Maza apmēra prasības

Grieķija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Vai Grieķijā piemēro maza apmēra prasību procedūru (proti, īpašu procedūru, kas ir procesuāli vienkāršota salīdzinājumā ar parasto procedūru un ko piemēro gadījumos, kad prasības apmērs ir zemāks par konkrētu finansiālu robežvērtību vai, izskatot konkrētas lietas, neatkarīgi no finansiālās robežvērtības)?

Civilprocesa kodeksa M iedaļas 466.–469. pantā paredzēti īpaši noteikumi attiecībā uz maza apmēra prasībām.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Īpašos noteikumus attiecībā uz maza apmēra prasībām piemēro šādos gadījumos:

  1. ja strīda priekšmets ir maza apmēra prasību tiesas jurisdikcijā un ir saistīts ar prasībām un tiesībām attiecībā uz kustamu īpašumu vai īpašumtiesībām uz to, un tā vērtība nepārsniedz 5000 EUR, un
  2. ja strīda priekšmeta vērtība pārsniedz 5000 EUR, ja prasītājs paziņo, ka prasības priekšmeta vietā pieņems summu, kas nepārsniedz 5000 EUR. Tādā gadījumā atbildētājam tiek piespriests vai nu samaksāt prasības pieteikumā prasīto summu, vai arī vērtību, kas norādīta maza apmēra prasību tiesas spriedumā.

1.2 Procedūras piemērošana

Procedūras izmantošana ir obligāta.

Tiesa un tiesvedībā iesaistītās puses nedrīkst izmantot parasto procedūru īpašās maza apmēra prasību procedūras vietā.

1.3 Veidlapas

Vēl nav pieņemts Prezidenta dekrēts par standarta dokumentu aktivizēšanu maza apmēra prasībām (pašlaik tiek īstenots).

1.4 Advokāta palīdzība

Vai procesuālos jautājumos kāds (piem., tiesas darbinieks vai tiesnesis) sniedz palīdzību tiesvedībā iesaistītajām pusēm, kuras nepārstāv advokāts? Ja tā, tad cik lielā mērā?

Puse var ierasties tiesā pati, vai arī to var pārstāvēt advokāts.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Vai ir atsevišķi noteikumi par pierādījumu iegūšanu, un vai tie ir atviegloti salīdzinājumā ar noteikumiem, ko piemēro parastajā procedūrā? Ja tā, tad kurš noteikums un kādā mērā?

Maza apmēra prasību tiesas tiesnesis īpašajā maza apmēra prasību procedūrā var atkāpties no procesuālajiem noteikumiem un ņemt arī vērā pierādījumus, kas neatbilst likuma prasībām.

1.6 Rakstiska procedūra

Prasības pieteikums ir jāiesniedz maza apmēra prasību tiesas kancelejā. Prasības pieteikumā ietver:

  1. tādu faktu precīzu aprakstu, ar kuriem pamato prasību saskaņā ar tiesību aktiem un attaisno to, ka prasītājs ierosina lietu pret atbildētāju,
  2. precīzu strīda priekšmeta aprakstu un
  3. konkrētu prasību.

1.7 Sprieduma saturs

 

1.8 Izmaksu kompensācija

Izmaksas netiek atlīdzinātas.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Maza apmēra prasību lēmumi nav pārsūdzami.

Lapa atjaunināta: 08/05/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.