Maza apmēra prasības

Slovēnija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Slovēnijas tiesību aktos paredzētas īpaša kārtība attiecībā uz maza apmēra prasībām, ko reglamentē 30. nodaļa Civilprocesa likumā (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Saskaņā ar ZPP noteikumiem maza apmēra prasības strīds ir strīds, kurā prasības summa nepārsniedz 2 000 EUR. Komerctiesiskos strīdos maza apmēra prasības strīds ir strīds, kurā prasības summa nepārsniedz 4 000 EUR. Maza apmēra prasības ietver arī strīdus, kuros prasība nav finansiālas dabas un prasībā prasītājs paziņo savu gatavību pieņemt naudas summu, kas nepārsniedz 2 000 EUR (4 000 EUR komerctiesiskos strīdos) prasības apmierināšanas vietā, un strīdus, kuros prasības priekšmets ir kustamās mantas piegāde, kur prasībā prasītāja noteiktā summa nepārsniedz 2 000 EUR (4 000 EUR komerctiesiskos strīdos). Maza apmēra prasību strīdi neietver strīdus, kas saistīti ar īpašumu, strīdus par autortiesībām, strīdus par preču zīmju un izgudrojumu aizsardzību vai par tiesībām izmantot tirdzniecības nosaukumu, strīdus par konkurences aizsardzību vai strīdus par pārkāpumiem.

1.2 Procedūras piemērošana

Prasības iesniegšanas kārtība ir noteikta 1.1. punktā. Maza apmēra prasības skata vietējā tiesa (okrajno sodišče), izņemot komerctiesiskos strīdus, kurus skata apgabaltiesa (okrožno sodišče).

1.3 Veidlapas

Veidlapas ir jāaizpilda tikai maza apmēra prasībai, ko puse iesniedz, pamatojoties uz autentisku dokumentu. Aizpildītu veidlapu var iesniegt elektroniski šajā adresē: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Šis nosacījums attiecas arī uz izpildes procesu, kura pamatā ir autentisks dokuments, ja procesā pienācīgi pamatotas sūdzības iesniegšanai seko iebildums par maksājuma rīkojumu. Lai palīdzētu pusēm uzsākt strīdu, citu iepriekš sagatavotu veidlapu maza apmēra prasībām nav.

Sīkāku informāciju par iespējām iesniegt pieteikumus elektroniski, lūdzu, skatiet sadaļā “Automātiska apstrāde”.

1.4 Advokāta palīdzība

Puses var lūgt juridisko palīdzību, kas tām pienākas, ja tās atbilst Likuma par bezmaksas juridisko palīdzību (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP) noteikumiem.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Maza apmēra prasību procesos prasītājam ir pienākums sniegt visus faktus un visus pierādījumus prasībai, bet atbildētājam ir pienākums to darīt savos aizstāvības argumentos. Pēc tam katra puse var iesniegt vienu sagatavošanās paziņojumu. Vēlāk iesniegtos rakstiskos paziņojumos minēti fakti un pierādījumi netiek ņemti vērā. Aizstāvības argumentu un sagatavošanās paziņojumu iesniegšanas termiņš ir astoņas dienas.

1.6 Rakstiska procedūra

Maza apmēra prasību tiesvedība notiek, pamatojoties uz juridiskajām darbībām, kas veiktas rakstiski. Tiesa var ierobežot laiku un pierādījumu vākšanas procesa apmēru un veikt tiesvedību pēc saviem ieskatiem, lai panāktu līdzsvaru starp pušu tiesību aizsardzības pienācīgu nodrošināšanu un mērķi paātrināt procesu un saglabāt zemas izmaksas.

1.7 Sprieduma saturs

Maza apmēra prasību tiesvedībā spriedumu paziņo tūlīt pēc galvenās izskatīšanas sēdes beigām. Rakstiskā spriedumā jāietver ievaddaļa, aprakstošā daļa, ziņojums par pamatojumu un norāde uz tiesību aktiem. Tiesnesis var sastādīt rakstveida spriedumu ar garu vai saīsinātu pamatojumu.

1.8 Izmaksu kompensācija

Par procesa izdevumiem tiek lemts saistībā ar to, par labu kurai pusei tiek izspriesta lieta, t.i., pusei, kurai nolēmums ir bijis nelabvēlīgs, ir pienākums segt otras puses izdevumus.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Puses astoņās dienās var pārsūdzēt pirmās instances spriedumu vai lēmumu, ar ko izbeigts maza apmēra prasību strīds. Spriedumu vai lēmumu var apstrīdēt tikai ar pamatojumu par ZPP 339. panta 2. punktā ietverto civilprocesa noteikumu nopietnu pārkāpumu un materiālo tiesību normu pārkāpumu. Maza apmēra prasību komerctiesiskos strīdos spriedumu var pārsūdzēt tikai puse, kas ir paziņojusi par savu nodomu spriedumu pārsūdzēt. Maza apmēra prasību strīdos nav pārskatīšanas procesa un iemesli, lai lūgtu procesu atkārtot, ir ierobežoti.

Saistītās saites

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Lapa atjaunināta: 08/01/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.