Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Maza apmēra prasības

Francija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Francijā pastāv vienkāršota procedūra maza apmēra prasījumu iesniegšanai rajona tiesā (tribunal d’instance) — zināma kā “prasība tiesas kancelejā” (déclaration au greffe) —, un to reglamentē Civilprocesa kodeksa 843. un 844. pants. Tiesā vēršas, iesniedzot mutvārdu vai rakstveida prasību kompetentās tiesas kancelejā. Kanceleja uzaicina puses uz tiesas sēdi, nosūtot ierakstītu vēstuli ar paziņojumu par saņemšanu. Tiesas sēdē tiesnesis mēģina puses samierināt un ar pušu piekrišanu var noteikt tiesas samierinātāju. Ja samierināšanās netiek panākta, procedūra turpinās. Advokāta nolīgšana nav obligāta. Puses var pārstāvēt laulātais, dzīvesbiedrs, persona, ar kuru ir noslēgts civiltiesisks solidaritātes pakts, asinsradinieki vai radinieki svainībā taisnā vai sānu līnijā, vai to nodarbinātas personas.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Prasījums nedrīkst pārsniegt 4000 EUR, un tai jābūt attiecīgās rajona tiesas jurisdikcijā.

1.2 Procedūras piemērošana

Procedūra prasības iesniegšanai tiesas kancelejā nav obligāta.

Procedūru prasības iesniegšanai tiesas kancelejā nevar pārveidot par tiesvedību, jo gadījumos, kad prasījums pārsniedz 4000 EUR vai nav rajona tiesas jurisdikcijā, ir jāiesniedz pieteikums kompetentajai tiesai saskaņā ar parasto tiesvedības procedūru.

1.3 Veidlapas

Veidlapa nav obligāta, jo prasību tiesas kancelejā var iesniegt mutvārdos. Tomēr pastāv veidlapa iesniegumam tiesā.

Tā ir veidlapa CERFA Nr. 11764*08, kas pieejama Francijas valdības tīmekļa vietnē, visu rajona tiesu kancelejās un vietnē https://www.justice.fr/.

1.4 Advokāta palīdzība

Tā kā tā ir vienkāršota procedūra, kas attiecas uz summām, kuras nepārsniedz 4000 EUR, puses uzklausa tiesnesis, un tiesību aktos nav paredzēta nekāda palīdzība. Tomēr pusēm var palīdzēt vai tās var pārstāvēt advokāts, arī pēc tam, kad tās iesniegušas pieteikumu juridiskās palīdzības saņemšanai.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Noteikumi attiecībā uz pierādījumiem ir līdzīgi parastās procedūras noteikumiem.

1.6 Rakstiska procedūra

Šīs vienkāršotās tiesvedības ietvaros nav paredzēta rakstveida procedūra.

1.7 Sprieduma saturs

Noteikumi attiecībā uz spriedumu ir tādi paši kā parastajā procedūrā.

1.8 Izmaksu kompensācija

Piemēro tos pašus noteikumus, ko piemēro pārējām procedūrām. Tomēr šajā procedūrā nav vajadzīga advokāta iecelšana vai pārstāvība, tāpēc saistītie izdevumi ir mazāki.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Ņemot vērā šādu prasījumu apmēru, pārsūdzības iespēja ir izslēgta. Attiecībā uz spriedumu var tikai iesniegt iebildumus vai kasācijas sūdzību.

Saites

Tieslietu ministrijas (Ministère de la Justice) tīmekļa vietne

Legifrance tīmekļa vietne

Lapa atjaunināta: 09/09/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.