasībām izdevumu apmērs var tikt saglabāts zemā līmenī. Tomēr attiecībā uz šāda veida prasībām nepastāv īpašas izdevumu normas.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Saistībā ar maza apmēra prasībām Austrijas tiesību aktos ir noteikti pārsūdzības tiesību ierobežojumi. Tiesas procesā, kur prasības summa nepārsniedz EUR 2700, pārsūdzība ir atļauta tikai tad, ja to var pamatot ar tiesību aktu neievērošanu vai spēkā neesamību (ārkārtēji nopietnas procesuālās kļūdas). Ne citas procesuālās kļūdas, ne pirmās instances tiesas veiktos faktu konstatējumus vai pierādījumu novērtējumus apstrīdēt nevar. Pretējā gadījumā ir piemērojami “parastās” kārtības noteikumi.

Lapa atjaunināta: 11/03/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.