Maza apmēra prasības

Lietuva
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksa (Civilinio proceso kodeksas) IV daļas XXIV nodaļā ir paredzēta valsts maza apmēra prasību procedūra.

Eiropā maza apmēra prasības izskata saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, un Eiropas maza apmēra prasību lietas izskata saskaņā ar strīdu izšķiršanas procedūras vispārējiem noteikumiem, ņemot vērā izņēmumus, kas paredzēti Lietuvas Republikas Likumā, ar ko īsteno Eiropas Savienības un starptautiskos tiesību aktus par civilprocesa norisi (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Valsts maza apmēra prasību procedūru un Eiropas maza apmēra prasību procedūru piemēro finansiālām prasībām, kuru summa nepārsniedz 2 000 EUR.

Eiropas maza apmēra prasību procedūru piemēro civilprasībām, kuru summa nepārsniedz 2 000 EUR. Šo procedūru nepiemēro lietām par: fizisku personu statusu vai tiesībspēju; īpašumtiesībām, ko rada laulības, uzturēšanas, testamentu un mantošanas tiesiskās attiecības; bankrotiem, tiesvedību saistībā ar maksātnespējīgu uzņēmējsabiedrību vai citu juridisku personu likvidāciju, sociālo nodrošinājumu, šķīrējtiesām, darba tiesībām, nekustamā īpašuma nomu vai īri, izņemot naudas prasījumiem, kā arī privātās dzīves neaizskaramības un ar to saistītu tiesību pārkāpumiem, arī goda un cieņas aizskaršanu.

1.2 Procedūras piemērošana

Procedūru piemēro no 2009. gada 1. janvāra. Eiropas maza apmēra prasības izskata apgabala tiesas saskaņā ar teritoriālās jurisdikcijas noteikumiem, kas paredzēti Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksā, proti, pilsētu vai rajonu tiesas.

Regulas (EK) Nr. 861/2007 4. panta 3. punktā un 5. panta 7. punktā noteiktajos gadījumos tiesai jāinformē prasības iesniedzējs / atbildētājs, ka viņam ir tiesības iesniegt prasību/pretprasību ne vēlāk kā 14 dienās pēc tiesas paziņojuma saņemšanas saskaņā ar prasībām, kas izklāstītas Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksā. Ja prasības iesniedzējs / atbildētājs šā punkta 1. teikumā noteiktajā termiņā neiesniedz tiesai pareizi aizpildītu prasības/pretprasības pieteikumu, uzskata, ka prasības pieteikums nav iesniegts, un to ar tiesas nolēmumu atgriež prasības iesniedzējam / atbildētājam. Šādu tiesas nolēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot atsevišķu apelācijas sūdzību.

1.3 Veidlapas

Veidlapas ir pieejamas tiesās un Lietuvas tiesu elektronisko pakalpojumu portālā.

1.4 Advokāta palīdzība

Juridiskā pārstāvja / advokāta klātbūtne nav nepieciešama. Tiesas nodrošina palīdzību saistībā ar veidlapu aizpildīšanu, taču nesniedz konsultācijas par prasību pēc būtības. Regulas (EK) Nr. 861/2007 11. panta 1. punktā ir noteikta praktiskā palīdzība un informācija, ko procesā iesaistītajām pusēm sniedz iestādes, kas sniedz primāro valsts garantēto juridisko palīdzību.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Pierādījumu vākšana ir reglamentēta Civilprocesa kodeksa II daļas XIII nodaļā.

1.6 Rakstiska procedūra

Saskaņā ar valsts maza apmēra prasību procedūru tiesa, kas izskata lietu, var pati lemt par lietas izskatīšanas norisi un procedūru. Lietu var izskatīt mutiski, ja to ir pieprasījusi vismaz viena puse. Ja procedūra notiek rakstiski, lietā iesaistītās personas netiek pieaicinātas un nepiedalās lietas izskatīšanā tiesā. Lietā iesaistītajām personām par rakstisko procedūru paziņo saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 133. panta 3. punktu. Ja lietu izskata pēc būtības, piemērojot rakstisku procedūru, īpašā tīmekļa vietnē vismaz septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas paziņo lietas izskatīšanas datumu, laiku un vietu, kā arī tiesas sastāvu, izņemot kodeksā noteiktus gadījumus, kad pusēm informāciju sniedz, izmantojot citu procedūru. Minēto informāciju sniedz arī tiesas birojs.

1.7 Sprieduma saturs

Saskaņā ar valsts maza apmēra prasību procedūru tiesas nolēmumā jābūt ievaddaļai un rezolutīvajai daļai, kā arī jāsniedz īss pamatojums.

1.8 Izmaksu kompensācija

Par maza apmēra prasībām ir jāmaksā tiesas nodeva (žyminis mokestis) tādā apmērā, kā noteikts Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksa 80. panta 1. punkta 6) apakšpunktā. Nodeva atbilst 1/4 daļai no nodevas, kas maksājama par prasību, taču nav mazāka par 10 EUR.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Likuma 29. pantā noteikts, ka Lietuvas tiesu nolēmumus, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas maza apmēra prasību procedūru, var pārsūdzēt. Pārsūdzības procedūru reglamentē Lietuvas Civilprocesa kodeksa 301.–333. pants. Saskaņā ar kodeksa 307. panta 1. punktu, ja ir iemesls pārsūdzībai, apelācijas sūdzību var iesniegt 30 dienās pēc tiesas nolēmuma pieņemšanas.

Lapa atjaunināta: 22/03/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.