Maza apmēra prasības

Bulgārija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru. No 2009. gada 1. janvāra Bulgārijas tiesas piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Šādas prasības izskata reģionālajās tiesās, savukārt jautājumiem, kuri Regulā (EK) Nr. 861/2007 nav īpaši atrunāti, piemēro Civilprocesa kodeksa vispārējos noteikumus.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru.

1.2 Procedūras piemērošana

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru.

1.3 Veidlapas

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru.

1.4 Advokāta palīdzība

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru.

1.6 Rakstiska procedūra

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru.

1.7 Sprieduma saturs

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru.

1.8 Izmaksu kompensācija

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Bulgārijas Civilprocesa kodekss neparedz īpašu maza apmēra prasību procedūru.

Lapa atjaunināta: 11/02/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.