Maza apmēra prasības

Čehija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Čehijas Republikā nepiemēro īpašu maza apmēra prasību procedūru. Maza apmēra prasību kategoriju ņem vērā (proti, pievērš uzmanību finansiālās kompensācijas apmēram) tikai apelācijas tiesvedībā.

1.2 Procedūras piemērošana

Civilprocesa kodeksa 202. panta 2. punktā noteikts, ka apelācijas sūdzības nevar iesniegt pret spriedumiem, kuros paredzētā finansiālā kompensācija nepārsniedz CZK 10 000, izņemot jebkādus procentu maksājumus un maksas, kas attiecas uz prasību; šo nosacījumu nepiemēro aizmuguriskiem spriedumiem.

Tāpēc apelācijas sūdzības pret aizmuguriskiem spriedumiem var iesniegt arī tad, ja tajos noteiktās summas ir mazākas par CZK 10 000.

Civilprocesa kodeksa 238. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikts, ka apelācijas sūdzības par tiesību jautājumiem nevar iesniegt pret spriedumiem un tiesas nolēmumiem, kuru rezolutīvajā daļā, kas apstrīdēta ar apelācijas sūdzību, ir noteikta finansiālā kompensācija, kas nepārsniedz CZK 50 000 (izņemot jebkādus procentu maksājumus un maksas, kas attiecas uz prasību), ja vien tie neattiecas uz līgumattiecībām ar patērētājiem vai nodarbinātību.

1.3 Veidlapas

Nav īpašu veidlapu, kuras izmanto maza apmēra prasību procedūrām.

1.4 Advokāta palīdzība

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksu tiesām ir jākonsultē puses par to procesuālajām tiesībām un pienākumiem. Šai sakarā likums nosaka, kādas konsultācijas tiesa sniedz pusēm konkrētās procesuālās situācijās.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Ar tiem pašiem noteikumiem reglamentē pierādījumu iesniegšanu, izvērtēšanu un iegūšanu civilprocesā neatkarīgi no prasības summas.

1.6 Rakstiska procedūra

Likums par maza apmēra prasību procedūru neparedz nekādus izņēmumus attiecībā uz to, kā notiek tiesvedība.

1.7 Sprieduma saturs

Nolēmuma saturs lietās par maza apmēra prasībām neatšķiras no citu nolēmumu satura.

1.8 Izmaksu kompensācija

Uz izmaksu atlīdzināšanu attiecas civilprocesa vispārējie noteikumi.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Kā norādīts iepriekš, apelācijas sūdzības nevar iesniegt pret spriedumiem, kuros paredzētā finansiālā kompensācija nepārsniedz CZK 10 000, izņemot jebkādus procentu maksājumus un maksas, kas attiecas uz prasību; šo nosacījumu nepiemēro aizmuguriskiem spriedumiem.

Lapa atjaunināta: 31/03/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.