Maza apmēra prasības

Slovākija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Maza apmēra prasībām nav īpašs process, un tās reglamentē civilās tiesvedības vispārīgie noteikumi. Attiecībā uz prasībām, kuras nepārsniedz 2000 EUR un kurām nepieciešams tikai vienkāršs izvērtējums, netiek noturētas tiesas sēdes.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Procesu reglamentē civilās tiesvedības vispārīgie noteikumi.

1.2 Procedūras piemērošana

Process sākas ar prasības pieteikumu, piemērojot parasto procedūru jebkāda veida prasības pieteikumiem tiesvedības uzsākšanai.

1.3 Veidlapas

Nav paredzēts izmantot noteiktas veidlapas.

1.4 Advokāta palīdzība

Puses saņem palīdzību saskaņā ar vispārīgo tiesu pienākumu informēt puses par to procesuālajām tiesībām un pienākumiem jebkurā laikā un par iespēju izvēlēties juristu vai sazināties ar Tiesiskās palīdzības centru (Centrum právnej pomoci).

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Procesu reglamentē civilās tiesvedības vispārīgie noteikumi.

1.6 Rakstiska procedūra

Parasti tāda pati kā jebkurā civilajā tiesvedībā.

1.7 Sprieduma saturs

Parasti tāda pati kā jebkurā civilajā tiesvedībā.

1.8 Izmaksu kompensācija

Parasti tāda pati kā jebkurā civilajā tiesvedībā.

Tiesa nosaka pusei tiesāšanās izdevumus atkarībā no lietas iznākuma. Ja puses prasība apmierināta tikai daļēji, tiesa tiesāšanās izdevumus sadala proporcionāli vai arī nosaka, ka nevienai pusei nepienākas atlīdzība par tiesāšanās izdevumiem. Ja viena puse ir atbildīga par tiesvedības pārtraukšanu, tiesa piespriež tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu otrai pusei. Ja viena puse ir atbildīga par tiesvedības izmaksām, kas citkārt nebūtu radušās, tiesa piespriež šo izdevumu atlīdzināšanu otrai pusei. Ārkārtas gadījumos, ja pastāv apstākļi, kam jāpievērš īpaša uzmanība, tiesa nolemj nepiespriest tiesāšanās izdevumus.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Pusei ir iespēja pārsūdzēt spriedumu civilās tiesvedības parastajā kārtībā. Apelācijas sūdzību var iesniegt tiesā, kuras spriedums tiek apstrīdēts, 15 dienu laikā kopš lēmuma paziņošanas.

Lapa atjaunināta: 06/05/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.