Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Talbiet żgħar

Lussemburgu
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 L-eżistenza ta’ proċedura speċifika għat-talbiet iż-żgħar

Minbarra l-proċedura Ewropea dwar it-talbiet iż-żgħar, ir-Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-11 ta' Lulju 2007, il-liġi Lussemburgiża torganizza proċedura ta' rkupru semplifikat għal talbiet għal ammonti li ma jaqbżux l-EUR 10 000 (li ma jinkludux l-imgħax u l-ispejjeż), magħrufa bħala "ordni għall-ħlas" (ordonnance de paiement).

1.1 L-ambitu tal-proċedura, il-limitu

L-irkupru tad-dejn skont il-proċedura tal-ordni għall-ħlas huwa possibbli għat-talbiet kollha fi flus għal ammonti li ma jaqbżux l-EUR 10 000 u bil-kundizzjoni li d-debitur ikun domiċiljat fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

1.2 Kif tiġi applikata l-proċedura

L-użu tal-proċedura tal-ordni tal-ħlas huwa fakultattiv għall-kreditur, li jista' jagħżel ukoll li jiftaħ kawża b'ċitazzjoni quddiem il-kummissarju tal-ġustizzja.

Waħda mid-differenzi li jeżistu bejn il-proċedura ta' ordni tal-ħlas quddiem il-kummissarju tal-ġustizzja u l-proċedura ta' ordni wara talba hi li l-proċedura quddiem il-kummissarju tal-ġustizzja tista' twassal għal sentenza filwaqt li l-proċedura quddiem it-tribunal distrettwali tista' twassal biss għal ordni.

1.3 Formoli

It-talba biex jinkiseb ordni ta' ħlas issir fir-reġistru tat-tribunal tal-Kummissarju tal-Ġustizzja, b'sempliċi dikjarazzjoni verbali jew miktuba.

Biex it-talba ma tkunx nulla jrid ikun fiha l-kunjomijiet, l-ismijiet, il-professjonijiet u d-domiċilji jew residenzi tal-partijiet pretendenti u tal-konvenuti, il-kawżi u l-ammont pretiż u talba biex jinkiseb ordni ta' ħlas kundizzjonali.

Il-kreditur irid jehmeż jew jiddepożita kull dokument li jipprova l-eżistenza u l-ammont tad-dejn u li jistabbilixxi l-bażi tiegħu.

Tqabbil tat-testi juri li r-rekwiżiti tal-motivazzjoni għat-talbiet quddiem il-Kummissarju tal-Ġustizzja huma inqas estensivi għax ikun biżżejjed li jiġi speċifikat l-ammont u l-oriġini tad-dejn.

1.4 Assistenza

It-test ma jipprevedi l-ebda obbligu fuq il-bailiffs jew fuq il-qrati biex jgħinu lill-partijiet.

1.5 Regoli dwar is-smigħ tal-provi

Japplikaw ir-regoli ordinarji tal-provi.

1.6 Proċedura bil-miktub

Jekk id-debitur joġġezzjona u l-kreditur ikun jixtieq ikompli l-proċedura, ikollha tinstema' l-kawża f'seduta pubblika.

1.7 Il-kontenut tas-sentenza

Is-sentenzi mogħtija fi kwistjoni ta' ordni ta' ħlas isegwu l-istess regoli u prinċipji bħas-sentenzi mogħtija skont il-proċedura ordinarja.

1.8 Rimbors tal-ispejjeż

Fil-liġi Lussemburgiża, il-parti telliefa normalment teħel l-ispejjeż. Il-parti telliefa tiġi ordnata tħallas l-ispejjeż, iżda l-Qorti tiddeċiedi permezz ta' deċiżjoni motivata speċjali jekk l-ispejjeż kollha jew parti minnhom biss għandhomx jitħallsu minn parti oħra. Jekk il-parti rebbieħa ġġarrab l-ispejjeż tal-proċeduri, tkun tista' titlob lill-parti l-oħra biex tirrimborżaha.

Kuntrarju għar-regola li teżisti fi Stati oħrajn, ir-rimborż tal-ispejjeż tal-avukat mhux sistematiku. Fil-liġi Lussemburgiża, l-ispejjeż previsti mill-Artikolu 238 tal-Kodiċi l-ġdid ta' proċedura ċivili jkopru l-ispejjeż tal-bailiff, l-ispejjeż tal-esperti, l-indennizzi li jitħallsu lix-xhieda, l-ispejjeż tat-traduzzjoni, eċċ., imma mhux l-ispejjeż tal-avukat.

L-imħallef jista' jalloka indennizz lill-parti rebbieħa biex jikkumpensaha għall-ispejjeż tal-proċess, fosthom l-ispejjeż tal-avukat. Dan jiġri pereżempju meta jkun inekwu li parti tingħata r-responsabbiltà li tħallas l-ispejjeż imġarrba minn dik il-parti u li ma jkunux inklużi bħala spejjeż, u f'dak il-każ l-imħallef jista' jordna lill-parti l-oħra tħallas l-ammont li jiddeċiedi li jkun xieraq.

Ta' min jinnota li d-deċiżjoni jingħatax indennizz għall-proċedura u l-ammont ta' dan l-indennizz, qegħdin f'idejn l-imħallef.

1.9 Il-possibilità ta’ appell

Ir-regoli tal-liġi ordinarja japplikaw ukoll għall-ordnijiet ta' ħlas. Is-sentenzi tal-kummissarju tal-ġustizzja jistgħu jiġu appellati meta l-ammont ikkonċernat ikun jaqbeż l-EUR 2000.

Ħoloq relatati

LEGILUX;

https://justice.public.lu/fr.html

L-aħħar aġġornament: 10/01/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.