Maza apmēra prasības

Ungārija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Izņemot procedūru, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (un 598. līdz 602. pantu 2016. gada Likumā Nr. CXXX par Civilprocesa kodeksu, kas attiecas uz jautājumiem, kuri nav atrisināti ar šo regulu), Ungārijas tiesību aktos, kas ir spēkā kopš 2018. gada 1. janvāra, nav īpašas procedūras, ko piemēro maza apmēra prasībām. Maza apmēra prasības bija noteiktas 1952. gada Likumā Nr. III par Civilprocesa kodeksu; tomēr šis likums tika atcelts ar 2016. gada Likumu Nr. CXXX par Civilprocesa kodeksu, kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī. Tas nozīmē, ka Ungārijas civilprocesā kopš 2018. gada 1. janvāra nav īpašu noteikumu, kas būtu piemērojami maza apmēra prasībām. Līdz ar to uz maza apmēra prasību izpildi attiecas vispārējie noteikumi. Tomēr lietas, kas ierosinātas pirms 2018. gada 1. janvāra, tiek izskatītas saskaņā ar iepriekšējo 1952. gada Likumu Nr. III par Civilprocesa kodeksu. Tādēļ turpmāk sniegtā informācija attiecas tikai uz lietām, kas vēl nav izskatītas un kas tika ierosinātas pirms 2018. gada 1. janvāra.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Maza apmēra prasību procedūra ir jāpiemēro tiesvedībā, lai piedzītu prasības, kas nepārsniedz 1 miljonu HUF, kas ir uzsākta, pamatojoties uz iebildumu paziņojumu par saņemtu maksājuma rīkojumu, vai kas seko maksājuma rīkojuma procedūrai, t. i., ja:

a) notārs ex officio noraida pieteikumu par maksājuma rīkojuma izdošanu un pēc tam prasītājs iesniedz prasību tiesā, lai izpildītu prasību;

b) notārs ar dekrētu atceļ maksājuma rīkojuma procedūras rīkojumu, un pēc tam prasītājs iesniedz prasību tiesā, lai izpildītu prasību.

1.2 Procedūras piemērošana

Procedūru īsteno rajona tiesas

1.3 Veidlapas

Pieteikuma veidlapas prasības iesniegšanai nav paredzētas, taču attiecībā uz maksājuma rīkojuma procedūrām, kas notiek pirms šādu pieteikumu iesniegšanas un ietilpst civiltiesību notāru kompetencē, šāda veidlapa ir pieejama Ungārijas Civiltiesību notāru palātas tīmekļa vietnē un notāru birojos.

1.4 Advokāta palīdzība

Palīdzība ir pieejama. Lai veicinātu tiesību realizēšanu, fiziskas personas, kuru ienākumu apmērs un finansiālais stāvoklis neļauj segt procesuālās izmaksas, pēc viņu lūguma tiek pilnībā vai daļēji atbrīvotas no šo izdevumu segšanas. Saskaņā ar Likumu par nodevām puses var būt tiesīgas uz samazinātām tiesas nodevām (atbrīvojums no nodevām vai tiesības atlikt to samaksu), un personām, kurām tas nepieciešams, ir tiesības izmantot arī juridiskā konsultanta vai advokāta pakalpojumus saskaņā ar Likumu par juridisko palīdzību — ja tas nepieciešams šo personu tiesību efektīvai īstenošanai.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Tiesvedībās, kas sāktas, pamatojoties uz iebildumu paziņojumu par saņemtu maksājuma rīkojumu, tiesa ne vēlāk kā ar tiesas sēdes pavēsti atbildētājam paziņo par faktiem un pierādījumiem, kurus ir iesniedzis prasītājs. Puse var iesniegt pierādījumus, vēlākais, sēdes pirmajā dienā. Izņēmuma gadījumā puse var sniegt pierādījumus jebkurā procesa brīdī, ja pretējā puse tam piekrīt vai arī ja puse, iesniedzot pierādījumus, atsaucas uz faktiem vai pierādījumiem, galīgiem tiesas lēmumiem vai citiem administratīviem aktiem, kas pusei no viņas neatkarīgu apstākļu dēļ kļuvuši zināmi pēc noteiktā pierādījumu sniegšanas termiņa vai par ko puse no tās neatkarīgu apstākļu dēļ ir tikusi informēta pēc noteiktā termiņa, un ja puse iesniedz pietiekamus pierādījumus šāda apgalvojuma pamatojumam.

Ja pieteikumā ir veikti grozījumi vai ir iesniegta pretprasība, puse var iesniegt atbilstošus pierādījumus, kad tiek veikti grozījumi (iesniegta pretprasība), savukārt kompensācijas prasību apstrīdēšanas gadījumos pierādījumus saistībā ar kompensācijas prasību var iesniegt vienlaikus ar iebildumu paziņojumu. Tiesai ir jāignorē jebkādi pierādījumi, kas ir iesniegti, neievērojot šos noteikumus. Kopumā ir piemērojami vispārējie noteikumi par pierādījumiem.

1.6 Rakstiska procedūra

Tiesa arī veic uzklausīšanu.

1.7 Sprieduma saturs

Sprieduma saturu nosaka vispārpiemērojamas normas, ievērojot nosacījumu, ka pēc sprieduma rezolutīvās daļas puses ir jāinformē par elementiem, kuri ietverami apelācijas sūdzībā, un par tiesiskajām sekām, kas rodas, ja šādi elementi netiek iekļauti.

1.8 Izmaksu kompensācija

Parasti ir piemērojams princips “zaudētājs maksā”.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Attiecībā uz pārsūdzības iespēju ir noteikti vairāki ierobežojumi, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka pārsūdzību var iesniegt tikai atsaucoties uz pirmajā instancē pieļautajiem procesuālo noteikumu pārkāpumiem vai arī ja ir nepareizi piemērotas tās tiesību normas, uz kuru pamata lieta tika izskatīta pēc būtības. Attiecībā uz apelācijas sūdzību iesniegšanu un apelācijas sūdzību iesniegšanas termiņiem ir piemērojami vispārējie noteikumi, t. i., tās jāiesniedz tiesā, kas pieņēma lēmumu pirmajā instancē, 15 dienās pēc sprieduma izdošanas un tās izskatīs kompetentā apgabala tiesa.

Lapa atjaunināta: 16/03/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.