Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Maza apmēra prasības

Nīderlande
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Parastā procedūra maza apmēra prasībām ir procedūra — uzaicinājums ierasties tiesas apakšapgabala sektorā (sector kanton van de rechtbank). Tā ir parastā uzaicinājuma procedūra, kas ir procesuāli vienkāršota. Civilprocesa kodeksā (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) nav paredzēti atsevišķi noteikumi par lietas ierosināšanu apakšapgabala tiesā.

Pārrobežu lietās Eiropas Savienībā var piemērot arī Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.

Nīderlandē ir pieņemts Likums, ar ko īsteno Regulu par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (2009. gada 29. maija Likums, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulu, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām) (Wet van 29 mei 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen).

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Apakšapgabala tiesa izskata šādas lietas:

  • lietas saistībā ar prasībām, kuru summa nepārsniedz EUR 25 000;
  • lietas saistībā ar prasībām, kuru summa nav noteikta, taču ar nosacījumu, ka iespējamā summa nepārsniegs EUR 25 000.

Turklāt apakšapgabala tiesas tiesnesis izskata lietas saistībā ar darba tiesībām, nomu, aģentūrām, izpirkumnomu un patērētāju pirkuma līgumiem, apelācijas sūdzības par naudas sodu par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kā arī par sīkiem kriminālpārkāpumiem.

Apakšapgabala tiesa izskata arī lietas saistībā ar Eiropas maza apmēra prasībām. Attiecībā uz Eiropas procedūras maza apmēra prasībām piemērošanu Regulā ir noteikta robežvērtība — EUR 2000.

1.2 Procedūras piemērošana

Nav paredzēta īpaša apakšapgabala tiesas procedūra. Būtībā noteikumus par uzaicinājuma procedūru piemēro gan attiecībā uz apgabala tiesu, gan apakšapgabala sektoru. Būtiska atšķirība ir tā, ka lietās, ko izskata apakšapgabala tiesa, pusēm ir tiesības sevi aizstāvēt tiesā, savukārt citās lietās (ko izskata apgabala tiesa) puses pārstāv advokāts. Skatīt atbildi par 1.4. punktu tālāk tekstā. Turklāt apakšapgabala sektorā lietas izskata tiesa viena tiesneša sastāvā, proti, viens tiesnesis.

Eiropas maza apmēra prasībām piemēro noteikumus par prasības iesniegšanas procedūru.

1.3 Veidlapas

Tiesvedību apakšapgabala tiesā parasti uzsāk ar uzaicinājumu ierasties tiesā. Tiesvedības uzsākšana ar uzaicinājumu ierasties tiesā ir vienāda visās tiesās (gan apgabala tiesā, gan arī apakšapgabala tiesā). Svarīgākā informācija uzaicinājumā ir prasības pieteikums (pati prasība) un tā pamatojums (fakti un tiesības, kas ir prasības pieteikuma pamatā).

Lietas izskatīšanai apakšapgabala tiesā ir vairākas īpašas iezīmes:

1)      atbildētāju uzaicina apgabala tiesa A, taču viņam ir jāierodas pie apakšapgabala tiesas tiesneša tiesas A galvenajā sēdes norises vietā vai norādītajā apakšapgabala tiesas sēdes norises vietā;

2)      ja prasītāju pārstāv pilnvarotais pārstāvis tiesvedībā, uzaicinājumā ierasties tiesā jābūt norādītam pilnvarotā pārstāvja vārdam, uzvārdam un adresei.

Prasības pieteikumu saskaņā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām iesniedz, izmantojot veidlapu A. Šo veidlapu var lejupielādēt no Eiropas e-tiesiskuma portāla.

Prasības pieteikums jāiesniedz tiesā ar atbilstīgu jurisdikciju. Tiesai ir jurisdikcija atbilstīgi noteikumiem, kas definēti Padomes Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās.

1.4 Advokāta palīdzība

Lietās, ko izskata apakšapgabala tiesa, puses var pašas sevi pārstāvēt. Tas nozīmē, ka nav noteikta obligāta prasība, ka juridisko pārstāvību veic advokāts. Palīdzību drīkst sniegt arī pilnvarots pārstāvis, turklāt nav nepieciešams, lai tas būtu advokāts. Saistībā ar juridiskās palīdzības izdevumu atmaksu par advokāta pakalpojumiem skatīt arī atbildi par 1.8. punktu tālāk tekstā.

Līdzīgi arī, piemērojot Eiropas procedūru, nav noteikta prasība, ka pusēm būtu nepieciešams advokāts vai cits juridiskais konsultants, kurš tās pārstāv.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Piemēro parastos tiesību aktu noteikumus par pierādījumiem. Saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem par pierādījumiem tiesnesim principā ir tiesības novērtēt sniegto pierādījumu. Skatīt arī punktu “Pierādījumu iegūšana”. Iepriekš minētās Regulas (EK) Nr. 861/2007 9. pantā ir reglamentēta pierādījumu iegūšana, piemērojot Eiropas procedūru.

1.6 Rakstiska procedūra

Ir spēkā valsts procesuālie noteikumi par apakšapgabalu sektoru funkcijām civillietu izskatīšanā. Rakstiskos dokumentus apgabaltiesas sekretariātā var iesniegt (personīgi vai pa pastu vai faksu) līdz sēdes darba kārtības publiskošanas dienai, kā arī uzklausīšanas laikā. Paziņojumus un apsvērumus var iesniegt mutiski tiesvedības laikā apakšapgabala tiesā. Eiropas procedūra ir rakstiska procedūra, lai gan var rīkot arī uzklausīšanu, ja tiesnesis to uzskata par vajadzīgu vai ja to pieprasa puse.

1.7 Sprieduma saturs

Spriedumā iekļauj šādu informāciju:

  • pušu un to pilnvaroto pārstāvju vai advokātu vārds, uzvārds un adrese;
  • informācija par procesa norisi;
  • informācija par uzaicinājumiem ierasties tiesā un pušu paziņojumi;
  • lēmuma pamatojums, norādot faktus un tiesneša apsvērumus;
  • tiesneša galīgais lēmums;
  • tiesneša vārds, uzvārds, kā arī
  • sprieduma pieņemšanas datums.

Spriedumu paraksta tiesnesis.

1.8 Izmaksu kompensācija

Ja lietu iesniedz izskatīšanai apakšapgabala tiesā, var rasties šādas izmaksas: maksa par prasības pieteikuma reģistrāciju tiesā, tiesas piespriesto izmaksu sadalījums, kā arī juridiskās palīdzības izmaksas.

Maksu par prasības pieteikuma reģistrāciju tiesā maksā tad, kad tiesa pieņem prasības pieteikumu lietas izskatīšanai. Summa ir atkarīga no lietas veida. Praksē prasības pieteikuma iesniedzēja advokāts sedz šo maksu un pēc tam pieprasa to no prasības pieteikuma iesniedzēja. Tiesnesis var lemt, ka tiesā zaudējusī puse sedz otras puses izmaksas. Ja spriedums nav pilnībā labvēlīgs nevienai no pusēm, katra puse sedz savas izmaksas. Tiesa var sadalīt arī juridiskās palīdzības izmaksas, kā arī izmaksas saistībā ar liecinieku un ekspertu pieaicināšanu, ceļa un uzturēšanās izdevumus, dokumentu sagatavošanas izdevumus un citas ārpustiesas izmaksas (http://www.rechtspraak.nl/).

Saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem puse, kurai spriedums ir mazāk labvēlīgs, atsevišķos gadījumos var saņemt atbalstu juridiskās palīdzības izmaksu segšanai. Atbalstu juridiskās palīdzības izmaksu segšanai nav iespējams saņemt visās lietās, ko izskata apakšapgabalu tiesas. Ja atbalsts juridiskās palīdzības izmaksu segšanai ir iespējams, arī tiesvedības puse sedz noteiktu daļu no juridiskās palīdzības izmaksām atkarībā no sava finanšu stāvokļa. Pieteikumu atbalsta saņemšanai saistībā ar juridiskās palīdzības izmaksu segšanu advokāts iesniedz Juridiskās palīdzības padomei (Raad voor rechtsbijstand). Šādus gadījumus reglamentē Likums par juridisko palīdzību (Wet op de Rechtsbijstand). Šā likuma IIIA nodaļā ir izklāstīti noteikumi par juridiskās palīdzības sniegšanu pārrobežu tiesvedībā Eiropas Savienībā. Ar šo likumu īsteno Eiropas Savienības Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvu par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos (http://www.rvr.org./).

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Apelāciju par tiesas apakšapgabala sektora spriedumiem var iesniegt apelācijas tiesā. Apelāciju var iesniegt vienīgi tādā gadījumā, ja prasības summa pārsniedz EUR 1750. Apelāciju var iesniegt 3 mēnešos pēc sprieduma pieņemšanas dienas. Īstenojot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, apelāciju par apakšapgabala tiesas lēmumu iesniegt nevar.

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.