Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Maza apmēra prasības

Grieķija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Vai Grieķijā piemēro maza apmēra prasību procedūru (proti, īpašu procedūru, kas ir procesuāli vienkāršota salīdzinājumā ar parasto procedūru un ko piemēro gadījumos, kad prasības apmērs ir zemāks par konkrētu finansiālu robežvērtību vai, izskatot konkrētas lietas, neatkarīgi no finansiālās robežvērtības)?

Civilprocesa kodekss paredz īpašus noteikumus attiecībā uz maza apmēra prasību izskatīšanu (XIII iedaļas 466.–472. pants).

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Īpašos noteikumus par maza apmēra prasībām piemēro šādos gadījumos: 1) ja strīda priekšmets ir apgabala civiltiesas (eirinodikeío) jurisdikcijā un ir saistīts ar prasībām attiecībā uz vai tiesībām uz kustamu īpašumu vai īpašumtiesībām uz kustamu īpašumu, kura vērtība nepārsniedz EUR 5000, vai 2) ja prasības summa pārsniedz EUR 5000, taču prasības iesniedzējs paziņo, ka prasības vai tiesību, uz ko attiecas tiesvedība, noregulēšanā akceptēs summu, kas nepārsniedz EUR 5000. Šādā gadījumā, pieņemot atbildētājam nelabvēlīgu spriedumu lietā, viņam/viņai tiek uzdots apmierināt prasību vai īstenot tiesības, uz ko attiecas tiesvedība, vai samaksāt summu, ko noteikusi tiesa.

1.2 Procedūras piemērošana

Procedūras izmantošana ir obligāta.

Nedz tiesa, nedz arī tiesvedībā iesaistītās puses nevar izvēlēties piemērot parasto procedūru īpašās maza apmēra prasību procedūras vietā.

1.3 Veidlapas

Veidlapas nav pieejamas.

1.4 Advokāta palīdzība

Vai procesuālos jautājumos kāds (piem., tiesas darbinieks vai tiesnesis) sniedz palīdzību tiesvedībā iesaistītajām pusēm, kuras nepārstāv advokāts? Ja tā, tad cik lielā mērā?

Tiesvedībā iesaistītās puses var pašas sevi pārstāvēt tiesā. Tiesvedības dalībnieku var pārstāvēt arī laulātais(-ā), augšupējais vai lejupējais radinieks, asinsradinieks līdz otrajai pakāpei vai ar laulības saitēm saistīts radinieks līdz otrajai pakāpei, vai tiesvedības dalībnieka algots darbinieks. Tiek uzskatīts, ka laulātais(-ā) vienmēr var pārstāv otru laulāto un var iecelt citus pārstāvjus. Nav noteikumu, kas paredzētu, ka šādos gadījumos tiesas darbinieks vai tiesnesis palīdz tiesvedības dalībniekam vai pārstāvjiem, kuri nav advokāti.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Vai atsevišķi noteikumi par pierādījumu iegūšanu ir mazāk stingri salīdzinājumā ar noteikumiem, ko piemēro parastajā procedūrā? Ja tā, tad kurš noteikums un kādā mērā?

Izskatot maza apmēra prasības saskaņā ar īpašo maza apmēra prasību procedūru, apgabala civiltiesas tiesneši var atkāpties no parastajiem procesuālajiem noteikumiem, proti, viņi var ņemt vērā pierādījumus, kuri neatbilst likumā noteiktajām prasībām, kā arī pēc saviem ieskatiem var piemērot procedūru, kuru viņi attiecīgajos apstākļos uzskata par drošāko, ātrāko un ar mazākajām izmaksām saistīto metodi faktu noskaidrošanai.

1.6 Rakstiska procedūra

Prasības pieteikumu var iesniegt rakstiski apgabala civiltiesas sekretariātā vai mutiski apgabala civiltiesas tiesnesim — šādā gadījumā prasības pieteikuma iesniegšanu protokolē. Prasības pieteikums ietver šādu informāciju: a) tādu faktu precīzs apraksts, ar kuriem pamato prasību saskaņā ar tiesību aktiem un attaisno to, ka prasītājs ierosina lietu pret atbildētāju; b) strīda priekšmeta precīzs apraksts; c) prasītais tiesas nolēmuma īpašais veids; kā arī d) jebkādi pieejamie pierādījumi.

1.7 Sprieduma saturs

Spriedumus pasludina mutiski atklātā tiesas sēdē, parasti — tūlīt pēc uzklausīšanas tiesas sēdes laikā, pirms tiesnesis izskata nākamo lietu. Spriedumu pusēm neizsniedz, ja tiesas protokolos apliecināts, ka spriedums pasludināts, klātesot abām pusēm vai klātesot personām, kuras pārstāv puses lietā, vai pušu pilnvarotiem juristiem.

1.8 Izmaksu kompensācija

Izmaksas netiek atlīdzinātas.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Spriedumus attiecībā uz maza apmēra prasībām nevar pārsūdzēt.

Lapa atjaunināta: 17/07/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.