Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Portugiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Talbiet żgħar

Portugall
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 L-eżistenza ta’ proċedura speċifika għat-talbiet iż-żgħar

Hemm proċeduri ssimplifikati speċjali li japplikaw għall-kawżi msemmija f'din il-mistoqsija.

1.1 L-ambitu tal-proċedura, il-limitu

Il-proċedura speċjali biex titlob konformità mal-obbligi monetarji meqjusa ta' valur baxx jew li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet kummerċjali tapplika taħt limitu monetarju ta' EUR 15 000.

1.2 Kif tiġi applikata l-proċedura

Din il-proċedura hija sempliċement fakultattiva.

1.3 Formoli

Ma teżisti l-ebda formola fil-liġi Portugiża għal azzjonijiet bħal dawn għal digriet dikjaratorju.

1.4 Assistenza

L-iskema tal-għajnuna legali tapplika għall-qrati kollha għat-tipi ta' kawżi kollha.

F'kawżi li jinvolvu valur ta' EUR 5 000 jew inqas, jekk il-partijiet ma jkunu qabbdu avukat jew l-avukat ma jkunx attenda s-seduta fejn ġiet diskussa l-kawża u ngħatat is-sentenza, l-eżami tax-xhieda jsir mill-imħallef.

1.5 Regoli dwar is-smigħ tal-provi

Din il-proċedura fiha regoli dwar il-ġbir tal-provi li huma inqas stretti u iktar flessibbli minn dawk li jirregolaw il-proċedura dikjaratorja komuni.

Ir-regoli li jirriflettu l-għan li l-proċess ikun inqas ta' piż u iktar flessibbli huma dawn li ġejjin:

a)      Il-provi jiġu ppreżentati fis-seduta. Jekk l-ammont ikkonċernat ikun inqas minn EUR 5 000, il-partijiet ma jistgħux itellgħu iktar minn tliet xhieda; f'każijiet oħrajn jistgħu jtellgħu sa ħames xhieda. Madankollu, mhumiex permessi jipprovdu iktar minn tliet xhieda għal kull wieħed mill-fatti li jixtiequ jippruvaw. Dawk li jiddikjaraw li ma jafu xejn mhumiex inklużi għal din il-fini.

b)      Is-seduta tinstema' fi żmien 30 jum u jekk l-ammont tal-kawża jkun inqas minn EUR 5 000, mhux neċessarju li tiġi skedata data bi qbil ma' kwalunkwe avukat li jitqabbad.

c)      Li persuna ma tidhirx, anki jekk b'ġustifikazzjoni, mhix raġuni biex is-seduta tiġi aġġornata; lanqas ma hi raġuni għal aġġornament li ma jidhirx l-avukat, anki jekk b'ġustifikazzjoni, meta s-somma kkonċernata tkun inqas mis-somma ddikjarata fil-punt ta' fuq.

d)     Jekk is-somma tkun ikbar minn dan l-ammont u jsir aġġornament, is-seduta trid tinstema' f'wieħed mit-30 jum ta' wara. Qatt ma jista' jsir aġġornament għat-tieni darba.

e)      Jekk imħallef iqis li hemm bżonn ta' iktar investigazzjoni biex jasal għal deċiżjoni xierqa, jissospendi s-seduta fil-mument li jqis li jkun l-iktar konvenjenti u jagħżel data minnufih għal dawk l-investigazzjonijiet. Il-kawża trid tingħalaq fi żmien 30 jum.

f)       Evidenza esperta tiġi pprovdut dejjem minn espert wieħed.

g)      Wara li jinstemgħu l-provi kollha, kull avukat jista' jagħmel dikjarazzjoni qasira.

1.6 Proċedura bil-miktub

Bħal proċeduri oħrajn, din il-proċedura ssir b'forma orali.

1.7 Il-kontenut tas-sentenza

Ir-regoli tal-kontenut tas-sentenza huma iktar flessibbli, peress li r-raġunament irid dejjem ikun fil-qosor.

Barra minn hekk, l-imħallef mhux meħtieġ li jikteb is-sentenza, imma jista' jiddettaha minnufih għall-atti tal-kawża.

Id-deċiżjoni ġudizzjarja li trid tingħata f'kawżi fejn il-konvenut, imħarrek personalment, ma jikkontestax il-kawża, għandha wkoll struttura iktar ħafifa, peress li l-unika azzjoni tal-imħallef, li jkollha l-qawwa ta' sentenza, tkun li jikkonferixxi s-setgħa ta' eżekuzzjoni tat-talba, sakemm ma jkunx hemm każ ċar ta' eċċezzjonijiet dilatorji jew jekk it-talba tkun manifestament inammissibbli.

Il-kunsiderazzjoni tal-eċċezzjonijiet dilatorji (nuqqasijiet proċedurali li jkunu importanti biżżejjed biex l-imħallef ma jikkunsidrax it-talba u jassolvi lill-konvenut), jew iċ-ċaħda tat-talbiet tal-attur bħala manifestament inammissibbli jsiru biss meta jkun hemm evidenza ċara tagħhom.

1.8 Rimbors tal-ispejjeż

Ma teżisti l-ebda restrizzjoni.

Sa ħamest ijiem wara d-deċiżjoni finali, il-partijiet li huma intitolati għall-ispejjeż jibagħtu n-nota ġustifikattiva rispettiva lill-qorti, għall-parti telliefa.

In-nota ġustifikattiva jrid ikun fiha l-informazzjoni li ġejja:

a)      Isem il-parti, in-numru tal-każ u isem l-avukat jew l-uffiċjal tal-eżekuzzjoni;

b)      Taħt titolu differenti, is-somom imħallsa mill-parti fir-rigward tat-tariffi tal-qorti;

c)      Taħt titolu differenti, is-somom imħallsa mill-parti fir-rigward tal-ispejjeż;

d)     Taħt titolu differenti, is-somom imħallsa għall-avukat, ħlief meta s-somom ikkonċernati jkunu iktar minn 50 % tat-total tat-tariffi tal-qorti mħallsa mill-parti telliefa u mill-parti rebbieħa;

e)      Indikazzjoni tal-ammont li jrid jiġu rċevut.

L-ispejjeż jitħallsu direttament mill-parti telliefa lill-kreditur ta' dawn l-ispejjeż, ħlief kif stipulat fl-Artikolu 540 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili.

B'konformità mal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili, il-parti telliefa tiġi ordnata tħallas l-ammonti li ġejjin bħala spejjeż:

a)      Somom relatati mat-tariffi tal-qorti mħallsin mill-parti rebbieħa, bi proporzjon għas-salarju;

b)      Is-somom imħallsa mill-parti rebbieħa għall-ispejjeż;

c)      50 % tat-total tat-tariffi tal-qorti mħallsa mill-parti telliefa u mill-parti rebbieħa, bħala kumpens għall-parti rebbieħa tal-ispejjeż relatati mat-tariffi tal-avukat, meta n-nota msemmija fuq tiġi ppreżentata;

1.9 Il-possibilità ta’ appell

L-appelli mhumiex suġġetti għal regoli speċifiċi u ma teżisti l-ebda esklużjoni jew limitu speċifiku dwar il-possibilità ta' appell, l-appell ikun ammissibbli (jew le) skont it-termini ġenerali.

Related links

Tista' tikseb iktar informazzjoni permezz tal-ħolqiet li ġejjin:

L-aħħar aġġornament: 14/01/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.