Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Maza apmēra prasības

Īrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Jā, atbilstoši Īrijas tiesību aktiem šāda procedūra pastāv kā alternatīva metode maza apmēra civilprasību ierosināšanai. [Skatīt 1997. un 1999. gadā pieņemto Apgabaltiesas (maza apmēra prasību izskatīšanas procedūras) reglamentu). Tas ir pakalpojums, ko sniedz apgabaltiesas un kas paredzēts patērētāju prasību lētai izskatīšanai, neiesaistot advokātu. Tiesvedību par maza apmēra prasībām (t.i., noteiktas prasības, kuru maksimālais apmērs ir € 2000) var ierosināt arī internetā.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Maza apmēra prasību izskatīšanas procedūra ietver šādus prasības veidus:

(i) prasība par precēm vai pakalpojumiem, kas pirkti personīgai lietošanai no kāda, kas tos pārdod, veicot uzņēmējdarbību (patērētāju prasības);

(ii) prasība par mantas maznozīmīgu bojājumu (bet izslēdzot personisku aizskārumu);

(iii) prasība par īres depozīta neatgūšanu noteiktu veidu īrētiem īpašumiem, piemēram, brīvdienu mājai vai istabai/dzīvoklim telpās, kurās dzīvo arī īpašnieks, ja prasības apmērs nepārsniedz € 2000.

Prasības par izīrētāja/īrnieka prasībām vai īrētu izmitināšanas vietu, kas neietilpst maza apmēra prasību izskatīšanas procedūrā, var izskatīt Privāto dzīvesvietu nomas padome (Private Residential Tenancies Board, 2nd Floor, O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2). Tīmekļa vietne: https://www.rtb.ie

Maza apmēra prasību izskatīšanas procedūra neattiecas uz prasībām, kuru pamatā ir:

(i) izpirkumnomas līgums;

(ii) līzinga līguma noteikumu pārkāpums;

(iii) parādi.

1.2 Procedūras piemērošana

Uz prasību attiecas šī procedūra, ja patērētājs ir iegādājies preces vai pakalpojumus personīgai lietošanai no kāda, kas tos pārdod, veicot uzņēmējdarbību. Tāpat kopš 2010. gada janvāra procedūru var izmantot viens uzņēmējs pret citu uzņēmēju. Maza apmēra prasības izskata Apgabaltiesas sekretārs jeb t.s. maza apmēra prasību sekretārs . Ja iespējams, sekretārs mēģina panākt vienošanos pušu starpā bez nepieciešamības izšķirt lietu tiesā. Ja vienošanos nevar panākt, sekretārs prasību iesniedz izskatīšanai apgabaltiesā.

Prasības iesniedzējam ir jāpārbauda tās personas vārds, uzvārds un adrese vai tā uzņēmuma nosaukums un adrese, pret ko tas vēlas iesniegt prasību. Uzņēmuma gadījumā tā reģistrētajam nosaukumam ir jābūt precīzam. Šai detalizētajai informācijai ir jābūt pareizai, lai tiesu izpildītājs varētu izpildīt tiesas rīkojumu (dekrētu).

Ja maza apmēra prasību sekretārs saņem paziņojumu no atbildētāja par prasības apstrīdēšanu vai pretprasības iesniegšanu, sekretārs sazinās ar prasības iesniedzēju un iesniedz tam atbildētāja atbildi vai atbildi uz prasību. Lai panāktu vienošanos, sekretārs var intervēt abas puses un ar tām risināt sarunas.

Ja atbildētājs atzīst prasības pamatotību, viņam par to ir jāpaziņo sekretāra birojam, iesniedzot veidlapu “Paziņojums par atbildības uzņemšanos”. Ja atbildētājs neatbild, prasība automātiski tiek uzskatīta par neapstrīdētu. Pēc tam apgabaltiesa izdod rīkojumu par labu prasības iesniedzējam (tā, ka iesniedzējam nav jāapmeklē tiesa) par prasībā norādīto apmēru un norīko tā apmaksu konkrētā īsā laika periodā.

1.3 Veidlapas

Maza apmēra prasību sekretārs prasības iesniedzējam izsniedz pieteikuma veidlapu, ko var arī lejupielādēt Tiesu pakalpojumu tīmekļa vietnē https://www.courts.ie.

1.4 Advokāta palīdzība

Tā kā maza apmēra prasību izskatīšanas procedūras mērķis ir atrisināt patērētāju prasības lēti, neiesaistot advokātu, parasti šāda veida prasību sastādīšanai nav nepieciešama juridiskā palīdzība vai konsultācijas.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Ja lieta tiek iesniegta tiesā, pusēm ir jāapmeklē apgabaltiesas sēde. Lietu kā parastu apgabaltiesas sēdi izskatīs publiski. Kad tiek sasaukta tiesa, tiesas sekretārs sauks prasības iesniedzēju sniegt pierādījumus liecinieku tribīnē. Pierādījumi ir jāsniedz, zvērot vai paužot apliecinājumu, un atbildētājs saistībā ar prasību var nopratināt prasības iesniedzēju. Arī atbildētājs var sniegt pierādījumus. Katru liecinieku var nopratināt pretējā puse vai tās juridiskais pārstāvis, ja tāds ir ieradies. Tāpat puses ir tiesīgas izsaukt lieciniekus vai iesniegt ziņojumus no lieciniekiem, bet tās nevarēs atgūt šādi radītas izmaksas, jo procedūrā nebija paredzēta šādu izmaksu segšana, bet gan tās mērķis ir veicināt maza apmēra prasību izskatīšanu salīdzinoši nedārgā forumā.

1.6 Rakstiska procedūra

Ja lietu neatrisina maza apmēra prasību sekretārs, izskatīšanas dienā prasības iesniedzējam ir jāsniedz dokumentāli pierādījumi prasības pamatošanai, piemēram, jebkādas atbilstošas vēstules, kvītis vai rēķini. Turklāt abām pusēm ir iespēja sniegt mutiskus pierādījumus un tikt nopratinātām.

1.7 Sprieduma saturs

Ja prasības iesniedzēja prasība tiek apmierināta, apgabaltiesa izdod rīkojumu par labu prasības iesniedzējam par prasībā norādīto apmēru un piespriež tā apmaksu konkrētā īsā laika periodā.

1.8 Izmaksu kompensācija

Puses drīkst izmantot juridiskā konsultanta pakalpojumus, tomēr tās nav tiesīgas atgūt šādi radītas izmaksas no otras puses pat tad, ja prasība tiek apmierināta. Maza apmēra prasību izskatīšanas procedūras mērķis ir veicināt prasības iesniegšanu, neiesaistot advokātu vai aizstāvi.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Gan prasības iesniedzējam, gan atbildētājam ir tiesības pārsūdzēt apagabaltiesas rīkojumu apriņķa tiesā. Par izmaksām lemj apriņķa tiesa, un tas ir katra apriņķa tiesas tiesneša lēmums.

Saistītās saites

https://www.courts.ie

https://www.courts.ie/small-claims

http://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

https://www.courts.ie/small-claims

Lapa atjaunināta: 26/04/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.