Maza apmēra prasības

Nīderlande
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Parastā procedūra maza apmēra prasībām ir procedūra — uzaicinājums ierasties tiesas apakšapgabala sektorā (sector kanton van de rechtbank). Tā ir parastā uzaicinājuma procedūra, kas ir procesuāli vienkāršota. Ja lietu izskata tiesas apakšapgabala sektorā, advokāts nav jāiesaista un persona var sevi pārstāvēt pati.

Pārrobežu lietās Eiropas Savienībā var piemērot arī Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Eiropas procedūru maza apmēra prasībām var izmantot, ja jūsu parādnieks ir:

 • cita sabiedrība;
 • organizācija;
 • klients.

Nīderlandē ir spēkā Noteikumi, ar kuriem īsteno Regulu par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (2009. gada 29. maija Noteikumi, ar kuriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 861/2007 ( 2007. gada 11. jūlijs ), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām).

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Apakšapgabala tiesa izskata šādas lietas:

 • saistībā ar prasībām, kuru summa nepārsniedz 25 000 eiro;
 • lietas saistībā ar prasībām, kuru summa nav noteikta, taču tā visdrīzāk nepārsniegs 25 000 eiro.

Turklāt apakšapgabala tiesa izskata lietas saistībā ar darba tiesībām, nomu, patērētāju pirkuma līgumiem un patērētāju kredīta līgumiem, naudas sodu pārsūdzības lietās par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kā arī sīkus kriminālpārkāpumus. Tā izskata arī jautājumus saistībā mantojuma pārvaldību, aizgādnību, izpildīšanu, pieņemšanu vai atraidīšanu. Papildus informācija par parastā uzaicinājuma procedūru apakšapgabala tiesā skatīt šeit

Apakšapgabala tiesa izskata arī lietas saistībā ar Eiropas maza apmēra prasībām. Maksimālā prasījumas summas Eiropas maza apmēra prasībās saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 861/2007 ir 5000 eiro.

1.2 Procedūras piemērošana

Nav paredzēta īpaša apakšapgabala tiesas procedūra. Būtībā noteikumus par uzaicinājuma procedūru piemēro gan attiecībā uz apgabala tiesu, gan apakšapgabala sektoru. Būtiska atšķirība ir tā, ka lietās, ko izskata apakšapgabala tiesa, pusēm ir tiesības sevi aizstāvēt tiesā pašām, savukārt citās lietās (ko izskata apgabala tiesa) puses pārstāv advokāts. Sk. 1.4. punktu zemāk. Turklāt apakšapgabala sektorā lietas izskata tiesa viena tiesneša sastāvā, proti, viens tiesnesis.

Eiropas maza apmēra prasībām piemēro noteikumus par prasības iesniegšanas procedūru.

1.3 Veidlapas

Tiesvedību apakšapgabala tiesā parasti uzsāk ar uzaicinājumu ierasties tiesā. Svarīgākā informācija uzaicinājumā ir prasības pieteikums (pati prasība) un tā pamatojums (fakti un tiesības, kas ir prasības pieteikuma pamatā).

Lietas izskatīšanai apakšapgabala tiesā ir vairākas īpašas iezīmes:

 1. atbildētāju uzaicina apgabala tiesa A, taču viņam ir jāierodas pie apakšapgabala tiesas tiesneša tiesas A galvenajā sēdes norises vietā vai norādītajā apakšapgabala tiesas sēdes norises vietā;
 2. ja prasītāju pārstāv pilnvarotais pārstāvis tiesvedībā, uzaicinājumā ierasties tiesā jābūt norādītam pilnvarotā pārstāvja vārdam, uzvārdam un adresei.

Prasības pieteikumu saskaņā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām iesniedz, izmantojot veidlapu A. Pieteikumu iesniedz atbilstīgās jurisdikcijas tiesā.

1.4 Advokāta palīdzība

Lietās, ko izskata apakšapgabala tiesa, puses var sevi pārstāvēt pašas. Tas nozīmē, ka nav noteikta obligāta prasība, ka juridisko pārstāvību veic advokāts. Palīdzību drīkst sniegt arī pilnvarots pārstāvis, turklāt nav nepieciešams, lai tas būtu advokāts. Saistībā ar juridiskās palīdzības izdevumu atmaksu par advokāta pakalpojumiem skatīt arī atbildi 1.8. punktā tālāk tekstā.

Līdzīgi arī, piemērojot Eiropas procedūru, nav noteikta prasība, ka pusēm būtu nepieciešams advokāts vai cits juridiskais konsultants, kurš tās pārstāv.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Piemēro parastos tiesību aktu noteikumus par pierādījumiem. Saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem par pierādījumiem tiesnesis principā ir brīvs novērtēt sniegto pierādījumu. Iepriekš minētās Regulas (EK) Nr. 861/2007 9. pantā ir reglamentēta pierādījumu iegūšana, piemērojot Eiropas procedūru.

1.6 Rakstiska procedūra

Ir spēkā valsts procesuālie noteikumi par apakšapgabalu sektoru funkcijām civillietu izskatīšanā (Landelijk Procesreglement voor rolzaken kanton). Rakstiskos dokumentus apgabaltiesas sekretariātā var iesniegt līdz sēdes darba kārtības publiskošanas dienai, kā arī uzklausīšanas laikā. Paziņojumus un apsvērumus var iesniegt mutiski tiesvedības laikā apakšapgabala tiesā. Eiropas procedūra ir rakstiska procedūra, lai gan var rīkot arī uzklausīšanu, ja tiesnesis to uzskata par vajadzīgu vai ja to pieprasa puse.

1.7 Sprieduma saturs

Spriedumā iekļauj šādu informāciju:

 • pušu un to pilnvaroto pārstāvju vai advokātu vārds, uzvārds un adrese;
 • pušu paustie viedokļi;
 • informācija par procesa norisi;
 • tiesas debašu noslēgums un pušu paziņojumi;
 • lēmuma pamatojums, norādot faktus un tiesneša apsvērumus;
 • tiesneša galīgais lēmums;
 • tiesneša vārds, uzvārds;
 • tiesvedības izmaksu sadale;
 • sprieduma pieņemšanas datums.

Spriedumu paraksta tiesnesis.

1.8 Izmaksu kompensācija

Ja lietu iesniedz izskatīšanai apakšapgabala tiesā, var rasties šādas izmaksas: maksa par prasības pieteikuma reģistrāciju tiesā, tiesas piespriesto izmaksu sadalījums, kā arī juridiskās palīdzības izmaksas.

Maksu par prasības pieteikuma reģistrāciju tiesā maksā tad, kad tiesa pieņem prasības pieteikumu lietas izskatīšanai. Summa ir atkarīga no lietas veida. Praksē prasības pieteikuma iesniedzēja advokāts sedz šo maksu un pēc tam pieprasa to no prasības pieteikuma iesniedzēja. Tiesnesis var lemt, ka tiesā zaudējusī puse sedz otras puses izmaksas. Ja spriedums nav pilnībā labvēlīgs nevienai no pusēm, katra puse sedz savas izmaksas. Tiesas noteiktās izmaksas var ietvert arī juridiskās palīdzības izmaksas, kā arī izmaksas saistībā ar liecinieku un ekspertu pieaicināšanu, ceļa un uzturēšanās izdevumus, dokumentu sagatavošanas izdevumus un citas ārpustiesas izmaksas.

Saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem puse, kurai spriedums ir mazāk labvēlīgs, atsevišķos gadījumos var saņemt atbalstu juridiskās palīdzības izmaksu segšanai. Atbalstu juridiskās palīdzības izmaksu segšanai nav iespējams saņemt visās lietās, ko izskata apakšapgabalu tiesas. Ja atbalsts juridiskās palīdzības izmaksu segšanai ir iespējams, arī tiesvedības puse sedz noteiktu daļu no juridiskās palīdzības izmaksām atkarībā no sava finanšu stāvokļa. Pieteikumu atbalsta saņemšanai saistībā ar juridiskās palīdzības izmaksu segšanu advokāts iesniedz Juridiskās palīdzības padomei (Raad voor rechtsbijstand). Šādus gadījumus reglamentē Likums par juridisko palīdzību (Wet op de Rechtsbijstand). Šā likuma IIIA nodaļā ir izklāstīti noteikumi par juridiskās palīdzības sniegšanu pārrobežu tiesvedībā Eiropas Savienībā.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Pārsūdzību par tiesas apakšapgabala sektora spriedumiem var iesniegt apelācijas tiesā. Pārsūdzību var iesniegt vienīgi tādā gadījumā, ja prasības summa pārsniedz 1750 eiro. Pārsūdzību var iesniegt 3 mēnešos pēc sprieduma pieņemšanas dienas. Apakšapgabala tiesas nolēmumu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām var pārsūdzēt.

Lapa atjaunināta: 10/05/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.