Maza apmēra prasības

Zviedrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Jā, pastāv īpaša maza apmēra prasību procedūra.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Saskaņā ar īpašo maza apmēra prasību procedūru, ja prasības apmērs ir mazāks par noteiktu robežvērtību, lietu skata vispārējās piekritības pirmās instances tiesa (rajona tiesa (tingsrätt)). Šobrīd (2019. gadā) šī robežvērtība ir SEK 23 250. Šīs robežvērtības apmērs nav noteikts likumā, bet gan ir saistīts ar tā saukto cenu groza summu, kas nozīmē, ka robežvērtība tiek noteikta atbilstoši cenu izmaiņu tendencēm.

1.2 Procedūras piemērošana

Iespēja izmantot šo procedūru netiek ierobežota atkarībā no konkrēta lietu veida, piemēram, patērētāju strīdos. Piemērojamie kritēriji nosaka, ka tai ir jābūt civilprasībai, kuras apmērs ir mazāks par noteikto robežvērtību. Procedūru nevar izmantot ģimenes lietu strīdos.

1.3 Veidlapas

Veidlapa maza apmēra prasību procedūras sākšanai ir pieejama Zviedrijas Valsts tiesu administrācijas (Domstolsverket) tīmekļa vietnē.

1.4 Advokāta palīdzība

Rajona tiesā var saņemt palīdzību procedūras sākšanai. Tas ir likumā noteikts oficiāls valsts iestāžu pienākums. Tas nozīmē, ka personas var, piemēram, zvanīt rajona tiesai pa tālruni vai apmeklēt to un saņemt vispārīgus padomus par procedūru un tai piemērojamajiem noteikumiem. Lietas sagatavošanas laikā un atkarībā no lietas būtības tiesas priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt arī to, ka izskatāmie jautājumi tiek noskaidroti un ka lietas puses precizē, uz kādiem apsvērumiem tās plāno balstīties lietā. Praksē tiesnesis pilda savu pienākumu, uzdodot papildjautājumus un sniedzot komentārus.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Nav paredzēti īpaši noteikumi, kas būtu piemērojami strīdiem par maza apmēra prasībām. Proti, var iesniegt gan mutvārdu, gan rakstiskus pierādījumus. Rakstiskas liecinieku liecības ir pieļaujamas tikai dažās īpašās situācijās. Plašāka informācija par pierādījumu iegūšanu civilprasību gadījumā saskaņā ar Zviedrijas likumiem atrodama šeit.

1.6 Rakstiska procedūra

Tiesa var pieņemt nolēmumu, pamatojoties vienīgi uz rakstisku procesu. Šādu iespēju izmanto lietās, kur mutvārdu process nav nepieciešams attiecībā uz lietas izmeklēšanu un to nepieprasa neviena puse.

1.7 Sprieduma saturs

Nav paredzēti īpaši noteikumi, ar kuriem reglamentē sprieduma formulējumu lietās par maza apmēra prasībām. Turpmāk izklāstītais attiecas uz visām civilprasībām, tai skaitā spriedumiem lietās par maza apmēra prasībām. Spriedums jāizdod rakstiski, un atsevišķās tā sadaļās jāietver šāda informācija: tiesas nosaukums un sprieduma pieņemšanas datums un vieta, puses un to pārstāvji vai advokāts, sprieduma rezolutīvā daļa, attiecīgo pušu prasības un lūgumi, kā arī apstākļi, uz kuriem tie ir balstīti, sprieduma pamatojums, tostarp informācija par procesā pierādītajiem apstākļiem.

1.8 Izmaksu kompensācija

Īpašie noteikumi par izmaksām ir visbūtiskākā īpašā iezīme lietās par maza apmēra prasībām. Tikai tai pusei, kas lietā uzvar, ir tiesības saņemt kompensāciju par vienas stundas juridiskās konsultācijas izmaksām par vienu reizi katrā tiesā, kā arī par prasības iesniegšanas izmaksām, ceļojuma un iztikas izmaksām saistībā ar tiesas sēdi, par izmaksām saistībā ar pierādījumu iegūšanu no lieciniekiem un par dokumentu tulkošanas izmaksām. Kompensācija tiek piešķirta, ja izmaksas ir norādītas pamatoti un ir bijušas saistītas ar to, lai uzvarētāja puse varētu īstenot savas tiesības. Tāpēc pārstāvju atlīdzība tiek kompensēta tikai tādā apmērā, kas atbilst vienas stundas juridiskās konsultācijas izmaksām.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Zemākas instances tiesas izdoto spriedumu var pārsūdzēt augstākas instances tiesā.

Lai apelācijas instances tiesa (hovrätt) varētu izskatīt rajona tiesas pieņemto spriedumu, ir jāiesniedz apelācijas sūdzība. Apelācijas sūdzību var pieņemt tikai gadījumā, ja tiesību normu piemērošanas nolūkos apelācijas sūdzības izskatīšanai augstākas instances tiesā ir būtiska nozīme, ja pastāv iemesls grozīt rajona tiesas pieņemto lēmumu vai ir citi īpaši iemesli apelācijas sūdzības izskatīšanai. Pusei, kas vēlas pārsūdzēt rajona tiesas spriedumu, ir jāiesniedz rakstiska apelācijas sūdzība, kurai būtu jānonāk rajona tiesā trīs nedēļās pēc sprieduma izdošanas dienas.

Lapa atjaunināta: 22/03/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.