Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas spāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Maza apmēra prasības

Spānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Jā, mutiski tiesas procesi prasībām par summu līdz EUR 6000.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Prasības par summu līdz EUR 6000 izskata mutiskā procesā.

1.2 Procedūras piemērošana

Tiesas procesu uzsāk, pamatojoties uz rakstisku prasības pieteikumu.

1.3 Veidlapas

Obligāti izmantojamu standarta veidlapu nav. Tomēr administratīvo teritoriju tiesu biroji parasti piedāvā standarta veidlapu vai izdrukātu veidlapu prasību pieteikumiem par summu līdz EUR 2000.

Šādu veidlapu izmanto vienīgi prasības pieteikumam, un tās izmantošana ir brīvprātīga. To var lejupielādēt no tīmekļa vietnes Consejo General del Poder Judicial.

1.4 Advokāta palīdzība

Prasītāji var ierasties uz mutisko tiesas procesu personīgi, taču gadījumos, ja prasības apmērs pārsniedz EUR 2000, procesā obligāti jāpiedalās advokātam un prokuroram.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Pierādījumus reglamentē vispārējie noteikumi — pieņem jebkādus pierādījumus, un tos var pieprasīt un sagatavot pirms uzklausīšanas.

1.6 Rakstiska procedūra

Procedūras rakstiskās formalitātes ietver prasību un aizstāvību. Procesuālos jautājumus risina tiesvedībā. Līdzīgi arī pierādījumus sniedz mutiski un sagatavo galvenokārt tiesā.

1.7 Sprieduma saturs

Spriedumu sagatavo ar pamatojumu un rakstiski, tādā pašā formā kā jebkurā citā procesā.

1.8 Izmaksu kompensācija

Ja advokāta un prokurora dalība procesā ir obligāta un tiek dots rīkojums segt izmaksas, tad pusei, kurai par labu ir uzdots segt izmaksas, var atmaksāt ar tiesvedību saistītās izmaksas pēc tam, kad ir veikts to novērtējums, ar nosacījumu, ka šādas izmaksas nepārsniedz vienu trešo daļu no tiesvedības izmaksām katrai tiesvedībā iesaistītajai pusei, kas saņēmusi rīkojumu.

Ja tiesvedības puse, kura ieguvusi tiesības saņemt izmaksu atmaksu, dzīvo vietā, kas nav tiesvedības norises vieta, tai var atmaksāt prokurora izmaksas, pat ja prokurora dalība nav obligāta.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Spriedumu var pārsūdzēt, ja prasības summa lietā pārsniedz EUR 3000. Apelācijas sūdzību iesniedz tajā pašā tiesā rakstiski un ne vēlāk kā 20 dienās.

Apelācijas sūdzības izskata apgabaltiesa (Audiencia Provincial), un tās nolēmumu nevar pārsūdzēt.

Lapa atjaunināta: 26/07/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.