Maza apmēra prasības

Somija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Pašreizējie Somijas tiesību akti neparedz dažādu procesuālo regulējumu atkarībā no tā, kāds ir pieteicēja celtās prasības apmērs naudas izteiksmē. Tomēr var tikt noteikts, kāda veida process konkrētajā lietā būtu piemērots, ņemot vērā lietas raksturu. Lieta tiks izskatīta, īstenojot visas pilna tiesas procesa dažādās stadijas, tikai tad, ja tas ir pamatoti un ja ieinteresētās puses tā vēlas. Piemēram, lietu var izšķirt viens tiesnesis bez mutiskas sagatavošanās sesijas vai tikai rakstiskā procesā. Īpaša procedūra ir paredzēta arī bezstrīdus civillietās. Par neapstrīdēto prasījumu apstrādi skatīt “Maksājuma rīkojuma procedūras – Somija” un “Automatizēta apstrāde – Somija”.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Kā minēts iepriekš, prasības apmēram naudas izteiksmē nav nozīmes. Procedūras veids ir atkarīgs no lietas būtības.

1.2 Procedūras piemērošana

Civillietās tiesas process tiek ierosināts, iesniedzot apgabaltiesā (käräjäoikeus) rakstisku prasības pieteikumu. Neapstrīdētus prasījumus var iesniegt arī, izmantojot elektronisku pieteikumu (skatiet tēmu “Maksājuma rīkojuma procedūra — Somija”).

1.3 Veidlapas

Citu veidlapu nav, izņemot veidlapu, ko izmanto, lai iesniegtu paziņojumu par nodomu pārsūdzēt apgabaltiesas lēmumu. Atsevišķas apgabaltiesas ir izstrādājušas veidlapas īpaša veida sarakstei; tās parasti ir pieteikumu vai iebildumu veidlapas. Veidlapu izmantošana nav obligāta.

Neapstrīdētus prasījumus var iesniegt arī, izmantojot elektronisko pieteikuma veidlapu (skatiet tēmu “Maksājuma rīkojuma procedūra — Somija”).

1.4 Advokāta palīdzība

Ja nepieciešams, tiesas reģistratūras darbinieki sniedz konsultācijas par procesuālo kārtību.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Ja prasījums netiek apstrīdēts, pierādījumi nav nepieciešami. Ja tiek izmantota pilnībā rakstiskā procedūra, izskata tikai rakstiskus pierādījumus. Nav paredzēti īpaši noteikumi, ka maza apmēra prasībās attiecībā uz pierādījumu iegūšanu piemērojami īpaši noteikumi.

1.6 Rakstiska procedūra

Lietu var izšķirt bez mutiskas tiesas sēdes, pamatojoties tikai uz rakstiskiem pierādījumiem. Šādā veidā vienmēr tiek izšķirtas bezstrīdus lietas. Apstrīdētas prasības var izšķirt, pamatojoties tikai uz rakstiskiem pierādījumiem, ja, ņemot vērā lietas būtību, nav nepieciešama galvenā tiesas sēde un ja neviena ieinteresētā puse neiebilst pret rakstiskas procedūras izmantošanu.

1.7 Sprieduma saturs

Saistībā ar maza apmēra prasībām nav paredzēti īpaši noteikumi par spriedumu saturu.

1.8 Izmaksu kompensācija

Parasti zaudējušajai pusei tiks uzlikts segt visus pamatotos tiesas izdevumus, kas radušies pretējai pusei, īstenojot lietā nepieciešamos soļus. Tomēr ir noteikti griesti, kādā apmērā var likt atlīdzināt izdevumus neapstrīdētu prasījumu gadījumā un lietās saistībā ar dzīvojamo telpu īri. Šajās lietās maksimālo izdevumu apmēru, ko var likt atlīdzināt zaudējušajam atbildētājam, prasītājs nosaka saskaņā ar izdevumu tabulu.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Lietas būtība neietekmē pārsūdzības tiesības. Pārsūdzības process ir vienāds visās lietās. Paziņojums par nodomu pārsūdzēt apgabaltiesas lēmumu ir jāiesniedz noteiktā termiņā, un pārsūdzības izskata apelācijas tiesa (hovioikeus).

Lapa atjaunināta: 19/04/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.