Maza apmēra prasības

Ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām ir paredzēts vienkāršot un paātrināt tādu pārrobežu prasību izskatīšanu, kuru apmērs nepārsniedz €5000.

Tiesvedības puses var izmantot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām kā alternatīvu dalībvalstu tiesību aktos paredzētām procedūrām. Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām pieņemtu spriedumu atzīst un izpilda citā dalībvalstī bez vajadzības deklarēt spriedumu izpildāmību un neparedzot iespēju tos neatzīt.

Ir izveidotas procedūrai maza apmēra prasībām nepieciešamās standartizētās veidlapas, kas visās valodās ir pieejamas šeit. Lai sāktu minēto procedūru, vispirms ir jāaizpilda “A veidlapa”. Veidlapai pievieno nozīmīgus apliecinājuma dokumentus, piemēram, kvītis un rēķinus.

A veidlapu nosūta tiesai, kurai ir piekritīga attiecīgā lieta. Savukārt tiesa pēc pieteikuma veidlapas saņemšanas aizpilda “Atbildes veidlapu”. Tiesa 14 dienu laikā pēc pieteikuma veidlapas saņemšanas izsniedz atbildētājam tās kopiju kopā ar atbildes veidlapu. Atbildētāja rīcībā ir 30 dienas, kuru laikā jāsniedz atbilde, aizpildot attiecīgo atbildes veidlapas daļu. Tiesa 14 dienu laikā šādas atbildes kopiju nosūta prasītājam.

Tiesa 30 dienu laikā pēc atbildētāja atbildes saņemšanas (ja atbilde ir saņemta) pasludina spriedumu attiecībā uz šo maza apmēra prasību vai rakstveidā no katras puses pieprasa papildu informāciju, vai uzaicina puses uz mutvārdu uzklausīšanu. Ja notiek mutvārdu uzklausīšanu, nav nepieciešams pārstāvību uzticēt advokātam, un ja tiesas rīcībā ir atbilstošs aprīkojums, uzklausīšana notiek, izmantojot videokonferenci vai telefonkonferenci.

Pamatojoties uz tiesas izdoto izziņu (ko, iespējams, nāksies pārtulkot otras dalībvalsts valodā) un sprieduma kopiju, spriedums bez papildu formalitātēm ir izpildāms visās pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Noraidīt tā izpildi citā dalībvalstī var vienīgi tad, ja izpilde ir pretrunā citā dalībvalstī pieņemtam spriedumam lietā starp tām pašām pusēm. Izpilde notiek saskaņā ar tās dalībvalsts materiālo un procesuālo tiesību normām, kurā notiek sprieduma izpilde.

Noderīgas saites

Regula (EK) Nr. 861/2007 - konsolidēts teksts, 2017. gada 14. jūnijs PDF (1852 Kb) lv

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām Lietotāju rokasgrāmata PDF (1831 Kb) lv

Praktiska rokasgrāmata par Eiropas procedūr as maza apmēra prasībām PDF (2335 Kb) lv

Infografika patērētājiem PDF (103 Kb) lv

Informācija juristiem PDF (552 Kb) lv

Informācija uzņēmumiem PDF (233 Kb) lv

Tīmekļa rīkkopa — informācija par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām

Maza apmēra prasības – dalībvalstu paziņojumi un meklētājrīks, kas palīdz noteikt kompetento tiesu(-as)/iestādi(-es)

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Lapa atjaunināta: 03/04/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.