Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas zviedru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Maza apmēra prasības

Zviedrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Jā, civillietās par maza apmēra prasībām ir īpaša procedūra.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Saskaņā ar īpašo procedūru civillietās par maza apmēra prasībām, ja prasības apmērs ir zemāks par noteiktu robežvērtību, lieta tiek nodota vispārējās piekritības pirmās instances tiesā (rajona tiesā (tingsrätt)). Šobrīd (2019. gadā) šī robežvērtība ir SEK 23 250. Šīs robežvērtības apmērs nav noteikts likumā, bet gan ir saistīts ar tā saukto bāzes cenas apmēru, kas nozīmē, ka robežvērtība tiek noteikta atbilstoši cenu tendencēm.

1.2 Procedūras piemērošana

Iespēja izmantot šo procedūru netiek ierobežota atkarībā no konkrēta lietu veida, piemēram, patērētāju tiesību strīdos. Piemērojamie kritēriji nosaka, ka tai ir jābūt civilprasībai, kuras apmērs ir mazāks par noteikto robežvērtību. Šādu procesuālo kārtību nevar piemērot ģimenes lietu strīdos.

1.3 Veidlapas

Nav izstrādāta tipveida veidlapa, kas būtu jāizmanto, lai sāktu tiesvedību par maza apmēra prasību. Taču ir paredzēta veidlapa, lai iesniegtu prasību uzaicinājumam ierasties tiesā, un to var izmantot neatkarīgi no prasības apmēra. Veidlapa ir pieejama Zviedrijas Valsts tiesu administrācijas (Domstolsverket) tīmekļa vietnē (http://www.domstol.se/) zviedru un angļu.

1.4 Advokāta palīdzība

Ja tiesvedībai jānotiek rajona tiesā (tingsrätt), tās uzšākšanai ir pieejama palīdzība. Tas ir likumā noteikts oficiāls valsts iestāžu pienākums. Šis pienākums nozīmē, ka personas var, piemēram, zvanīt rajona tiesai pa tālruni vai ierasties tajā personīgi, kā arī saņemt vispārīgus padomus par procesu un noteikumiem, kuri attiecas uz viņām. Tiesas priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt arī to, ka izskatāmie jautājumi tiek noskaidroti un ka lietas puses precizē, uz kādiem apsvērumiem tās plāno balstīties lietā un lietas sagatavošanas laikā atkarībā no lietas būtības. Praksē tiesnesis pilda savu pienākumu, uzdodot papildjautājumus un sniedzot komentārus.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Nav paredzēti īpaši noteikumi, kas būtu piemērojami lietām par maza apmēra prasībām. Proti, iespējams iesniegt gan mutvārdu, gan rakstiskus pierādījumus. Rakstiskas liecinieku liecības ir pieļaujamas tikai konkrētās situācijās. Plašāka informācija par pierādījumu iegūšanu saskaņā ar Zviedrijas likumiem atrodama šeit.

1.6 Rakstiska procedūra

Tiesa var pieņemt nolēmumu, pamatojoties vienīgi uz rakstisku procesu. Šādu iespēju izmanto lietās, kur mutvārdu process nav nepieciešams attiecībā uz lietas izmeklēšanu un to nepieprasa neviens procesa dalībnieks.

1.7 Sprieduma saturs

Nav paredzēti īpaši noteikumi, ar kuriem reglamentē sprieduma formulējumu lietās par maza apmēra prasībām. Turpmāk izklāstītais attiecas uz visām civillietām, tostarp spriedumiem lietās par maza apmēra prasībām. Spriedums jāizdod rakstiski, un atsevišķās tā sadaļās jāietver šāda informācija: tiesas nosaukums un sprieduma pieņemšanas datums un vieta, puses un to pārstāvji vai advokāts, sprieduma rezolutīvā daļa, attiecīgo pušu prasības un lūgumi, kā arī apstākļi, uz kuriem tie ir balstīti, sprieduma pamatojums, tostarp informācija par procesā pierādītajiem apstākļiem.

1.8 Izmaksu kompensācija

Īpašie noteikumi par izmaksām ir visbūtiskākā iezīme lietās par maza apmēra prasībām. Tikai tai pusei, kas lietā uzvar, ir tiesības saņemt kompensāciju par vienas stundas juridiskās konsultācijas izmaksām par vienu reizi katrā tiesā, kā arī par prasības izmaksām, ceļojuma un iztikas izmaksām saistībā ar tiesas sēdi, par izmaksām saistībā ar pierādījumu iegūšanu no lieciniekiem un par dokumentu tulkošanas izmaksām. Kompensācija tiek piešķirta, ja izmaksas ir norādītas pamatoti un ir bijušas saistītas ar to, lai uzvarētāja puse varētu realizēt savas tiesības. Tāpēc pārstāvju atlīdzība tiek kompensēta tikai tādā apmērā, kas atbilst vienas stundas juridiskās konsultācijas izmaksām.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Zemākas instances tiesas pieņemto spriedumu var pārsūdzēt augstākas instances tiesā.

Lai apelācijas instances tiesa (hovrätt) varētu izskatīt rajona tiesas (tingsrätt) pieņemto spriedumu, ir jāiesniedz apelācijas sūdzība. Apelācijas sūdzību var pieņemt tikai gadījumā, ja apelācijas sūdzības izskatīšanai augstākas instances tiesā ir būtiska nozīme, nosakot tiesību normu piemērošanu, ja pastāv iemesls grozīt rajona tiesas pieņemto lēmumu vai ir citi pamatoti iemesli apelācijas sūdzības izskatīšanai. Pusei, kas vēlas pārsūdzēt rajona tiesas spriedumu, ir jāiesniedz rakstiska apelācijas sūdzība, kurai būtu jānonāk rajona tiesā trīs nedēļās pēc sprieduma izdošanas dienas.

Lapa atjaunināta: 10/12/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.