Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Maza apmēra prasības

Ziemeļīrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Ziemeļīrijā pastāv maza apmēra prasību procedūra. Ir norīkotas maza apmēra prasību tiesas, lai noteiktu veidu maza apmēra prasību lietas varētu neformāli izskatīt apgabaltiesā, un šādos gadījumos juridiskā pārstāvība parasti nav vajadzīga.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Parasti maza apmēra prasību procedūru var izmantot, ja prasība ir par naudas summu vai precēm, kuru vērtība nav lielāka par 3000 GBP. Tomēr dažu veidu prasības šādā kārtībā izskatīt nevar, piemēram, prasības, kas saistītas ar personisku aizskārumu, rakstveida vai mutvārdu apmelojumu, legātu vai ikgadēju renti, zemes īpašumtiesībām, laulāto mantiskajām attiecībām vai ceļu satiksmes negadījumiem.

1.2 Procedūras piemērošana

Procedūra nav obligāta, un tiesnesim noteiktos apstākļos ir pilnvaras noteikt, ka pieteikums ir nododams apgabaltiesai.

1.3 Veidlapas

1981. gada Apgabaltiesu noteikumos (Ziemeļīrija) (1981. gada Likumpamatotie noteikumi Nr. 225) ir veidlapas, kas būtu jāizmanto maza apmēra prasību procedūrā. Ir noteiktas veidlapas procedūras sākšanai, prasības apstrīdēšanai un atbildības uzņemšanās nolūkam. Ir arī pieteikuma veidlapa aizmuguriska sprieduma sagatavošanai un sprieduma atcelšanas veidlapa.

1.4 Advokāta palīdzība

Ir paredzēts, ka maza apmēra prasību procedūra ir neformāla. Tiesas darbinieki var palīdzēt aizpildīt nepieciešamās veidlapas un izskaidrot procesu. Tomēr tie nevar sniegt juridiskas konsultācijas.

Prāvniekiem var palīdzēt arī iedzīvotāju konsultāciju birojs vai patērētāju konsultāciju centri.

Ja prāvniekam ir invaliditāte, kas apgrūtina tiesas apmeklēšanu vai saziņu, viņam būtu jāsazinās ar attiecīgās tiesas klientu servisa darbinieku, kas varētu sniegt papildu palīdzību.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Maza apmēra prasību tiesa ir neformāla, un stingrus pierādījumu sniegšanas noteikumus nepiemēro. Tāpēc tiesa sēdē var izmantot jebkuru tiesvedības metodi, ko tā uzskata par taisnīgu. Visām pusēm jāpiekrīt, ka tās atbildēs uz tiesneša jautājumiem, pirms tam devušas zvērestu, ja vien pret to nav celts juridisks iebildums.

1.6 Rakstiska procedūra

Ja lietā nav strīda un tā attiecas uz noteiktu summu, prasību var izskatīt bez tiesas sēdes, pamatojoties tikai uz rakstveida pierādījumiem. To sauc par aizmugurisku spriedumu.

1.7 Sprieduma saturs

Parasti tiesnesis lēmumu sniedz mutiski, izklāstot tā motivējumu. Tomēr viņš var arī izvēlēties spriedumu sagatavot rakstveidā.

1.8 Izmaksu kompensācija

Izmaksu atlīdzināšanai piemēro ierobežojumus. Pašlaik tiesnesis var uzdot segt šādas izmaksas:

  • tiesas izdevumus un
  • liecinieku ekspertu izdevumus.

Ja kāda puse ir rīkojusies nesaprātīgi, tiesnesis var uzdot izmaksas segt attiecīgajai pusei. Ja procedūra tikusi pienācīgi sākta apgabaltiesā, tiesnesis var uzdot segt atbilstošas izmaksas.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Ja lietā zaudējusī puse sēdē bijusi pati vai tikusi pārstāvēta, lēmumu var pārsūdzēt tikai, lūdzot tiesnesi norādīt sava lēmuma motivējumu un vēršoties Augstajā tiesā ar lūgumu konstatēt, vai tiesneša lēmums ir likumiski pareizs.

Ja lietā zaudējusī puse nav bijusi klāt tiesas sēdē un nav bijis klāt arī tās pārstāvis un zaudējusī puse pēc tiesas lēmuma vai sprieduma izdošanas sazinās ar maza apmēra prasību tiesas kanceleju, norādot, ka nav saņēmusi pieteikumu vai ka to saņēmusi, bet tai nav bijis pietiekami daudz laika atbildēt, vai ka nav uz to laikus atbildējusi kāda cita iemesla dēļ, tai iesaka iesniegt tiesas lēmuma atcelšanas pieteikumu. Lietā uzvarējušajai pusei nosūta pieteikuma kopiju un to aicina 14 dienu laikā rakstveidā atbildēt uz pieteikumu. Tiesnesis, izskatījis pieteikumu un atbildi, ja tāda ir saņemta, var vai nu:

  • nolemt, ka ir pamatots iemesls, kāpēc atbilde nav sniegta, un atcelt spriedumu bez tiesas sēdes, vai sniegt norādījumu, kā turpināt lietu. Maza apmēra prasību tiesas kanceleja informē puses par tiesneša rīkojumu; vai arī
  • noteikt datumu, kad jānotiek tiesas sēdei par tiesas lēmuma atcelšanas pieteikumu. Puses tiek informētas par minēto datumu un uzaicinātas piedalīties sēdē. Maza apmēra prasību tiesas kanceleja arī nosūta pusēm tā rīkojuma kopiju, ko tiesnesis pieņēmis pēc šāda veida pieteikuma izskatīšanas, ja šāds rīkojums ir pieņemts.

Tāpat arī, ja pasts atsūta atpakaļ maza apmēra prasību tiesas kancelejai lietā zaudējušās puses dokumentus un ir skaidrs, ka puse nav zinājusi par to, ka ir iesniegta prasība, tiesas kanceleja lūdz tiesnesim atsaukt tiesas lēmumu, ja tāds ir pieņemts, un sazinās ar lietā uzvarējušo pusi, lai tā sniegtu papildu informāciju, piemēram, norādītu citu atbildētāja adresi.

Saistītās saites

Sīkāku informāciju par šīm procedūrām var uzzināt Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

Palīdzība prāvniekiem ar invaliditāti

Dažām tiesas kancelejām ir īpaši klientu servisa darbinieki, kas varētu palīdzēt. Ja viņi nevar palīdzēt, prāvnieks ar invaliditāti var sazināties ar Tiesas pakalpojumu informācijas centru pa tālruni +44 3002007812.

Lapa atjaunināta: 23/11/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.