Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas spāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Maza apmēra prasības

Spānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Jā, prasībām, kuru apmērs nepārsniedz 6000 EUR, ir nepieciešama mutiska uzklausīšana, neskarot iespēju piemērot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām saskaņā EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) NR. 861/2007 attiecībā uz summām, kas ietilps regulas piemērošanas jomā.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Prasībām par summu līdz 6000 EUR nepieciešama mutiska uzklausīšana.

1.2 Procedūras piemērošana

Tiesas procesu uzsāk, pamatojoties uz rakstisku prasības pieteikumu.

1.3 Veidlapas

Obligāti izmantojamu standarta veidlapu nav. Tomēr administratīvo teritoriju tiesu biroji (Decanatos) piedāvā standarta veidlapas prasību pieteikumiem par summu līdz 2000 EUR, ko prasītājs var izmantot, lai iesniegtu pieteikumu, un atbildētājs – lai apstrīdētu to.

Šīs veidlapas var lejupielādēt no Vispārējās tiesu iestāžu padomes (Consejo General del Poder Judicial) tīmekļa vietnes.

Ja prasība pārsniedz 2000 EUR, obligāta ir advokāta (abogado) un tiesas pārstāvja (procurador) iesaiste; bez šādas juridiskās pārstāvības minēto prasību nevar izpildīt vai apstrīdēt.

Ja atbildētājs neapstrīd prasību, tas nenozīmē, ka prasības summa tiks apmierināta. Tas vienkārši nozīmē, ka atbildētājs nav izpildījis saistības un tiesvedība tiks turpināta.

1.4 Advokāta palīdzība

Prasītāji var ierasties uz mutisko uzklausīšanu personīgi, taču gadījumos, ja prasības apmērs pārsniedz 2000 EUR, procesā obligāti jāpiedalās advokātam un tiesas pārstāvim.

Ja prasītājs neierodas uz uzklausīšanu (viņu nepārstāv ne advokāts, ne tiesas pārstāvis, nedz arī prasītājs ieradies personīgi, ja juridiskā pārstāvja dalība nav prasīta), uzskata, ka prasība ir atsaukta, izņemot, ja atbildētājam ir leģitīmas intereses attiecībā uz prasību un viņš pieprasa turpināt tiesvedību, lai tiktu pieņemts galīgs spriedums pēc būtības.

Ja atbildētājs neierodas personīgi, tiesvedība tiek turpinātā.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Ir piemērojami vispārējie noteikumi par pierādījumiem — pieņemami ir jebkādi pierādījumi, un tos var pieprasīt un sagatavot pirms pašas uzklausīšanas.

1.6 Rakstiska procedūra

Gan prasība, gan aizstāvība ir rakstiskā veidā. Procesuālos jautājumus risina uzklausīšanā. Līdzīgi arī pierādījumus sniedz mutiski un galvenokārt uzklausīšanas laikā.

1.7 Sprieduma saturs

Spriedums ir pamatots un rakstisks – kā jebkurā citā tiesvedībā.

1.8 Izmaksu kompensācija

Ja advokāta un tiesas pārstāvja dalība procesā ir obligāta un tiek dots rīkojums segt izmaksas, tad pusei, kurai par labu ir uzdots segt izmaksas, var atmaksāt ar tiesvedību saistītās izmaksas pēc tam, kad ir veikts to novērtējums, ar nosacījumu, ka šādas izmaksas nepārsniedz vienu trešo daļu no tiesvedības izmaksām katrai tiesvedībā iesaistītajai pusei, kas iekļauta rīkojumā.

Ja tiesvedības puse, kurai piespriesta izmaksu atlīdzība, nedzīvo tiesvedības norises vietā, tai var atmaksāt tiesas pārstāvja izmaksas, pat ja pārstāvja dalība nav obligāta.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Spriedumu var pārsūdzēt, ja prasības summa lietā pārsniedz 3000 EUR. Apelācijas sūdzību iesniedz tajā pašā tiesā rakstiski un ne vēlāk kā 20 dienās.

Kompetence izskatīt apelācijas prasības ir apgabaltiesai (Audiencia Provincial), ko veido viens tiesnesis, un tās spriedumu vairs nevar pārsūdzēt, lai gan dažās autonomajās kopienās, kurām ir pašām savs civillikums, ir atļautas kasācijas sūdzības pret šiem spriedumiem.

Lapa atjaunināta: 10/03/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.