Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Maza apmēra prasības

Vācija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Civilprocesa kodeksā (Zivilprozessordnung) nav paredzēts īpašs process maza apmēra prasībām. Tomēr minētā kodeksa 495.a pantā ir paredzēts noteikums par vienkāršotu procesu. Tajā tiesai ir ļauts pēc tās ieskatiem lemt par turpmāko rīcību, ja prasības apmērs nepārsniedz EUR 600. Civilprocesa kodeksā šajā saistībā nav paredzēti citi ierobežojumi, piemēram, šādi strīdi netiek iedalīti atsevišķā strīdu kategorijā.

1.2 Procedūras piemērošana

Šādos gadījumos par turpmāko rīcību tiesa var lemt pēc saviem ieskatiem, tostarp tā var izmantot dažus procesa vienkāršošanas paņēmienus. To darīt nav tiesas pienākums. Pat ja prasības apmērs ir mazāks par EUR 600, tiesa var arī nolemt ievērot parastos noteikumus.

Ja tiesa pēc saviem ieskatiem pieņem lēmumu par procesa norisi, puses nevar to apstrīdēt. Puses var tikai pieprasīt mutiska procesa izmantošanu.

1.3 Veidlapas

Standarta veidlapas nav jāizmanto.

1.4 Advokāta palīdzība

Ir spēkā parastie noteikumi, jo tiesvedība tiek vienkāršota tikai procesuālā ziņā. Persona, kurai nav juridiskā pārstāvja, var saņemt tādu pašu palīdzību kā persona, kurai ir juridiskais pārstāvis. Piemēram, prasību vietējā tiesā (Amtsgerichte) var iesniegt mutiski tiesas kancelejā. Arī persona, kurai ir juridiskais pārstāvis, var iesniegt prasību tiesā mutiski, neizmantojot advokāta starpniecību.

Arī tas, vai personai ir vai nav juridiskais pārstāvis, neietekmē tiesas pienākumu sniegt paskaidrojumus un ieteikumus (Aufklärungs- und Hinweispflichten). Tiesai ir juridisks pienākums paskaidrot tiesā notiekošo no juridiskā un praktiskā viedokļa, kā arī izskaidrot neskaidros jautājumus.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Nepastāv ierobežojums, ka tiesa var iegūt pierādījumus tikai parastajā veidā. Pretēji citkārt piemērojamajam principam par tiešajiem pierādījumiem (Unmittelbarkeit), kas nozīmē, ka liecinieki, eksperti vai pašas puses ir jāuzklausa tiesas sēdes laikā pušu klātbūtnē, vienkāršotajā procesā tiesa var, piemēram, noteikt, ka liecinieki, eksperti vai puses tiek uzklausītas pa tālruni vai iesniedz liecību/atzinumu rakstiski.

1.6 Rakstiska procedūra

Tiesvedība var notikt tikai rakstiski, bet gadījumā, ja to pieprasa kāda no pusēm, ir jāizmanto mutisks process.

1.7 Sprieduma saturs

Sprieduma struktūra ir vienkāršāka nekā parastajā tiesvedībā. Tas ir tāpēc, ka lietās, kuru prasības apmērs ir mazāks par EUR 600, spriedumus parasti nevar pārsūdzēt.

Piemēram, spriedumā var nebūt iekļauts faktu apraksts. Tāpat pastāv iespēja izlaist nolēmuma pamatojumu, ja puses tam piekrīt vai ja būtiskākie pamatojumi jau ir izklāstīti tiesas protokolā. Tomēr, ņemot vērā starptautiskās juridiskās prasības, spriedumā ir jānorāda tā pamatojumi, ja spriedums tiks piemērots ārvalstīs (Civilprocesa kodeksa 313.a panta 4. punkta 5) apakšpunkts).

Ja tiesa izņēmuma kārtā pieļauj nolēmuma apstrīdēšanu, kas ir atkarīgs no tiesneša lēmuma, sprieduma struktūrai ir jāatbilst parastajām prasībām.

1.8 Izmaksu kompensācija

Izdevumu atlīdzināšana netiek ierobežota, piemēro parastos noteikumus.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Parasti lietā, kuras prasības apmērs ir mazāks par EUR 600, spriedumu pārsūdzēt nevar. Tomēr izņēmuma gadījumos to ir iespējams pārsūdzēt, ja pirmās instances tiesa spriedumā to ir paredzējusi. Tas dažkārt tiek darīts tāpēc, ka lieta ir ļoti būtiska, vai tāpēc, ka ir vajadzīgs apelācijas tiesas nolēmums, lai tiktu veidota judikatūra vai lai nodrošinātu judikatūras konsekvenci.

Ja apstrīdēšana nav atļauta, pirmās instances tiesai lieta ir jāpārskata, ja puse, kurai spriedums bija nelabvēlīgs, ceļ iebildumus, ka tiesa to nav pietiekami uzklausījusi un tas ir būtiski ietekmējis nolēmumu.

Lapa atjaunināta: 05/05/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.