Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Maza apmēra prasības

Luksemburga
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Papildus Eiropas procedūrai maza apmēra prasībām, kas noteikta ar 2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 861/2007, saskaņā ar Luksemburgas normatīvo regulējumu attiecībā uz prasījumiem, kuru maksimālais apmērs (neskaitot procentus un izmaksas) ir 15 000 EUR, pastāv arī vienkāršota prasījumu piedziņas procedūra, kas zināma kā “maksājuma rīkojums” (ordonnance de paiement).

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Ar maksājuma rīkojuma procedūru iespējams piedzīt jebkādus naudas parādus, kuru apmērs nepārsniedz 15 000 EUR, ar nosacījumu, ka parādnieka domicils ir Luksemburgā.

1.2 Procedūras piemērošana

Prasītāja ziņā ir izlemt, vai parādu piedzīšanai izmantot maksājuma rīkojuma procedūru, jo prasītājs var pieteikt arī uzaicinājumu ierasties miertiesā (citation).

Maksājuma ordera procedūra miertiesā un pieteikums apriņķa tribunālā provizoriska maksājumu rīkojuma saņemšanai cita starpā atšķiras ar to, ka miertiesas procedūras rezultātā miertiesa var izdot pilnu spriedumu (jugement), bet apriņķa tribunāla procesā var tikt izdots vienīgi tiesas rīkojums (ordonnance).

1.3 Veidlapas

Pieteikumu maksājuma rīkojumam var iesniegt vai nu mutiski, vai rakstiski, iesniedzot to miertiesas kancelejā.

Lai pieteikums būtu derīgs, tajā ir jānorāda prasītāja un atbildētāja uzvārds, vārds, nodarbošanās un juridiskā adrese vai dzīvesvieta, kā arī pamatojuma argumentācija un prasījuma apmērs, un jāiesniedz arī pieteikums nosacījuma maksājuma rīkojumam.

Kreditoram jāpievieno vai jāiesniedz dokumenti, kas veido pierādījumu par parāda eksistenci un apmēru, un jāpierāda, ka tie ir pamatoti.

Tekstu salīdzināšana liecina, ka pamatojuma argumentācija, kas nepieciešama miertiesā izskatāmajām prasībām, nav tik plaša, jo minētajā gadījumā ir pietiekami norādīt parāda apmēru un izcelsmi.

1.4 Advokāta palīdzība

Normatīvajā regulējumā nav paredzēts pienākums tiesu izpildītājiem vai tiesām sniegt pusēm palīdzību.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Piemērojami vispārpieņemtie noteikumi par pierādījumiem. Skatīt “Pierādījumu iegūšana — Luksemburga”.

1.6 Rakstiska procedūra

Ja parādnieks iesniedz pretenziju un kreditors vēlas procesu turpināt, ir jāorganizē prasības izskatīšana atklātā sēdē.

1.7 Sprieduma saturs

Attiecībā uz spriedumiem, kas pieņemti lietās par maksājumu rīkojumiem, ir piemērojami tie paši principi un noteikumi, kā attiecībā uz spriedumiem, kas pieņemti vispārējos procesos.

1.8 Izmaksu kompensācija

Saskaņā ar Luksemburgas likumdošanu izmaksas parasti sedz zaudējusī puse, lai arī tiesa ar īpašu un argumentētu lēmumu var nolemt, ka izmaksas pilnā apmērā vai daļēji sedz cita puse. Ja pusei, kas uzvarējusi tiesā, ir radušās ar procesu saistītas izmaksas, tā var pieprasīt, lai otra puse šīs izmaksas tai atlīdzina.

Pretēji principam, kas piemērojams citās valstīs, izmaksas par advokātu pakalpojumiem netiek sistemātiski kompensētas. Saskaņā ar Luksemburgas likumdošanu izmaksas, kas paredzētas Jaunā Civilprocesa kodeksa 238. pantā, ietver izmaksas, kas saistītas ar tiesu izpildītājiem, ekspertiem, lieciniekiem, tulkošanu utt., bet neietver izmaksas par advokātu pakalpojumiem.

Tiesnesis var nolemt, ka pusei, kas uzvarējusi tiesā, jāmaksā fiksēta summa, kas paredzēta, lai segtu prasības rezultātā radušās izmaksas, tostarp izmaksas par advokāta pakalpojumiem. Tā tas notiek gadījumos, kad būtu nesamērīgi likt vienai pusei uzņemties radušos izdevumus, kuri nav ietverti izmaksās; tiesnesis pēc saviem ieskatiem var uzlikt otrai pusei par pienākumu veikt šādu maksājumu.

Lēmums par to, vai noteikt maksājumu, kā arī maksājuma apmērs ir tiesneša ziņā.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Attiecībā uz maksājuma rīkojumu lietām piemērojami vispārējie noteikumi. Miertiesas pieņemtos spriedumus var pārsūdzēt, ja prasības summa pārsniedz 2000 EUR.

Noderīgas saites

LEGILUX

https://justice.public.lu/fr.html

Lapa atjaunināta: 05/04/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.