Maza apmēra prasības

Malta
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Īpašo maza apmēra prasību procedūru regulē Maltas Tiesību aktu krājuma 380. nodaļa (Maza apmēra prasību tribunāla akts), kā arī papildu tiesību akti 380.01, 380.02 un 380.03.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Tikai šā tribunāla [Tribunal għal Talbiet Żgħar] jurisdikcijā ir tādu ar naudu saistītu prasību izskatīšana un izlemšana, kuru apmērs nepārsniedz 5 000 EUR.

1.2 Procedūras piemērošana

Process sākas ar to, ka prasītāja puse aizpilda nepieciešamo veidlapu, iesniedz savu prasību tribunāla kancelejā, samaksā maksu un lūdz, lai tribunāls šo prasību izsniegtu atbildētājam. Tad atbildētājam ir astoņpadsmit dienas laika no prasības paziņojuma izsniegšanas dienas, lai iesniegtu savu atbildi. Ir iespējams arī iesniegt pretprasību. Ja atbildētājs uzskata, ka prasītāja prasība būtu jāapmaksā citai personai, viņam vajadzētu šo personu uzrādīt. Tad tiesas kanceleja informē puses par sēdes datumu un laiku. Iztiesātājs (adjudicator) regulē tiesvedību tribunālā tā, kā uzskata par lietderīgu saskaņā ar dabisko tiesību noteikumiem. Iztiesātājs nodrošina, ka lieta tiek izskatīta un izlemta pēc iespējas ātri tajā pašā sēdes dienā un ka ir nepieciešama ne vairāk kā viena sēde. Iztiesātājs savāc informāciju veidā, kādu tas uzskata par derīgu, un tam nav saistoši vislabāko pierādījumu noteikumi vai noteikumi, kas ir saistīti ar netiešajiem pierādījumiem, ja iztiesātājs uzskata, ka viņa rīcībā esošie pierādījumi ir pietiekami uzticami, lai attiecīgajā lietā izdarītu secinājumus. Viņš, cik iespējams, atturas nozīmēt ekspertus, kuri sniegtu ekspertu liecības. Viņam ir tādas pašas pilnvaras kā miertiesnesim, kas strādā Miertiesā civilajā jurisdikcijā, tostarp pilnvaras pieaicināt lieciniekus un vadīt liecinieku zvērestu nodošanas procesu.

1.3 Veidlapas

Pusei, kas iesniedz prasību, ir jāaizpilda prasības pieteikuma veidlapa, kura ietverta papildu tiesību akta 380.01 (Maza apmēra prasību tribunāla noteikumi) pirmajā sarakstā. Atbildētājs arī atbild, aizpildot veidlapu, ko arī var atrast iepriekšminētā papildu tiesību akta pirmajā sarakstā.

1.4 Advokāta palīdzība

Pusēm var palīdzēt jebkura persona — nav noteikts, ka tam noteikti jābūt advokātam vai advokāta palīgam.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Puses var sniegt pierādījumus mutiski, dokumentu formā vai apvienojot abus veidus. Liecinieku var izsaukt — ne vēlāk kā trīs dienas pirms datuma, kad tam ir jāliecina, — ierasties tribunālā noteiktā datumā un noteiktā laikā, lai sniegtu liecību vai sagatavotu dokumentu. Ja pienācīgā veidā izsauktais liecinieks uz sēdi neierodas, tribunāls var dot rīkojumu, lai liecinieks tiktu aizturēts un atvests uz sēdi, kas nozīmēta citā datumā.

1.6 Rakstiska procedūra

Prasība un atbilde uz to tiek sagatavota rakstiski. Pierādījumi var būt dokumentāri. Taču ierašanās tribunālā tā noteiktajos datumos ir obligāta.

1.7 Sprieduma saturs

Iztiesātājs savā lēmumā iekļauj galveno informāciju, uz kuru tas balsta savu lēmumu. Lēmumā viņš sniedz arī savu lēmumu attiecībā uz izmaksām.

1.8 Izmaksu kompensācija

Jebkurā lēmumā iztiesātājs nosaka izmaksas, kas jāsedz katrai pusei. Ja īpaši apstākļi nenosaka citādi, zaudējušai pusei tiek dots rīkojums segt tās puses izmaksas, par labu kurai ir pieņemts lēmums. Izmaksas ierobežo līdz faktiskajiem izdevumiem, kas radušies pusei, kurai par labu piešķirta izdevumu apmaksa saistībā ar lietu. Nenozīmīgas un ļaunprātīgā nolūkā iesniegtas prasības gadījumā tribunāls var dot rīkojumu prasības iesniedzējam maksāt atbildētājam sodu, kura apmērs ir lielāks par 250 EUR, bet nepārsniedz 1 250 EUR, un šis sods ir uzskatāms par civiltiesisku parādu.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Visas pārsūdzības pret Tribunāla lēmumiem ir jāiesniedz tiesas kancelejā, iesniedzot pieteikumus Apelācijas tiesā un tās zemākajā jurisdikcijā divdesmit dienās no datuma, kad iztiesātājs ir pieņēmis lēmumu.

Lapa atjaunināta: 15/12/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.