Maza apmēra prasības

Portugāle
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Valsts tiesiskajā regulējumā ir noteiktas divas īpašas procedūras maza apmēra prasībām (paredzētas 1998. gada 1. septembra Dekrētlikumā Nr. 269/98):

 • īpaša no līguma izrietošu finansiālo saistību izpildes prasība — ātra un vienkāršota deklarēšanas procedūra (Dekrētlikumam Nr. 269/98 pievienotā Reglamenta (Regime dos Procedimentos) 1.–5. pants);
 • maksājuma rīkojums — pasākums izpildes rīkojuma attiecināšanai uz prasību, kas ir saistīta ar neliela apmēra parādsaistību nepildīšanu (Dekrētlikumam Nr. 269/98 pievienotā Reglamenta 7.–22. pants).

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Abas iepriekšminētās īpašās procedūras ir piemērojamas situācijās, kuras atbilst turpmāk norādītajiem kritērijiem:

 • tās attiecas uz finansiālām saistībām (pienākums norēķināties naudā);
 • šīs saistības izriet no līguma;
 • summa nepārsniedz 15 000 EUR.

1.2 Procedūras piemērošana

Sūdzības iesniedzējs var izvēlēties kādu no procedūrām, kuras ir norādītas atbildē uz 1. jautājumu.

1.3 Veidlapas

Iesniedzot īpašo no līguma izrietošu finansiālo saistību izpildes prasību, pieteikums un iebildumu raksts nav jānoformē kā procesuāli dokumenti, citiem vārdiem sakot, prasījumi nav jānumurē atbilstoši pantam. Ja pieteikumu vai iebildumu rakstu iesniedz juridiskais pārstāvis, šie dokumenti ir jānosūta elektroniski, izmantojot tiesu atbalsta datorsistēmās šim nolūkam pieejamas īpašas veidlapas, izņemot gadījumus, kad pārstāvis norāda likumīgu pamatojumu šīs sistēmas neizmantošanai. Ja minētos dokumentus iesniedz pašas puses, īpašā veidlapa nav jāizmanto un dokumentus tiesai tās var nosūtīt pa faksu vai ierakstīta sūtījuma veidā.

Maksājuma rīkojums jāiesniedz, aizpildot īpašu veidlapu, kas pieejama portālā Citius: Maksājuma rīkojuma procedūra — Citius Portal (mj.pt). Šīs veidlapas izmantošana ir obligāta neatkarīgi no tā, vai dokumentu iesniedz pati puse vai tās juridiskais pārstāvis.

Ja maksājuma rīkojumu iesniedz juridiskais pārstāvis, tas jānosūta elektroniski, izmantojot tiesas atbalsta datorsistēmu (izņemot gadījumus, kad pārstāvis norāda likumīgu pamatojumu šīs sistēmas neizmantošanai). Ja maksājuma rīkojumu iesniedz pati puse, to var iesniegt papīra formātā.

1.4 Advokāta palīdzība

Juridiskā atbalsta shēma attiecas uz abām procedūrām (piemēram, juridiskā pārstāvja iecelšana, maksa par juridiskā pārstāvja pakalpojumiem, tiesas nodevu samaksa un citu saistītu maksājumu veikšana) (Likums par tiesu pieejamību (Lei de acesso aos tribunais), 2004. gada 29. jūlija Likums Nr. 34/2004).

Plašāku informāciju šajā sakarā sk. sadaļā par juridisko palīdzību.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Īpašās no līguma izrietošu finansiālo saistību izpildes prasības gadījumā pierādījumu iesniegšanas procedūra ir šāda:

 • pierādījumus sniedz tiesas sēdes laikā;
 • ja prasības apmērs nepārsniedz 5000 EUR, katra puse drīkst pieaicināt līdz trim lieciniekiem. Visos pārējos gadījumos drīkst pieaicināt līdz pieciem lieciniekiem. Abos iepriekšminētajos gadījumos puse nedrīkst pieaicināt vairāk kā trīs lieciniekus liecības sniegšanai par katru attiecīgo faktu;
 • gadījumos, kad prasības apmērs nepārsniedz 5000 EUR un pusēm nav juridisko pārstāvju vai tie neierodas uz tiesas sēdi, lieciniekus iztaujās tiesnesis;
 • eksperta ziņojumu vienmēr sniedz tikai viens eksperts;
 • tiesnesis var pieprasīt papildu pierādījumus, kurus uzskata par vajadzīgiem atbilstoša lēmuma pieņemšanai. Šādos gadījumos tiesas sēdi var atlikt uz laiku, ko tiesnesis uzskata par piemērotu, nosakot datumu, kurā tiks turpināta lietas izskatīšana. Spriedums ir jāsniedz 30 dienu laikā.

Maksājumu rīkojumi:

 • ja atbildētājs, kurš ir saņēmis attiecīgu paziņojumu, rīkojumu neapstrīd, pierādījumi nav jāsniedz un kompetentais tiesas sekretārs pievieno maksājuma rīkojumam šādu paziņojumu: “Šim dokumentam ir juridisks spēks”;
 • ja maksājuma rīkojumu apstrīd, piemēro īpašās no līguma izrietošu finansiālo saistību izpildes prasības kārtību un saistīto pierādījumu sniegšanas procedūru;
 • ja atbildētājam nav iespējams nodot paziņojumu un prasības iesniedzējs ir izteicis šādu vēlmi, maksājuma rīkojumu izskata kā parastu lietu; ja prasības iesniedzējs nevēlas, lai maksājuma rīkojumu izskatītu kā parastu lietu, to atgriež prasības iesniedzējam.

1.6 Rakstiska procedūra

Ja atbildētājs ir saņēmis paziņojumu un neapstrīd maksājuma rīkojumu, visa procedūra norit rakstveidā.

Ja īpašās no līguma izrietošu finansiālo saistību izpildes prasības gadījumā lieciniekiem ir jāsniedz pierādījumi un viņi ir uzzinājuši attiecīgos faktus darba pienākumu veikšanas gaitā, viņi var sniegt pierādījumus rakstveidā.

Šādos gadījumos liecība ir sagatavota rakstveidā, liecinieks to ir parakstījis un datējis, norādījis, uz kuru lietu tā attiecas, izklāstījis sev zināmos faktus un iemeslus, kāpēc viņam tie ir zināmi.

1.7 Sprieduma saturs

Ja īpašās no līguma izrietošu finansiālo saistību izpildes prasības gadījumā tiek sasaukta tiesas sēde, spriedumu pasludina mutiski un nodiktē transkripcijai, īsumā izklāstot sprieduma pamatojumu.

Ja maksājuma rīkojums tiek atzīts par pamatotu, lēmums kā tāds netiek sniegts un tiesas sekretārs pievieno rīkojumam izpildes rīkojumu.

1.8 Izmaksu kompensācija

Puse, kurai lēmums ir nelabvēlīgs, atlīdzina puses, kuras labā pieņemts lēmums, tiesvedības izdevumus atbilstīgi slīdošās skalas principam, pamatojoties uz zaudējumu apmēru. Tādējādi puse, kuras labā pieņemts lēmums, var saņemt pilnīgu vai daļēju turpmāk uzskaitīto izmaksu atlīdzinājumu: jau samaksātās tiesas nodevas; izmaksas, kas pusei radušās, sagatavojot pierādījumus, ja tos nepieprasīja šī puse vai šie pierādījumi netika izmantoti; tiesu izpildītājam izmaksātā atlīdzība un šim izpildītājam radušās izmaksas (piem., ja atbildētājam pavēsti izsniedz tiesu izpildītājs); atlīdzība advokātam un šim advokātam radušās izmaksas.

Atlīdzināmās summas ir jānorāda paskaidrojumā. Piecu dienu laikā pēc lēmuma galīgās stāšanās spēkā pusei, kurai ir tiesības uz atlīdzinājumu, ir jānosūta šis paskaidrojums tiesai, pusei, kurai lēmums ir nelabvēlīgs, un attiecīgā gadījumā tiesas izpildītājam.

Paskaidrojumā jāietver šāda informācija:

 • puses vārds un uzvārds vai nosaukums, lietas numurs un juridiskā pārstāvja vai tiesu izpildītāja vārds;
 • norāde par puses samaksātajām summām tiesas nodevu segšanai;
 • norāde par puses samaksātajām summām tiesas izpildītājam iepriekš radušos izdevumu segšanai;
 • norāde par juridiskajam pārstāvim samaksātajām summām vai maksu par tiesu izpildītāja pakalpojumiem;
 • norāde par summām, kas jāsaņem.

Parasti puses, kuras labā pieņemts lēmums, izdevumus tieši sedz puse, kurai spriedums ir nelabvēlīgs, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Lēmumus, kuri pieņemti īpašās no līguma izrietošu finansiālo saistību izpildes prasības kontekstā, var apstrīdēt, iesniedzot pārsūdzību apelācijas tiesā, ar nosacījumu, ka attiecīgā summa pārsniedz 5000 EUR un ka apstrīdētais lēmums ir nelabvēlīgs pieteikuma iesniedzējam apmērā, kas pārsniedz 2500 EUR.

Šāda ir pārsūdzības procedūra vispārējā kārtībā. Valsts tiesību aktos ir paredzēti arī noteikumi, kas nosaka ārkārtas pārsūdzības kārtību.

Maksājuma rīkojuma gadījumā tiesnesim jāiesniedz sūdzības par maksājuma rīkojuma piemērošanas noraidīšanu un tiesas sekretāra pievienotā izpildes rīkojuma pievienošanas noraidīšanu.

Noderīgas saites

Brīdinājums

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla pilsoniskās sabiedrības kontaktpunktam, tiesām, kā arī citām struktūrām un iestādēm šajā faktu lapā sniegtā informācija nav saistoša. Ir jāiepazīstas ar visu attiecīgo spēkā esošo tiesību aktu saturu, jo tajos var būt veiktas izmaiņas, kas vēl nav atspoguļotas šajā faktu lapā.

Lapa atjaunināta: 10/05/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.