Maza apmēra prasības

Francija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 756. pantu un turpmākajiem pantiem maza apmēra prasību procedūrās prasību var celt, iesniedzot pieteikumu vietējās tiesās (chambres de proximité des tribunaux judiciaires) un aizsardzības strīdu tiesnešiem (juges des contentieux de la protection).

Procedūra ir mutiska, tomēr puses var iesniegt rakstisku paskaidrojumu, ja vēlas.

Pieteikumā var būt minēta pieteikuma iesniedzēja piekrišana tam, ka procedūra notiek bez tiesas sēdes (Civilprocesa kodeksa 757. pants). Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 828. pantu pusēm ir arī atļauts jebkurā posmā sniegt skaidru piekrišanu tam, ka procedūra notiek bez tiesas sēdes. Šī procedūra bez tiesas sēdes ir spēkā kopš 2020. gada 1. janvāra, un tā ir izveidota, par paraugu ņemot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.

Kanceleja uzaicina puses uz tiesas sēdi, nosūtot ierakstītu vēstuli ar paziņojumu par saņemšanu. Ja atbildētājs nav saņēmis šo vēstuli, tiesnesis var lūgt prasītāju to nogādāt ar tiesu izpildītāja (huissier de justice) starpniecību.

Pirms tiesvedības jācenšas strīdu atrisināt juridiskā samierinātāja vadītā samierināšanas procesā, mediācijas ceļā vai līdzdalīgā procesā — pēc pušu izvēles; ja tas netiek darīts, tiesnesis pēc savas iniciatīvas var lemt, ka pieteikums nav pieņemams.

Juridiskais pārstāvis nav obligāts. Puses var pārstāvēt laulātais, kopdzīves partneris, persona, ar kuru puse ir noslēgusi civiltiesisku solidaritātes paktu, asinsradinieki vai radinieki svainībā taisnā vai sānu līnijā vai viņu nodarbinātas personas.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Prasījums nedrīkst pārsniegt 5000 EUR, un tam jābūt attiecīgās vietējās tiesas vai aizsardzības strīdu tiesneša piekritībā.

1.2 Procedūras piemērošana

1.3 Veidlapas

Pastāv veidlapa iesniegumam tiesā.

Tā ir veidlapa CERFA Nr. 11764*08, kas pieejama Francijas valdības tīmekļa vietnē, visos prāvnieku pieņemšanas dienestos (Services d’Accueil Unique du Justiciable) un vietnē www.justice.fr.

1.4 Advokāta palīdzība

Tā kā tā ir vienkāršota procedūra, kas attiecas uz summām, kuras nepārsniedz 5000 EUR, un, ja vien puses nevienojas par procedūru bez tiesas sēdes, tās uzklausa tiesnesis, tad tiesību aktos nav paredzēta nekāda palīdzība. Tomēr pusēm var palīdzēt vai tās var pārstāvēt advokāts, arī pēc tam, kad tās iesniegušas pieteikumu juridiskās palīdzības saņemšanai.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Noteikumi attiecībā uz pierādījumiem ir līdzīgi parastās procedūras noteikumiem.

1.6 Rakstiska procedūra

Ja vien puses nevienojas par procedūru bez tiesas sēdes, šādā tiesvedībā, kas sākta uz iesnieguma pamata, nav tikai rakstiskas procedūras.

1.7 Sprieduma saturs

Noteikumi attiecībā uz spriedumu ir tādi paši kā parastajā procedūrā.

1.8 Izmaksu kompensācija

Piemēro tos pašus noteikumus, ko piemēro pārējām procedūrām. Tomēr šajā procedūrā principā nav vajadzīga advokāta vai juridiskā pārstāvja iecelšana, tāpēc saistītie izdevumi ir mazāki.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Ņemot vērā šādu prasījumu apmēru, pārsūdzības iespēja ir izslēgta. Pret spriedumu var tikai iebilst (ja atbildētājs nav saņēmis uzaicinājumu uz tiesas sēdi) vai to var nodot kasācijai (ja atbildētājs ir saņēmis uzaicinājumu uz tiesas sēdi).

Saistītās saites

Tieslietu ministrijas (Ministère de la Justice) tīmekļa vietne

Tīmekļa vietne Legifrance

Lapa atjaunināta: 12/01/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.