Maza apmēra prasības

Beļģija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Beļģijas tiesību akti neparedz īpašu procedūru maza apmēra prasījumiem, lai gan ir pieejama vienkāršota maksājuma rīkojuma tiesvedība (procédure sommaire d’injonction de payer/summiere rechtspleging om betaling te bevelen) — skatīt atsevišķu datni.

Nav paredzēta īpaša procedūra maza apmēra prasījumiem. Piemēro parasto tiesas procedūru, kas ir ļoti vienkārša.

Parastā procedūra ir šāda:

  • ar tiesu izpildītāja paziņojumu (exploit d’huissier/deurwaardersexploot) tiek izsniegta pavēste (citation/dagvaardiging);
  • abas puses iesniedz rakstiskus argumentus (conclusions/conclusies);
  • notiek tiesas sēde (puses sniedz paskaidrojumus (plaidoirie/pleidooi)) un notiek argumentu izskatīšanas slēgšana;
  • tiek pieņemts spriedums.

Principā vienkāršojumi nav iespējami, kaut arī dažas prasības tiek celtas nevis ar pavēsti, kā minēts iepriekš, bet gan ar pieteikumu, ar ko uzsāk parasto sacīkstes tiesvedību un ko iesniedz tieši tiesai (requête contradictoire/verzoekschrift op tegenspraak) (Tiesu kodeksa (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) 1034.bis–1034.sexies pants). Šādu pieteikumu var iesniegt, piemēram, strīdā starp īpašnieku un nomnieku. Tiesu kodeksa 1344.bis pantā ir noteikts ka, vienmēr ievērojot noteikumus, kas reglamentē lauksaimniecības zemes nomas darījumus, jebkuru prasību, kas saistīta ar īpašuma nomu, var celt, iesniedzot pieteikumu miertiesas (justice de paix/vredegerecht) kancelejā (greffe/griffie).

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

1.2 Procedūras piemērošana

1.3 Veidlapas

1.4 Advokāta palīdzība

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

1.6 Rakstiska procedūra

1.7 Sprieduma saturs

1.8 Izmaksu kompensācija

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Saites

Tiesību akti attiecībā uz vienkāršoto maksājuma rīkojuma tiesvedību: tīmekļa vietne: Federālais valsts tieslietu dienests:

  • uzklikšķiniet uz “Konsolidētie tiesību akti” rubrikā “Tiesību avoti”;
  • izvēlieties “Tiesu kodekss” rubrikā “Juridiskā būtība”;
  • ierakstiet “664” rubrikā “vārdi”;
  • uzklikšķiniet uz “Atjaunot” un tad “Saraksts”;
  • uzklikšķiniet uz “Sīks izklāsts”.
Lapa atjaunināta: 03/09/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.