Maza apmēra prasības

Vācija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Civilprocesa kodeksā (Zivilprozessordnung) nav paredzēts īpašs process maza apmēra prasībām. Tomēr Civilprocesa kodeksa 495.a pantā ir paredzēti īpaši procesuāli noteikumi, kas paredz vienkāršotu procesu. Saskaņā ar minēto pantu tiesai ir ļauts pēc tās ieskatiem lemt par turpmāko procesa gaitu, ja prasības apmērs nepārsniedz 600 eiro. Civilprocesa kodeksā šajā saistībā nav paredzēti nekādi citi ierobežojumi, piemēram, šādi strīdi netiek iedalīti atsevišķā strīdu kategorijā.

1.2 Procedūras piemērošana

Kā jau norādīts, šādos gadījumos par turpmāko procesa gaitu tiesa var lemt pēc saviem ieskatiem, tostarp tā var izmantot dažus procesa vienkāršošanas paņēmienus. Taču tas nav tiesas pienākums, pat ja prasības apmērs ir mazāks par 600 eiro, tiesa var arī nolemt ievērot parasto procesu.

Ja tiesa pēc saviem ieskatiem pieņem lēmumu par procesa turpmāko gaitu, puses nevar to apstrīdēt. Puses var tikai pieprasīt mutiska procesa izmantošanu.

1.3 Veidlapas

Standarta veidlapas nav jāizmanto.

1.4 Advokāta palīdzība

Ir spēkā vispārīgi piemērojamie noteikumi. Tiesvedība tiek vienkāršota tikai procesuālā ziņā. Persona, kurai nav juridiskā pārstāvja, var saņemt tādu pašu palīdzību procesuāltiesiskos jautājumos kā persona, kurai ir juridiskais pārstāvis. Vācijā, piemēram, prasību vietējā tiesā (Amtsgericht) var iesniegt mutiski tiesas kancelejā, kur to ieraksta protokolā. Arī persona, kurai ir juridiskais pārstāvis, var iesniegt prasību tiesā mutiski, neizmantojot advokāta starpniecību.

Arī tas, vai personai ir vai nav juridiskais pārstāvis, neietekmē tiesas pienākumu sniegt paskaidrojumus un ieteikumus (Aufklärungs- und Hinweispflichten). Tiesai ir juridisks pienākums paskaidrot tiesā notiekošo no juridiskā un praktiskā viedokļa, kā arī izskaidrot neskaidros jautājumus.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Nepastāv ierobežojums, ka tiesa var iegūt pierādījumus tikai parastajā veidā. Pretēji citkārt piemērojamajam principam par tiešajiem pierādījumiem (Unmittelbarkeit), kas nozīmē, ka liecinieki, eksperti vai pašas puses ir jāuzklausa tiesas sēdes laikā pušu klātbūtnē, vienkāršotajā procesā tiesa var, piemēram, noteikt, ka liecinieki, eksperti vai puses tiek uzklausītas pa tālruni vai iesniedz liecību/atzinumu rakstiski.

1.6 Rakstiska procedūra

Var izmantot tikai rakstisku procedūru. Tomēr, ja kāda no pusēm to pieprasa, ir jāveic mutisks tiesas process.

1.7 Sprieduma saturs

Sprieduma struktūra ir vienkāršāka nekā parastajā tiesvedībā. Tas ir tāpēc, ka lietās, kuru prasības apmērs ir mazāks par 600 eiro, spriedumus parasti nevar pārsūdzēt.

Piemēram, spriedumā var nebūt iekļauts faktu apraksts. Tāpat pastāv iespēja izlaist nolēmuma pamatojumu, ja puses tam piekrīt vai ja būtiskākie pamatojumi jau ir izklāstīti tiesas protokolā. Tomēr, ņemot vērā starptautiskās juridiskās prasības, spriedumā ir jānorāda tā pamatojumi, ja spriedums tiks piemērots ārvalstīs (Civilprocesa kodeksa 313.a panta punkta 4. apakšpunkts).

Ja tiesa izņēmuma kārtā pieļauj nolēmuma apstrīdēšanu, sprieduma struktūrai ir jāatbilst parastajām prasībām.

1.8 Izmaksu kompensācija

Izdevumu atlīdzināšana netiek ierobežota, piemēro parastos noteikumus.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Parasti lietā, kuras prasības apmērs ir mazāks par 600 eiro, spriedumu pārsūdzēt nevar. Tomēr izņēmuma gadījumos to ir iespējams pārsūdzēt, ja pirmās instances tiesa spriedumā to ir paredzējusi. Tas dažkārt tiek darīts tāpēc, ka lieta ir ļoti būtiska, vai tāpēc, ka ir vajadzīgs apelācijas tiesas nolēmums, lai tiktu veidota judikatūra vai lai nodrošinātu judikatūras konsekvenci.

Ja apstrīdēšana nav atļauta, pirmās instances tiesai lieta ir jāpārskata, ja puse, kurai spriedums bija nelabvēlīgs, ceļ iebildumus, ka tiesa to nav pietiekami uzklausījusi un tas ir būtiski ietekmējis nolēmumu. Ja tiesa šo nepilnību nenovērš, puse var iesniegt tikai konstitucionālu sūdzību Federālajā Konstitucionālajā tiesā.

Lapa atjaunināta: 06/05/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.