Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Maza apmēra prasības

Skotija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Skotijā līdz 2016. gada 28. novembrim Šerifa tiesās bija pieejama procedūra maza apmēra prasībām, kas bija vienkāršota procedūra attiecībā uz naudas prasījumiem līdz 3 000 GBP.

No 2016. gada 28. novembra tika ieviests jauns prasības veids, kas pazīstams kā vienkāršā procedūra.

Nākamā procedūra, kas seko šai, ir paātrinātā procedūra, kas attiecas uz lietām līdz pat 5 000 GBP un ir nedaudz sarežģītāka nekā vienkāršā procedūra.

Vienkāršā procedūra

Kopš 2016. gada 28. novembra ikvienam, kas ceļ prasību, kuras naudas vērtība ir 5 000 GBP vai mazāk un kuras mērķis ir panākt samaksu, piegādi, kustamā īpašuma īpašumtiesību atgūšanu vai rīkojumu, ar kuru personai tiek uzlikts pienākums veikt konkrētas darbības, ir jāizmanto vienkāršā procedūra.

Vienkāršā procedūra ir tiesas process, kura mērķis ir nodrošināt ātru, lētu un neformālu veidu, kā atrisināt strīdus, ja naudas vērtība nepārsniedz 5 000 GBP.

Prasītājs iesniedz prasību Šerifa tiesā. Puse, pret kuru tiek iesniegta prasība, ir zināma kā atbildētājs. Galīgo lēmumu šāda veida prasībā pieņem šerifs. Vienkāršās procedūras izmantošanai nav nepieciešams advokāts, bet advokāta izmantošana ir atļauta.

Papildu informācija par vienkāršo procedūru ir pieejama Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Vienkāršā procedūra aizstāj iepriekšējo procedūru maza apmēra prasībām. Tā aizstāj arī paātrināto procedūru, bet tikai tad, ja tā attiecas uz darbībām, kas saistītas ar maksāšanas, piegādes vai īpašuma atgūšanas darbībām ar kustamu īpašumu, vai darbībām, kas liek kādam kaut ko darīt.

Paātrinātās procedūras prasību var celt kā prasību saistībā ar naudas vai īpašuma atgūšanu (prasības veids, ko veic, lai atgūtu naudu vai īpašumu), atskaitīšanu un samaksu, mantojamā īpašuma īpašumtiesību atgūšanu, piegādi un pagaidu uzturlīdzekļiem. Ja ir alternatīvs maksājuma pieprasījums, tam vajadzētu būt mazākam par 5 000 GBP.

1.2 Procedūras piemērošana

Prasībai, kas ierosināta vai nu kā vienkāršā procedūra, vai kā paātrinātā procedūra, ir jāatbilst tiesas noteikumiem, kas ir obligāti. Tie ir pieejami Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

1.3 Veidlapas

Visiem vienkāršās procedūras un paātrinātās procedūras posmiem ir īpašas veidlapas, piemēram, prasības veidlapa/uzaicinājums celt prasību, lēmuma/izraksta paziņojuma veidlapa. Ir obligāti jāizmanto veidlapas, kas norādītas 2016. gada Vienkāršās procedūras noteikumos un 2002. gada Paātrinātās procedūras noteikumos. Šīs veidlapas ir pieejamas Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

1.4 Advokāta palīdzība

Šerifa ierēdņa birojs var palīdzēt aizpildīt prasības veidlapu (3.A veidlapu), un konsultāciju aģentūras, piemēram, Pilsoņu konsultāciju birojs, arī piedāvā palīdzību. Ja nepieciešama papildu informācija par vienkāršo procedūru, jāsazinās ar prasītāja vietējo Šerifa tiesu.

Informācija par Šerifa tiesām Skotijā ir pieejama Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Uzklausīšana vienkāršas procedūras ietvaros notiek tik neformālā veidā, kā to pieļauj lietas apstākļi. Šerifs vai paātrinātās procedūras šerifs paskaidro visus lietotos juridiskos terminus vai izteicienus. Dokumentus un citus pierādījumus var iesniegt tiesā, un vienkāršie noteikumi nosaka procedūras šim nolūkam, tostarp to, kas jānosūta vai nu prasītājam, vai atbildētājam, kā arī visus piemērojamos dokumentu vai citu pierādījumu iesniegšanas termiņus.

1.6 Rakstiska procedūra

Procedūra būtu tikai rakstiska, ja prasība netiktu aizstāvēta. Ja lieta tomēr tiek aizstāvēta, var būt nepieciešama uzklausīšana tiesā, vai arī šerifs vai paātrinātās procedūras šerifs var pieņemt lēmumu bez uzklausīšanas.

Šerifs vai paātrinātās procedūras šerifs var arī izlemt, ka ir jāapspriež lietas pārvaldība. Lietas pārvaldības apspriedes notiek tiesas zālē vai citā vietā, par ko lemj šerifs vai paātrinātās procedūras šerifs. Šerifs vai paātrinātās procedūras šerifs arī izlems, kā notiks apspriedes, piemēram, izmantojot videokonferenci, konferences zvanu vai kādu citu formātu, ko tas nolēmis.

1.7 Sprieduma saturs

Uzklausīšanas beigās šerifs vai paātrinātās procedūras šerifs var vai nu nekavējoties pieņemt lēmumu , vai arī pirms lēmuma pieņemšanas izmantot apdomāšanās laiku. Ja šerifam vai paātrinātās procedūras šerifam ir vajadzīgs laiks, lai apdomātu lēmumu, lēmums jāpieņem 4 nedēļu laikā no uzklausīšanas dienas.

Ja lēmumu pieņem kopā ar klātesošajām pusēm, šerifam vai paātrinātās procedūras šerifam ir jāizskaidro šāda lēmuma iemesli. Ja tiek dots laiks apdomāt lēmumu, ir jāsagatavo piezīme, kurā izklāstīti lēmuma iemesli.

1.8 Izmaksu kompensācija

Parasti netiek atlīdzināti izdevumi vienkāršotās procedūras prasībā, kurā prasījuma vērtība ir mazāka par vai vienāda ar 300 GBP.

Ja vērtība ir lielāka par 300 GBP, bet mazāka par vai vienāda ar 1 500 GBP, maksimālā izdevumu summa, ko tiesa parasti var piešķirt veiksmīgajai pusei, nedrīkst pārsniegt 150 GBP.

Ja vērtība ir lielāka par 1 500 GBP, bet mazāka par vai vienāda ar 3 000 GBP, maksimālā izdevumu summa, ko tiesa parasti var piešķirt veiksmīgajai pusei, nedrīkst pārsniegt 10 % no prasījuma vērtības.

Uz prasījumiem, kuru vērtība ir no 3 001 GBP līdz 5 000 GBP, tāpat attiecas vispārīgais noteikums, ka puse, kura ir nesekmīga, sedz veiksmīgās puses izdevumus. Ja vienai pusei ir advokāts, tad šie izdevumi varētu būt lielāki. Papildu informācija par izdevumiem ir pieejama Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

Paātrinātās procedūras prasībām nav tādu pašu ierobežojumu, un šerifa ierēdnis parasti izvērtē izdevumu pārskatu , kuru pēc tam apstiprina šerifs vai paātrinātās procedūras šerifs.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Lēmumu par vienkāršu procedūru var pārsūdzēt. Pārsūdzību Šerifa apelācijas tiesai jāiesniedz, izmantojot 16.A veidlapu, un tā jāiesniedz tiesā, kas izskatīja vienkāršotās procedūras prasību, 4 nedēļu laikā pēc tam, kad šerifa ierēdnis ir nosūtījis lēmuma veidlapu veiksmīgajai pusei. Atsevišķi apelācijas noteikumi ir paredzēti paātrinātās procedūras izskatīšanai, un papildu informācija ir pieejama Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

Tomēr neaizstāvētā vienkāršās procedūras lietā tiesā var tikt iesniegts pieteikums par šerifa vai paātrinātās procedūras šerifa lēmuma atsaukšanu. To var izdarīt noteiktos apstākļos, un pieteikums jāiesniedz, izmantojot 13B veidlapu. Papildu informācija par lēmuma atsaukšanas procedūruir pieejama Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

Saistītās saites

Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē ir iekļauti parastās, paātrinātās un vienkāršās procedūras noteikumi.

Paātrinātās procedūras šerifs

Paātrinātās procedūras šerifa amats tika izveidots ar 2014. gada Tiesu reformu likumu (Skotija).  Papildu informācija ir pieejama Skotijas Tiesu iestāžu tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 24/11/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.