Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Talbiet żgħar

Greċja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 L-eżistenza ta’ proċedura speċifika għat-talbiet iż-żgħar

Fil-Greċja hemm proċedura għal talbiet żgħar (jiġifieri proċedura speċifika sempliċi mil-lat proċedurali meta mqabbla mal-proċedura ordinarja u li tapplika f’każijiet taħt ċertu livell limitu finanzjarju jew f’ċertu tip ta’ litigazzjoni irrispettivament mil-limitu finanzjarju)?

Il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili jipprovdi dispożizzjonijiet speċjali għal talbiet żgħar (Kapitolu XIII, Artikoli 466-472).

1.1 L-ambitu tal-proċedura, il-limitu

Id-dispożizzjonijiet speċjali dwar talbiet żgħar japplikaw: (1) fejn is-suġġett tat-tilwima hija soġġetta għall-ġuriżdizzjoni tal-qorti ċivili distrettwali (eirinodikeío) u hija marbuta ma’ talbiet jew drittijiet fuq propjetà mobbli jew il-pussess ta’ propjetà mobbli li ma jaqbżux EUR 5 000 f’valur; jew (2) fejn il-valur kontestat jaqbeż EUR 5 000 jekk ir-rikorrent jiddikjara illi se jaċċetta somma li ma taqbiżx EUR 5 000 b’saldu tat-talba jew dritt mitlub fil-kawża. F’dan il-każ, l-intimat li jitlef il-kawża jiġi ordnat jissodisfa t-talba jew id-dritt mitlub fil-kawża jew iħallas l-istima tal-valur aċċettata mill-qorti.

1.2 Kif tiġi applikata l-proċedura

Il-proċedura hija obbligatorja.

La l-qorti u l-anqas il-partijiet fil-kawża ma jistgħu jagħżlu l-proċedura ordinarja minflok il-proċedura speċjali ta’ talbiet żgħar.

1.3 Formoli

Ma hemmx formoli disponibbli.

1.4 Assistenza

Hemm assistenza fi kwistjonijiet proċedurali (pereżempju mill-iskrivan tal-qorti jew l-imħallef) għall-partijiet li ma jkollhomx avukat? Jekk iva, x’tip ta’ assistenza?

Il-partijiet fil-kawża jistgħu jidhru l-qorti f’isimhom stess. Parti fil-kawża tista’ tiġi rappreżentata wkoll mill-konjuġi tagħha, minn qarib fil-linja axxendenti jew dixxendenti, minn qarib sat-tieni grad ta’ parentela jew minn qarib relatat biż-żwieġ sat-tieni grad, jew minn impjegat tagħha stess. Konjuġi dejjem jiġi preżunt li jista’ jaġixxi f’isem il-konjuġi l-ieħor, u jista’ jaħtar rappreżentanti oħra. Ma hemmx dispożizzjoni f’dawn il-każjiet għall-iskrivan tal-qorti jew għall-imħallef biex jassisti lill-partijiet jew lir-rappreżentanti tagħhom li mhux avukati.

1.5 Regoli dwar is-smigħ tal-provi

Ċerti regoli dwar il-kumpilazzjoni tal-provi huma inqas stretti meta’ mqabbla mal-proċedura ordinarja? Jekk iva, liema u kif?

Meta’ jkunu qed jisimgħu talbiet żgħar skont il-proċedura speċjali ta’ talbiet żgħar, l-imħallfin tal-qorti ċivili distrettwali jistgħu jillargaw mir-regoli proċedurali normali: Huma jistgħu jikkunsidraw il-provi li ma jissodisfawx ir-rekwiziti statutorji, u jistgħu fid-diskrezzjoni tagħhom japplikaw il-proċedura li f'dawk iċ-ċirkostanzi huma jaħsbu hija l-aktar metodu sikur, mgħaġġel u rħis biex jaslu għall-fatti.

1.6 Proċedura bil-miktub

Ir-rikors bil-miktub jista’ jiġi ppreżentat fir-reġistru tal-qorti ċivili distrettwali, jew oralment quddiem l-imħallef tal-qorti ċivili distrettwali, fejn imbagħad issir nota fl-atti tal-kawża. Ir-rikors għandu jkun fih: (a) deskrizzjoni preċiża tal-fatti li jagħtu prova tat-talba skont il-liġi u jiġġustifikaw il-ftuħ tal-kawża mir-rikorrent kontra l-intimat; (b) deskrizzjoni preċiża tas-suġġett tal-kawża; (c) il-forma speċifika ta’ ordni mitlub; u (d) l-provi kollha disponibbli.

1.7 Il-kontenut tas-sentenza

Is-sentenzi jingħataw oralment fil-qorti, normalment eżatt wara s-seduta ta’ smigħ, hekk kif il-qorti tkun għadha għaddejja bis-seduta u qabel l-imħallef jgħaddi għall-kawża li jmiss. Is-sentenza ma tiġix notifikata lill-partijiet jekk jiġi konfermat fil-atti tal-kawża illi s-sentenza ngħatat fil-preżenza taż-żewġ partijiet, jew tal-persuni li qed jaġixxu f’isimhom, jew tal-avukati tagħhom.

1.8 Rimbors tal-ispejjeż

Ma hemmx rimborż tal-ispejjeż.

1.9 Il-possibilità ta’ appell

Ma hemmx il-possibiltà ta’ appell mis-sentenzi dwar talbiet żgħar.

L-aħħar aġġornament: 17/07/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.