Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Maza apmēra prasības

Beļģija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Beļģijas tiesību akti neparedz īpašu procesu attiecībā uz maza apmēra prasībām. Ir iespējams veikt tikai kaut ko līdzīgu “vienkāršotai maksājuma rīkojuma tiesvedībai”. Skatīt atsevišķu failu.

Nav paredzēts īpašs process attiecībā uz maza apmēra prasībām. Tiek izmantots vispārējās tiesvedības process, tomēr tas ir ļoti vienkāršs.

Procesa parastā kārtība ir šāda:

  • ar tiesu izpildītāja paziņojumu tiek izdots uzaicinājums ierasties tiesā;
  • abas puses iesniedz rakstiskus argumentus un pauž konstatējumus;
  • tiek noteikts tiesas sēdes datums (iesniegts advokāta oficiāls paziņojums) un datums, kad beidzas debates;
  • tiek pieņemts spriedums.

Principā noteikumi nav vienkāršoti, kaut arī dažas prasības tiek iesniegtas nevis kā tiesas pavēstes, bet gan kā inter partes pieteikumi. Strīds, saistībā ar kuru iesniedz inter partes pieteikumu, ir, piemēram, strīds par īri. Tiesu kodeksa (Gerechtelijk Wetboek) 1344.a pants nosaka, ka, ņemot vērā īres noteikumus, visas prasības attiecībā uz īpašuma īri var celt ar rakstisku pieteikumu, iesniedzot to miertiesas kancelejā.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

1.2 Procedūras piemērošana

1.3 Veidlapas

1.4 Advokāta palīdzība

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

1.6 Rakstiska procedūra

1.7 Sprieduma saturs

1.8 Izmaksu kompensācija

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Saites

Tiesību akti attiecībā uz vienkāršoto maksājuma rīkojuma tiesvedību atrodami tīmekļa vietnē Federālais valsts tieslietu dienests:

  • uzklikšķiniet uz “Geconsolideerde wetgeving” (“Konsolidētie tiesību akti”) rubrikā “Rechtsbronnen” (“Tiesību avoti”);
  • izvēlieties “Gerechtelijk Wetboek” (“Tiesu kodekss”) rubrikā “Juridische aard” (“Juridiskā būtība”);
  • ierakstiet “664” rubrikā “woorden” (“vārdi”);
  • uzklikšķiniet uz “Opzoeking” (“Atjaunot”) un tad “Lijst” (“Saraksts”);
  • uzklikšķiniet uz “Detail” (“Sīks izklāsts”).
Lapa atjaunināta: 26/10/2015

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.