Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Maza apmēra prasības

Horvātija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Horvātijas Republikā maza apjoma prasības reglamentē Civilprocesa likuma (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis), Nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 un 89/14; turpmāk “ZPP”) 457.–467. panta noteikumi, savukārt Eiropas procedūru maza apmēra prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (turpmāk “Regula Nr. 861/2007”) reglamentē ZPP 507.o–507.ž panta noteikumi.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Maza apmēra prasību procedūras vietējās tiesās ir strīds, kurā prasības summa nepārsniedz HRK 10 000.

Komerctiesās maza apmēra prasību procedūras ir strīdi, kuros prasības summa nepārsniedz HRK 50 000.

Maza apmēra prasību procedūras ietver arī procedūras, kurās prasība neattiecas uz naudu, bet kurās prasītājs ir piekritis saņemt summu, kas nepārsniedz HRK 10 000 (vietējās tiesās) vai HRK 50 000 (komerctiesās), lai apmierinātu prasību.

Maza apmēra prasību procedūras ietver arī procedūras, kurās prasības priekšmets ir nevis nauda, bet tāda kustama īpašuma piegāde, kura vērtība saskaņā ar prasītāja norādīto nepārsniedz HRK 10 000 (vietējās tiesās) vai HRK 50 000 (komerctiesās).

Saskaņā ar pašreizējo kārtību attiecībā uz Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ja brīdī, kad tiesā, kurai ir jurisdikcija, tiek saņemta prasības veidlapa, prasības vērtība nepārsniedz EUR 2000, neskaitot procentus, izdevumus un maksas, piemēro Regulu Nr. 861/2007.

1.2 Procedūras piemērošana

Maza apmēra prasību procedūras notiek vietējā tiesā vai komerctiesā atbilstoši noteikumiem par piekritību pēc būtības, kas paredzēti ZPP 34. un 34.b pantā. Maza apmēra prasību procedūras tiek uzsāktas, iesniedzot prasību kompetentajai tiesai, t. i., iesniedzot notāram pieteikumu par izpildi, pamatojoties uz publisku aktu, ja ir savlaicīgi iesniegti pieņemami iebildumi pret izpildrakstu.

1.3 Veidlapas

Veidlapas, citas prasības vai deklarācijas iesniedz rakstveidā, pa faksu vai e-pastu, un tās izmanto tikai Eiropas procedūrai maza apmēra prasībām atbilstoši Regulai Nr. 861/2007.

Nav citu noteiktu veidu prasības celšanai maza apmēra prasību procedūrās.

1.4 Advokāta palīdzība

ZPP nav paredzēti īpaši noteikumi par juridisko palīdzību maza apmēra prasību procedūrās. Prasītāju maza apmēra prasību procedūrās var pārstāvēt advokāts.

Ja ir izpildīti noteikumi, kas paredzēti Likumā par bezmaksas juridisko palīdzību (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis), Nr. 143/13 — https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html), tiesvedības dalībniekiem ir tiesības uz primāro un sekundāro juridisko palīdzību.

To apvienību un juridisko klīniku saraksts, kuras pilnvarotas sniegt primāro juridisko palīdzību, ir atrodams, noklikšķinot uz saites
https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Maza apmēra prasību procedūrās pusēm jāiesniedz visi fakti, ar kuriem tās pamato savu prasību, ne vēlāk kā prasības vai aizstāvības paziņojuma iesniegšanas brīdī, kā arī jāiesniedz visi pierādījumi, kas vajadzīgi iesniegto faktu pamatošanai.

Jaunus faktus vai jaunus pierādījumus puses var izklāstīt iepriekšējā uzklausīšanā tikai tad, ja tām no tām neatkarīgu apstākļu dēļ nav bijis iespējas attiecīgos faktus vai pierādījumus izklāstīt prasībā vai aizstāvības paziņojumā.

Tiesa neņems vērā jaunus faktus un pierādījumus, ko puses būs izklāstījušas iepriekšējā uzklausīšanā pretrunā iepriekš minētajam noteikumam.

Pierādījumu iegūšanai piemēro ZPP vispārējos noteikumus. Tas nozīmē, ka maza apmēra prasību procedūrās pierādījumi var būt pārbaudes, dokumenti, liecinieku liecības, ekspertu ziņojumi, ko tiesa uzdevusi sagatavot, pušu sniegtie pierādījumi, un tiesa izlemj, kurus no iesniegtajiem pierādījumiem izmantot lietas faktu noskaidrošanai.

Plašāka informācija par pierādījumu iegūšanu izklāstīta informācijas paketē “Pierādījumu iegūšana — Horvātijas Republika” (Izvođenje dokaza — Republika Hrvatska).

1.6 Rakstiska procedūra

Maza apmēra prasību procedūras notiek rakstveidā.

Maza apmēra prasību procedūrās prasību vienmēr iesniedz atbildētājam, lai tas varētu iesniegt apsvērumus, un tiesas aicinājumā iesniegt aizstāvības paziņojumu puses tiek informētas, ka tiks uzskatīts, ka atbildētājs ir atsaucis prasību, ja viņš(-a) nebūs ieradies uz pirmo tiesas norādīto sēdi; ka šajā procedūrā pusēm ir jāiesniedz visi fakti ne vēlāk kā prasības vai aizstāvības paziņojuma iesniegšanas brīdī; ka iepriekšējā uzklausīšanā nevar izklāstīt jaunus faktus vai pierādījumus, izņemot ZPP 461.a panta 3. punktā paredzētajos gadījumos, ja pusēm no tām neatkarīgu apstākļu dēļ ir bijusi liegta iespēja izklāstīt faktus vai pierādījumus pirms iepriekšējās uzklausīšanas sākuma un ka šo lēmumu var pārsūdzēt, pamatojoties tikai uz 354. panta 2. punktā minēto civilprocesa noteikumu būtiskiem pārkāpumiem, kas ir šādi:

  • 1. apakšpunkts — ja sprieduma taisīšanā piedalījies tiesnesis, kuram bija sevi jāatstādina no lietas saskaņā ar tiesību aktiem (ZPP 71. panta 1. punkta 1.–6. apakšpunkts), tiesnesis, kurš ir bijis diskvalificēts ar tiesas nolēmumu, vai persona, kurai nav tiesneša statusa;
  • 2. apakšpunkts — ja pieņemts lēmums par prasību strīdā, kas nav tiesas kompetencē (ZPP 16. pants);
  • 4. apakšpunkts — ja pretrunā ZPP tiesa lēmumu pieņēmusi, pamatojoties uz nepieņemamiem pušu rīkojumiem (ZPP 3. panta 3. punkts);
  • 5. apakšpunkts — ja pretrunā ZPP tiesa pieņēmusi spriedumu, kas pamatots ar prasības atzīšanu, spriedumu, kas pamatots ar atteikšanos no prasības, aizmugurisku spriedumu vai spriedumu bez lietas iztiesāšanas;
  • 6. apakšpunkts — ja nelikumīgu darbību dēļ un jo īpaši (tiesas dokumentu) neizsniegšanas dēļ kādai no pusēm nav dota iespēja tikt uzklausītai tiesā;
  • 8. apakšpunkts — ja persona, kas nevar būt tiesvedības puse, ir piedalījusies tiesvedībā vai nu kā prasītājs, vai kā atbildētājs vai ja juridisku personu nav kā tiesvedības pusi pārstāvējusi pilnvarota persona, vai ja rīcībnespējīgu personu nav pārstāvējis likumīgs pārstāvis, vai ja likumīgajam pārstāvim vai advokātam faktiski nav bijis vajadzīgo pilnvaru tiesāties vai veikt konkrētas procesuālas darbības, kur tiesāšanās vai konkrētas procesuālas darbības netiek vēlāk atļautas;
  • 9. apakšpunkts — ja pieņemts lēmums par prasību, par kuru jau notiek tiesāšanās vai par kuru jau pasludināts juridiski spēkā esošs spriedums, vai ja ir jau panākts tiesas izlīgums vai izlīgums, kam atbilstoši atsevišķiem noteikumiem ir tiesas izlīguma iezīmes;
  • 10. apakšpunkts — ja pretrunā tiesību aktiem lietas iztiesāšanā nav ļauts piedalīties sabiedrības pārstāvjiem;
  • ZPP 11. apakšpunkts — ja spriedumam ir trūkumi, kuru dēļ to nevar izskatīt, un jo īpaši ja sprieduma rezolutīvā daļa ir nesaprotama, ja rezolutīvā daļa ir pretrunīga vai pretrunā sprieduma pamatojumam vai ja spriedumam vispār nav pamatojuma, vai ja tajā nav norādīts izšķirošu faktu pamatojums, vai ja šāds pamatojums nav pietiekami skaidrs vai ir pretrunīgs, vai ja attiecībā uz izšķirošiem faktoriem pastāv pretruna starp to, kas sprieduma pamatojumā ir norādīts par dokumentu vai protokolu saturu saistībā ar tiesvedības laikā sniegtajām liecībām, un faktiskajiem dokumentiem un protokoliem,

vai ja ir kļūda tiesību piemērošanā.

Ja puses pagaidu vai pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Horvātijas Republikas un ja tās adrese ir zināma, tiesas dokumentu izsniegšana notiek saskaņā ar Horvātijas Republikai saistošajiem noteikumiem un saskaņā ar ES tiesību aktiem, jo īpaši attiecībā uz Regulas Nr. 861/2007 13. pantā minēto procedūru.

1.7 Sprieduma saturs

Spriedumu maza apmēra prasību procedūrā pasludina tūlīt pēc galvenās tiesas sēdes beigām. Pasludinot spriedumu, tiesnesim ir pienākums sniegt klātesošajām pusēm norādījumus par to, ar kādiem nosacījumiem tās var pārsūdzēt spriedumu.

Tā kā nav īpašu noteikumu par sprieduma saturu maza apmēra prasību procedūrās, piemēro ZPP vispārējos nosacījumus, t. i., ZPP 338. pantu, kurā noteikts, ka sprieduma rakstiskajā versijā jābūt oficiālam ievadam, rezolutīvajai daļai un pamatojuma izklāstam.

Sprieduma ievadā jābūt ietvertai norādei par to, ka spriedums tiek pasludināts Horvātijas Republikas vārdā, tiesas nosaukumam, vienīgā tiesneša vai tiesas sastāva priekšsēdētāja, tiesneša referenta un tiesas sastāva locekļu vārdiem un uzvārdiem, pušu, to likumīgo pārstāvju un aģentu vārdiem un uzvārdiem vai nosaukumiem un dzīvesvietas vai juridiskajām adresēm, datumam, kurā noslēgusies lietas iztiesāšana, norādei par pusēm, to likumīgajiem pārstāvjiem un aģentiem, kuri piedalījušies tiesas prāvā, un sprieduma pasludināšanas datumam.

Sprieduma rezolutīvajā daļā jābūt ietvertam tiesas lēmumam par konkrētu prasību pēc būtības un sekundāro prasību pieņemšanu vai noraidīšanu, kā arī lēmumam par izlīgumam iesniegtas prasības esamību vai neesamību (ZPP 333. pants).

Pamatojuma izklāstā tiesa izklāsta pušu prasības, pušu iesniegtos faktus un pierādījumus, ar kuriem prasības pamatotas, norāda, kurus no šiem faktiem tā ir konstatējusi un kā un kāpēc tie konstatēti, un vai tā faktus konstatējusi, uzklausot pierādījumus, kā arī kādi pierādījumi tika izklāstīti un kāpēc, un kā tie tika novērtēti. Tiesa jo īpaši norāda, kuri materiālo tiesību aktu noteikumi tika piemēroti, spriežot par pušu prasībām, un, ja vajadzīgs, norāda savu nostāju attiecībā uz pušu viedokļiem par strīda juridisko pamatu, kā arī priekšlikumus vai iebildumus, par kuriem tā nav izklāstījusi pamatojumu lēmumos, ko tā pieņēmusi tiesvedības gaitā.

Attiecībā uz aizmugurisku spriedumu, spriedumu, kas pamatots ar prasības atzīšanu, vai spriedumu, kas pamatots ar atteikšanos no prasības, tiesa sprieduma pamatojuma izklāstā norāda tikai tā pieņemšanas pamatus.

1.8 Izmaksu kompensācija

Lēmumu par izmaksu atlīdzināšanu saistībā ar maza apmēra prasību procedūrām pieņem, pamatojoties uz ZPP vispārējiem noteikumiem, kas paredz, ka pusei, kas pilnībā zaudē lietu, ir pienākums atlīdzināt pretējās puses un tās pārstāvja, kurš iesaistījies lietā, izmaksas.

Ja puse ir daļēji uzvarējusi lietā, tiesa, ņemot vērā pušu panākumus, var uzdot katrai pusei segt pašai savas izmaksas vai uzdot vienai no pusēm atlīdzināt otrai pusei un tās pārstāvim, kurš iesaistījies lietā, proporcionālu izmaksu daļu.

Tiesa var nolemt, ka otrai pusei būtu jāsedz visas pretējai pusei un tās pārstāvim, kurš iesaistījies lietā, radušās izmaksas, ja spriedums ir pretējai pusei nelabvēlīgs tikai salīdzinoši maznozīmīgā tās prasības daļā un ja nav radušās atsevišķas izmaksas par attiecīgo prasības daļu.

Tomēr pusei ir pienākums neatkarīgi no lietas iznākuma atlīdzināt visas pretējās puses izmaksas, kas radušās puses vainas dēļ vai tai radušos notikumu dēļ.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Maza apmēra prasību procedūrās puses var iesniegt apelāciju pret pirmās instances spriedumu vai lēmumu astoņu dienu laikā.

Termiņu apelācijas iesniegšanai aprēķina no dienas, kad pasludināts spriedums vai lēmums. Ja spriedums vai lēmums nav izsniegts pusei, termiņu aprēķina no tā izsniegšanas dienas.

Spriedumu vai lēmumu, ar ko izbeidz maza apmēra prasību procedūru, var apstrīdēt, pamatojoties uz 1.6. punktā sīki izklāstītajiem iemesliem, t. i., ZPP 354. panta 2. punkta 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10. un 11. apakšpunktā minēto civilprocesa noteikumu būtiska pārkāpuma dēļ vai kļūdas tiesību piemērošanā dēļ.

Lapa atjaunināta: 23/12/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.